Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

[merged small][ocr errors]

Γλαύκας ὦ φιλέριθ ̓ ἀλακάτα δῶρον ̓Αθανάας
γυναιξιν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος,
θάρσεισ ̓ ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ες Νείλεω ἀγλάαν,
ἔππυι Κύπριδος ἶρον καλάμῳ χλῶρον ὑπασσάλῳ.
τυῒδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα πὰρ Δίος,
ὄππως ξέννον ἔμον τέρψομ ̓ ἴδων κἀντιφίλησ ̓ ἐῶ,
Νικίαν, Χαρίτων ἐμεροφώνων Ιερον φύτον,
καὶ σὲ τὴν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν
δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν,
σὺν τῷ πόλλα μὲν ἔργ ̓ ἐκτελέσεις ἀνδρεῖοις πέπλοις,
πόλλα δ ̓ οἷα γύναικες φορέοισ ̓ ἐδάτινα βράκη.
δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνᾳ πόκοις

Libri: c.* 6. D. Iunt. Call. Ἠλακάτη] Mein., Θεοκρίτου Ἠλακάτα Call. et addito Αιολίδι Iunt., Αλακάτα. Παιδικά. Αιολικά cs. D., qui titulus simul ad sequens carmen pertinet, quanquam id D. in priore parte habet.

1. γλαύκας] D., γλαυκᾶς vulg., λαυκας ω ροδοπ. 61. ap. Wart. p. LX. — ἀλακάτα] Mor. vulg., ἁλακάτα D. Call., ἠλακάτα Iunt. ἀθαναίας 6. 2. γύναιξιν] D., γυναιξίν Mor., γυναιξί 6. Iunt. Cali. οἰκωφελίας αΐσιν] Briggsius, οἰκωφε

[ocr errors]

αι

λιασαῖσιν 64·, οἰκοφελι σαῖσιν (Ε., οἰκωφελισαῖσιν 62, οἰκωφε λία σαισιν D. (linea iungens recentior, quum pr. man. consulto duarum triumve literarum spatium reliquisset), οίκωφελισσαισι e., οἰκωφελέεσσι σὸς Iunt. Call. ἐπάβολος] c. 6. D., ἐπήβολος Iunt. Call.

3. Θάρσεισ ̓ ] θαρσείσ' D. (apostrophus recentior), Θαρσοῖσ' 6., Θαρσεῦσ ̓ Iunt. Call. — ὑμάρτη] D., ἁμάρτῃ Iunt., ὐμάρτη ΑρΑ., ὑμάρτει Call., ὁμάρτη c. 6. Db. ΐς] ἐς vulg. - Νήλεω ApA. corr. (pr. Νείλεω „,ut videtur). - ἀγλάαν] ἀγλαάν vulg.

4. ἔππυι] ὅππα vulg., ὅππα (64.). - ἶρον] D., ἱρὸν vulg. καλάμῳ] Iunt., καλάμω vulg. χλωρον] 6. D., χλωρόν Iunt. Call.

5

10

ὑπασσάλω] ὑπαπάλω 6. D. pr., ὑπ' ἀπάλω D. corr. rec., ὑφ ̓ ἁπαλῷ Iunt., ὑφ ̓ ἁπαλῶ Call.

1

5. τυῖδε] τυίδε Hermannus, τὸ δὲ c. 6. D., τῇδε Iunt., τῆδε Call. – αἰτήμεθα] c. 6. D., αἰτεύμεθα Iunt. Call. Δίος] Διός vulg. 6.' ὄππως] ὅππως vulg., ὅπως 6. ξέννον] ξείνον vulg. ἔμον] ἐμὸν vulg., ἡμῶν 6. τέρψωμ' 6. D. pr. (corr. ead.) ἴδων] ἰδὼν vulg. κἀντιφίλησ ̓ ἐῶ] κἀντιφιλήσω c. 6. D., κἀντιφιλήσομαι Iunt. Call.

[ocr errors]

7. ἱμεροφώνων] ἱμεροφώνων vulg., ἱμεροφόνων 62, ἱμερωφόνων D. pr. corr. ead.) ἴερον] Ιέρον D., ἱερὸν vulg. φύτον] φυτόν vulg.

[ocr errors]
[ocr errors]

8. καὶ σὲ] Call. et Ziegl. tac., καί σε D. Iunt. vulg.

