Billeder på siden
PDF
ePub

5

10

Idyll. XXII. (XXVIII.)
Ἦ 2 α Κ ά τ η.

5

Γλαύκας ὦ φιλέριθ ̓ ἀλακάτα δῶρον ̓Αθανάας
γύναιξιν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος,
θάρσεισ ̓ ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ἓς Νείλεω ἀγλάαν,
ὄππυι Κύπριδος ἶρον καλάμῳ χλῶρον ὑπασσάλῳ.
τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα πὰρ Δίος,
ὄππως ξέννον ἔμον τέρψομ ̓ ἴδων κἀντιφίλησ ̓ ἐῶ,
Νικίαν, Χαρίτων ἰμεροφώνων ἴερον φύτον,
καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν
δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω χέρρας ὀπάσσομεν,
σὺν τῇ πόλλα μὲν ἔργ ̓ ἐκτελέσεις ἀνδρεῖοις πέπλοις,
πόλλα δ ̓ οἷα γύναικες φορέοισ ̓ υδάτινα βράκη.
δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνᾳ πόκοις

Libri: c.* 6. D. Iunt. Call.

Ἠλακάτη] Mein., Θεοκρίτου Ἠλακάτα Call. et addito Αἰολίδι Iunt., ̓Αλακάτα. Παιδικά. Αἰολικά c D., qui titulus simul ad sequens carmen pertinet, quanquam id D. in priore parte habet.

1. γλαύκας] D., γλαυκᾶς vulg., λαυκάς ω ῥοδοπ. 61. ap. Wart. p. LX. ἀλακάτα] Mor. vulg., ἁλακάτα D. Call., ἠλακάτα Iunt. ἀθαναίας 6.

2. γύναιξιν] D., γυναιξίν Mor., γυναιξί 6. Iunt. Call. – οἴκωφελίας αἷσιν] Briggsius, οἰκωφε

αι

[ocr errors]

λιασαῖσιν 64, οἰκοφελι σαῖσιν (b, οἰκωφελισαῖσιν 62, οίκωφελία σαΐσιν D. (linea iungens recentior, quum pr. man. consulto duarum triumve literarum spatium reliquisset), oinoφελιασσαῖσι c., οἰκωφελέεσσι σὸς Iunt. Call. ἐπάβολος] c. 6. D., ἐπήβολος Iunt. Call.

3. θάρσεισ'] θαρσείσ' D. (apostrophus recentior), θαρσοῖσ’6., θαρσεῦσ ̓ Iunt. Call. ἁμάρτη] D., ὑμάρτῃ Iunt., ὐμάρτη ApA., ὑμάρτει Call., ἁμάρτη c. 6. Db. ΐς] ἐς vulg. – Νήλεω ApA, corr. (pr. Νείλεω „ut videtur). -- ἀγλάἂν] ἀγλαάν vulg.

4. ὄππυι] ὅππα vulg., ὅππᾳ (β). – ἶρον] D., ἱρὸν vulg. καλάμῳ] Iunt., καλάμω vulg. χλωρον] 6. D., χλωρὸν Iunt. Call.

[ocr errors]

,

τὺ

Iunt. Call.

ὑπασσάλῳ] ὑπαπάλω 6. D. pr., ὑπ ̓ ἀπάλω D. corr. rec., ὑφ ̓ ἁπαλῷ Iunt., ὑφ ̓ ἁπαλῶ Call. [5. τυΐδε] τυίδε Hermannus, δὲ c. 6. D., τῇδε Iunt., τῆδε Call. αἰτήμεθα] c. 6. D., αἰτεύμεθα Δίος] Διός vulg. 6. ὄππως] ὅππως vulg., ὅπως 6. ξέννον] ξεῖνον vulg. ἔμον] ἐμὸν vulg., ἡμῶν ὅ. τέρψωμ’6. D. pr. (corr. ead.) ἴδων] ἰδὼν vulg. κἀντιφίλῃσ ̓ ἐῶ] κἀντιφιλήσω c. 6. D., κἀντιφιλήσομαι Iunt. Call.