9. Νικιάας εἰς ] Νικία ἀσεῖς D., Νικία ᾄσεις 64, νικία ἄσεις c. 61, Νικιέας εἰς Iunt. Call. ἀλόχῳ β., ἀλόχωι D., ὀλόχω 11., fortasse recte. χέρρας] Cam., χέρ ῥας Iunt. Call., χάρρας D., χείρας 6.

10. πόλλα] D., πολλὰ vulg. ἀνδρεΐοις] Mor. vulg., ἀνδρείοις 6. Call., ἀνδρεΐνοις Iunt.

11. πόλλα et γύναικες] D., πολλὰ οἱ γυναῖκες vulg. ὐδάτινα] ὑδάτινα vulg.

12. μάτερες] ματέρες vulg., μητέρες iunt. ἄρνων] D., ἀρνῶν

15

20

25

πέξαιντ ̓ αὐτοένει, Θευγενιδός γ ̓ ἔννεκ ̓ ἐϋσφύρω
οὕτως ἀνυσίεργος, φιλέει δ ̓ ὅσσα σαόφρονες.
οὐ γὰρ εἰς ἀκίδρας οὐδ ̓ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν
ὄπασσαί σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὸ χθόνος.
καὶ γάρ τοι πάτρις, ἂν ἓξ Εφύρας κτίσσέ ποτ' Αρχίας
νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκίμων πόλιν.
νῦν μὲν οἶκον ἔχοισ ̓ ἄνερος, ὃς πόλλ ̓ ἐδάη σόφα
ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λυγραις ἀπαλαλκέμεν,
οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν πεδ ̓ Ἰαόνων,
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη,
καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω.
κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τώπος ἴδων σ'· ἦ μεγάλα χάρις
δώρῳ σὺν ὀλίγῳ· πάντα δὲ τίματα τὰ πὰρ φίλων.

vulg. — μαλάκοις] μαλακοὶς 64,
μαλακοῖς c. 65. D., μαλακοὺς Call.,
μαλακὰς Iunt. πόκοις] c. 6. D.,
πόκους Iunt. Call.

13. αὐτοένει] αὐτοενεὶ Bergkius, αὐτοέντει 6, αὐτοεντεὶ 65., αὐτὸ ἔτει D., αὐτοετεὶ Iunt. Call. Θευγενικός γ'] Θευγένιδος γ' Call., Θευγενίδος γ ̓ Iunt., Θευγένιδος sine γ' 6. D. . ἔννεκ'] D.g ἕννεκ' ApA. Iunt., ἔνεεκ' 6b., ἕνεκ c. 64. Call. ἠυσφύρω c. 64, ἠϋσφύρῳ Gb. 14. ἀνυσίεργος] 6., ἀνυσιέργος D., ἀνυσιεργός Iunt. Call.

15. εἰς ἀκίδρας] εἰς ἀκίρρας 6., εἰς ἀκύρας Iunt. Call., Τσακίρας D., εἰς ἀκιρὰς Mor. — ἐς ἀέργως c. 6., ἐσαεργὼ D., ἐς ἀεργὼς Iunt. Call. κεν] c. 6. D., μὲν Iunt. · ἐβολλόμαν] Comm., ἐβολλάμαν c. 6. D. Iunt. Call., ἐβαλλόμαν Brub. III.

[ocr errors]

Call.

[ocr errors]

16. ὄπασσαί σε] ὀππάσαι σε D. Iunt. Call., ὁππασασαί (σε) 64, ὀππάσασαί σε 65·, ὀππάσαι σὲ Steph., ὀπάσαι σε Hermannus. δόμοις] c. 6. D., δόμως Iunt., δόμους ἀμμετέρας] D., ἡμετέρας ἔσσαν] 6. D., ἐοῦσαν c., εὖσαν Iunt. Call. ἀπύ] ἀπό D. corr. rec. (ultima litera primae manus deleta, cui olim i superscriptum fuit, nunc 3), ἀπὸ vulg. νος] χθονός vulg.

Call. vulg.

[ocr errors]

χθό

πά

17. τοι] τι c., σοι vulg. τρις ] D. pr., πατρὶς D. corr. vulg. ἂν ὦ ξεφύρας Call., ἀνωξε φυ

[ocr errors]

BUCOLICI GR. I.

[ocr errors]

15

20

25

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Idyll. XXIII. (ΧΧΙΧ.)