[ocr errors]

5

7. ίμεροφώνων] ἱμεροφώνων vulg., ἱμεροφόνων 62, ἱμερωφόνων D. pr. (corr. ead.) - ἴερον] ἰέρον D., ἱερὸν vulg. φύτον] φυτόν

vulg.

8. καὶ σὲ] Call. et Ziegl. tac., καί σε D. Iunt. vulg.

--

9. Νικιάας εἰς] Νικία ἀσεῖς D., Νικίᾳ ᾄσεις 64, νικίᾳ ἄσεις c. 61, Νικιέας εἰς Iunt. Call. — ἀλόχῳ 6., ἀλόχωι D., ὀλόχω 11., fortasse recte. χέρρας] Cam., χέρῥας Iunt. Call., χάρρας D., χεῖρας ύ. 10. πόλλα] D., πολλὰ vulg. ἀνδρεΐοις] Mor. vulg., ἀνδρείοις 6. Call., ἀνδρεΐνοις Iunt.

[ocr errors]
[ocr errors]

10

[ocr errors]

11. πόλλα et γύναικες] D., πολλὰ et γυναῖκες vulg. ὐδάτινα] ὑδάτινα vulg.

12. μάτερες] ματέρες vulg., μητέρες Iunt. ἄρνων] D., ἀρνῶν

[ocr errors]

πέξαιντ ̓ αὐτοένει, Θευγένιδός γ ̓ ἔννεκ ̓ ἐϋσφύρω·
οὕτως ἀνυσίεργος, φιλέει δ ̓ ὅσσα σαόφρονες.
οὐ γὰρ εἰς ἀκίδρας οὐδ ̓ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν
ὄπασσαί σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὺ χθόνος.
καὶ γάρ τοι πάτρις, ἣν ὧξ Εφύρας κτίσσέ ποτ ̓ ̓Αρχίας
νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκίμων πόλιν.
νῦν μὲν οἶκον ἔχοισ ̓ ἄνερος, ὃς πόλλ ̓ ἐδάη σόφα
ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλαλκέμεν,
οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν πεδ ̓ Ἰαόνων,
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη,
καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω.
κῆνο γάρ τις ἐρεῖ τώπος ἴδων σ ̓· ἦ μεγάλα χάρις

รี

25 δώρῳ σὺν ὀλίγῳ· πάντα δὲ τίματα τὰ πὰρ φίλων.

15

20

vulg. μαλάκοις] μαλακοὶς 64, μαλακοῖς c. 6b. D., μαλακοὺς Call, μαλακὰς Iunt. πόκοις] c. 6. D., πόκους Iunt. Call.

13. αὐτοένει] αὐτοενεὶ Bergkius, αὐτοέντει 64, αὐτοεντεὶ 65, αὐτὸ ἔτει D., αὐτοετεὶ Iunt. Call, Θευγένιδός γ'] Θευγένιδος γ ̓ Call., Θευγενίδος γ ̓ Iunt., Θευγένιδος sine γ ̓ 6. D. · ἔννεκ”] D. ἕννεκ” ApA. Iunt., ἔνεεκ’6b., ἕνεκ c. 64. Call. ἠυσφύρω c. 6*, ἠΰσφύρῳ_6b. 14. ἀνυσίεργος] 6., ἀνυσιέργος D., ἀνυσιεργός Iunt. Call.

[ocr errors]

15. εἰς ἀκίδρας] εἰς ἀκίρρας 6., εἰς ἀκίρας Iunt. Call., ἰσακίρας D., εἰς ἀκιρὰς Mor. – ἐξ ἀέργω c. 6., ἐσαεργὼ D., ἐς ἀεργὼς Iunt. Call. κεν] c. 6. D., μὲν Iunt. Call. - ἐβολλόμαν] Comm., ἐβολλάμαν c. 6. D. Iunt. Call., ἐβαλλόμαν Brub. III.