5

10

[blocks in formation]

Οἶνος ὦ φίλε παῖ λέγεται καὶ ἀλάθεα·
κἄμμε χρὴ μεθύοντας ἀλαθέας ἔμμεναι.
κἀγὼ μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ ̓ ἐν μυχῷ.
οὐχ ὅλας φιλέειν μ' ἐθέλεισθ ̓ ἀπὸ καρδίας,
γινώσκω· τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ζοΐας ἔχω

ζὰ τὰν σὰν ἰδέαν, τὸ δὲ λοιπὸν ἀπώλετο.
χῶταν μὲν σὺ θέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω
ἡμέραν· ὅκα δ ̓ οὐκ ἐθέλεις τύ, μάλ' ἐν σκότῳ.
πῶς ταῦθ ̓ ἅρμενα, τὸν φιλέοντ ̓ ἀνίαις δίδων;
ἀλλ ̓ εἴ μοί τι πίθοιο νέος προγενεστέρῳ,
τῶ κε λώιον αὐτὸς ἔχων ἔμ ̓ ἐπαινέσαις.

Libri: k. c. 6. (Vs. 1-8.) B. D. Sola prior pars Vs. 125. extat in ApA.* Iunt. Call., alteram e Pt. Casaubonus primus edidit ad Diog. Laert. p. 39.

Παιδικά] Iunt., Θεοκρίτου Π. Call., Παιδικά Αἰολικά 61. in Hypoth., cf. ad Id. XXII. tit., στίχοι Θεοκρίτου παιδικοὶ καὶ αιολικοί SchTzetz., Οἶνος ἀλάθεια ε·, Ερῶντος D.

1. ἀλαθέα Call., ἀλάθεια 6. 2. κάμμε] Brunck., κἄμμες vulg. – ἀληθέας β.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

5

10

6. ¿ά] k. 6., gã B5. D. Iunt. Call., ζα Mor. ἰδέαν] (κ.) 6. B. D. Call., ιδέαν Iunt., ἰδίαν Heins. de om. c. 6.

7. σὺ] Β. D. vulg. θέλης] D. Call., θέλῃς Mor. vulg., θέλεις Fortasse vera lectio est

e. Iunt.

--

[blocks in formation]

9. ταῦθ ̓ ἅρμενα] k. Β. D. Iunt. Call δίδων] D. (ubi v in ras., sed ead. man.), διδῶν Iunt., διδως Κ., δίδως Β. D. pr., ut videtur, et D. sup., διδῶ Call.

10. εἴ μοί τι] εἴ μοι τὶ D. Iunt. Call., εἴ τί μοι Κ., εἴτ ̓ ἐμοὶ Β5. πείθοιο κ. Β.

· 11. τῶ] D. Iunt. Call., τῷ Mor.

7. 8.

TESTIMM. 1. Scholl. Plat. Symp. 217. Ε. ἔστι δὲ ἄσματος Αλκαίου ἀρχὴ Οἶνος ὦ φίλε παῖ καὶ ἀλήθεια· καὶ Θεόκριτος. Scholl. ad Tzetz. de metr. Ann. Oxx. III. p. 315. (στίχοι Θεοκρίτου παιδικοὶ καὶ αἰολικοί) χ. ὦταν μ. σ. θ. μάκ ̓ ἀρσυνίτην ἄγω ἁμέρας· ὅκα δ ̓ οὐ θέλεις τύ, μ. ἐ. σκ.

IMITT. 4. 5] Nic. Eug. V, 32. σοῦ μὴ μέσης | δοκῶ ποθεινῆς ἥμισυ ζωῆς ἔχειν. χρηστόν, τὴν φιλοῦσαν ἀλγύνειν.

φιλεῖν θέλοντος ἐκ ψυχῆς

9] Ibid. 34. πῶς τοῦτο

15

20

25

vulg.

ποίησαι καλιὰν μίαν εἶν ἑνὶ δενδρίῳ,
ὅππῃ μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον.
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον,
ἄλλον δ' αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ ̓ ἕτερον μάλα.
καὶ μέν σευ τὸ καλόν τις ἰδὼν ῥέθος αἰνέσαι,
τῷ δ ̓ εὐθὺς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος,
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκαο.
ἀνδρῶν τῶν ὑπὲρ ἀνορέαν δοκέεις πνέειν.
φίλη δ', ἧς κε ζόης, τὸν ὅμοιον ἔχειν ἀεί.
αἱ γὰρ ὧδε πόης, ἀγαθὸς μὲν ἀκούσεαι
ἐξ ἀστῶν· ὁ δέ τοί κ' Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι,
ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται,
κἤμε μαλθακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρίω.
ἀλλὰ πὲρ ἀπάλω στόματός σε πεδέρχομαι

κεν Iunt.