16. ὄπασσαί σε] ὀππάσαι σε D. Iunt. Call., ὁππασασαί (σε) 64, ὀππάσασαί σε 6b., ὀππάσαι σὲ Steph., ὀπάσαι σε Hermannus. δόμοις] c. 6. D., δόμως Iunt., δόμους Call. · ἀμμετέρας] D., ἁμετέρας vulg. ἔσσαν] 6. D,, ἐοῦσαν c., εὖσαν Iunt. Cali. ἀπὺ] ἀπό D. corr. rec. (ultima litera primae manus deleta, cui olim i superscriptum fuit, nunc 3), ἀπὸ vulg. χθόνος] χθονός vulg. πά17. τοι] τι c., σοι vulg. τρις] D. pr., πατρὶς D. corr. vulg. ἣν ὁ ̓ξεφύρας Call., ἀνῶξε φῦ

――

BUCOLICI GR. I.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ρας 6., ἄνωξεφύρας D. (accentus super a recens; super ω aliquid erasum). κτίσας c. 6.

18. μύελον ἄνδρων] D., μυελὸν ἀνδρῶν vulg.

[ocr errors]

[ocr errors]

19. ἔχοισ'] 11., ἔχοις D., ἔχεις ἄνέρος vulg. c. 6., ἔχουσ ̓ Iunt. Call. ἄνερος] σόφα] D., σοφά

[ocr errors]

15

20

vulg.

20. νόσοις] e. D,, νούσοις 6., νόσους Iunt. Call. λύγραις] b. pr, λυγραίς c. 6. D. corr., λυγρὰς Iunt. Call.

21. Μίλλατον] 6. D., μιλατο ἐράντὸν c., μίλατον Iunt. Call. γαν] 61 D., έραννὰν c. 6b.4. Iunt., ἐρατεινὰν Call. – πεδ ̓] μετ ̓ vulg. 22. Θεύγενις] D., Θευγένις Call., Θευγενὶς vulg. πέλη] D. lunt., πέλει c. 6., πέλοι Call.

25

23. ἄει] ἀεὶ vulg. φιλαοίδω] 64. D., φιλαοίδῳ 6b., φιλαοιδῶ Iunt. Call. παρέχης] D., παρέχοις c. 64, παρέχοισαι 6b, παρέχη σε Call., παρέχης γε Iunt. ξένῳ 6b.

24. κῆνο] κεῖνο vulg., κεῖνος c. ἐρεῖ τὤπος ἴδων σ ̓] ἔρει τῶ ποσείδων σ ̓ 6., ἐρεῖ τῷ ποσείδων (σ') c., ἐρεῖ τῶ ποσιδω D. (deinceps

duarum vel trium literarum spatio relicto), ἐρεῖ τω ποτιδών σ ̓ Iunt., ἐρείτω ποτιδών σ' Call., ἐρεῖ τῷ ApA. 25. σύν] 6. D., ξὺν Iunt. Call. τίματα] D., τίματα β., τίμητα c, τιμᾶντα Iunt. Call. φίλω 6.

-

11

5

10

Idyll. XXIII. (XXIX.)
α ι δ ι κ ά.

Π

Οἶνος ὦ φίλε παῖ λέγεται καὶ ἀλάθεα·
κἄμμε χρὴ μεθύοντας ἀλαθέας ἔμμεναι.
κἠγὼ μὲν τὰ φρενῶν ἐρέω κέατ ̓ ἐν μυχῷ.
οὐχ ὅλας φιλέειν μ ̓ ἐθέλεισθ ̓ ἀπὸ καρδίας,
γινώσκω· τὸ γὰρ ἅμισυ τᾶς ζοΐας ἔχω
ξὰ τὰν σὰν ἰδέαν, τὸ δὲ λοιπὸν ἀπώλετο.
χῶταν μὲν σὺ θέλης, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω
ἁμέραν· ὅκα δ ̓ οὐκ ἐθέλεις τύ, μάλ' ἐν σκότῳ.
πῶς ταῦθ ̓ ἅρμενα, τὸν φιλέοντ ̓ ἀνίαις δίδων;
ἀλλ ̓ εἴ μοί τι πίθοιο νέος προγενεστέρῳ,
τῶ κε λώιον αὐτὸς ἔχων ἔμ ̓ ἐπαινέσαις.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

5

10

8. ὅκα δ ̓ οὐκ] k. c. 6. B. D. Iunt. Call., ὅκκα δὲ οὐκ Mor. ἐθέλῃς κ. Β. D. videtur ὁμαλὰν σκότῳ.