κε] Hermannus, καὶ vulg., Call.

[blocks in formation]

13. ὅππη] Comm., ὅππη D. sup. ead. Iunt. Call., ὅπη k. B. D. pr. ἀφίξεται Κ. Β. D. – ὄρπετον] c., ὅρπετον D. (post e litera erasa est, fort. 6) et Iunt., ἕρπετον (k.) Β. D., ἑρπετόν Call.

15. μάλα] μάτα B. D. pr., μάταν D. v recens addito, μάτη κ., μάτης Da, ματῆς Iunt. Call., μάθης c.

16. καὶ μέν σευ] καὶ μὲν σοῦ coni. Brunckius, καὶ μὲν σοῦ ApA., καὶ μὲν σᾷ c., καὶ μὴν σεῦ Call., και κέν σευ k4·, (και) κεν σεῦ κ, και κέν σευ Β5, καὶ κέν σευ D., και

κεν σευ Iunt.

[blocks in formation]

[merged small][ocr errors]

D. pr., fort. πνέυην.

[blocks in formation]

20. φίλη] c. Β. pr. D. pr., φίλει

(κ.) B. corr. De. ApA. Iunt. Call.
ὡς κε] Iunt., ας κε ApA., αἴσκε c.,
ώσκε Β. D., ώσκε Call., ώς κε (κ.)

ζόης] Β. pr. ApA. Iunt., ζώης (k.) B. corr. D. Call., τρόης mm. (sic Gaisf., quod siglum, nisi fallor, valet medesimo i. e. cod. c., cuius libri lectio αἵσκε antecedit.), fort. νόης.

ὅμοιον] Β. corr. D. corr. ead. ApA. Iunt. Call., ὕμνιον c., ϋμιον k. B. pr. D. pr.

21. πόης] D., ποῆς Β. Call., ποῇς k. Call., ποιῆς Iunt.

22. Toi n' "Egos] k. c. ApA., τοι κ ̓ ἔρος Β. D., τοι ἔρος Call., τοι χρόνος Iunt.

D. sec.

24. κ ἤ με] D., κἠμὲ vulg. ૐ ἐπόησε] ἐξεπόησε Β. corr. ἐξεποίησε Κ. Β. pr. D. pr., ἐξεπό νησε c., ἐξεπόνασε Iunt. Call. σιδαρίω] σιδαρίου c., σιδαρέου Iunt. Call., σιδάριον k. Β. D., σιδαρέω Valck.

25. πὲρ] περὶ k. Β. D., γὰρ περὶ c., πέριξ Iunt. Call. ut Pt., vid. ad γέ. 26. ἀπάλω] Β5, ἀπαλῶ Comm., ἁπαλῶ vulg., ἁπαλλῶ c. στύματός] k. Β. corr. D. ApA.

-

IMITT. 12. 13] Nic. Eug. V, 35. μίαν καλιὰν πῆξον εἰς ἕνα κλά δον, | οὗ μὴ προβαίνειν εὐχερῶς ἂν ισχύοι | ἢ πτηνὸς ὄρνις ἢ προσερπύζων ὄφις.

164

30

35

40

THEOCRITI IDYLL. XXIII. (XXIX.).
ὀμνάσθην, ὅτι πέρυσιν ἦσθα νεώτερος,
χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι
καὶ φυσσοί, νεότατα δ ̓ ἔχειν παλινάγρετον
οὐκ ἔστι· πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει,
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν.
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον,
καί μοι τὠραμένῳ συνερᾶν ἀδόλως σέθεν,
ὅπως, ἡνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχεις,
ἀλλάλοισι πελώμεθ' ̓Αχιλλένοι φίλοι.
αἰ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρόπεις,
ἐν θυμῷ δὲ λέγεις τί με δαιμόνι' ἐννοχλεῖς“;
νῦν μὲν κἐπὶ τὰ χρύσεα μᾶλ ̓ ἕνεκεν σέθεν
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πέδα Κέρβερον,
τόκα δ ̓ οὐδὲ καλεῦντος ἐπ' αὐλεΐαις θύραις
προμόλοιμι κε παυσάμενος χαλεπῶ πόθω.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

IMITT. 35] Nonn. Dion. XXX, 248. κλονέειν ἀνέμοισιν ἐπέτρεπεν, XLVII, 271. XLVIII, 651. ἀνέμοισιν ἐπιτρέπειν.

« ForrigeFortsæt »