Poëta dedisse

9. ταῦθ ̓ ἅρμενα] k. B5. D. Iunt. Call δίδων] D. (ubi v in ras., sed ead. man.), διδῶν Iunt., διδως k., δίδως B5 D. pr., ut videtur, et D. sup., διδῶ Call.

IMITT. 4. 5] Nic. Eug. V, 32. σοῦ μὴ μέσης | δοκῶ ποθεινῆς ἥμισυ ζωῆς ἔχειν. χρηστόν, τὴν φιλοῦσαν ἀλγύνειν.

10. εἴ μοί τι] εἴ μοι τὶ D. Iunt. Call., εἴ τί μοι Κ., εἴτ' ἐμοὶ Β. πείθοιο κ. Β.

· 11. τῶ] D. Iunt. Call., τῷ Mor.

7. 8.

TESTIMM. 1. Scholl. Plat. Symp. 217. Ε. ἔστι δὲ ᾄσματος ̓Αλκαίου ἀρχὴ Οἶνος ὦ φίλε παῖ καὶ ἀλήθεια· καὶ Θεόκριτος. Scholl. ad Tzetz. de metr. Ann. Oxx. III. p. 315. (στίχοι Θεοκρίτου παιδικοὶ καὶ αἰολικοὶ) χ ̓. ὦταν μ. σ. θ. μάκ ̓ ἀρσυνίτην ἄγω ἁμέρας· ὅκα δ ̓ οὐ θέλεις τύ, μ. ἐ. σκ.

φιλεῖν θέλοντος ἐκ ψυχῆς

9] Ibid. 34. πῶς τοῦτο

15

20

25

ποίησαι καλιὰν μίαν εἰν ἑνὶ δενδρίῳ,
ὅππῃ μηδὲν ἀπίξεται ἄγριον ὄρπετον.
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον,
ἄλλον δ ̓ αὔριον, ἐξ ἑτέρω δ ̓ ἕτερον μάλα.
καὶ μέν σευ τὸ καλόν τις ἰδὼν ῥέθος αἰνέσαι,
τῷ δ ̓ εὐθὺς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος,
τὸν πρῶτον δὲ φιλεῦντα τρίταιον ἐθήκαν.
ἀνδρῶν τῶν ὑπὲρ ἀνορέαν δοκέεις πνέειν.
φίλη δ ̓, ἷς κε ζόης, τὸν ὅμοιον ἔχειν ἀεί.
αἰ γὰρ ὧδε πόης, ἀγαθὸς μὲν ἀκούσεαι
ἐξ ἀστῶν· ὁ δέ τοί κ' Ἔρος οὐ χαλεπῶς ἔχοι,
ὃς ἀνδρῶν φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται,
κἤμε μαλθακὸν ἐξ ἐπόησε σιδαρίω.
ἀλλὰ πὲρ ἀπάλω στύματός σε πεδέρχομαι

[blocks in formation]

12. ποίησαι] De Iunt. Call. ποίησον k. Β. D. δενδρίῳ] k. Iunt., δενδρίω B. D. Call.

13. ὅππη] Comm., ὅππη D. sup. ead. Iunt. Call., ὅπη k. B. D. pr. ἀφίξεται k. Β. D. ὄρπετον] c., ὅρπετον D. (post litera erasa est, fort. 6) et Iunt., B. Dc, ἑρπετόν Call.

ἕρπετον (κ.)

15. μάλα] μάτα B. D. pr., μάταν D. v recens addito, μάτη k., μάτης Da, ματῆς Iunt. Call., μάθης c.

16. καί μέν σευ] καὶ μὲν σεῦ coni. Brunckius, καὶ μὲν σεὖ ApA., καὶ μὲν σᾷ c., καὶ μὴν σεῦ Call., και κέν σέυ k4, (καί) κεν σεῦ k2, καί κέν σευ Β5, καὶ κέν σευ D., καί κεν σευ Iunt.

πνείειν k. Β5.

δόκεις 12. κε] Hermannus, καὶ vulg., Call. D. pr., fort. πνέυην. 20. φίλη] c. B. pr. D. pr., φίλει (κ.) B. com. De ApA. Iunt. Call. ἃς κε] Iunt., ἆς κε ApA., αἴσκε c., ὠσκε Β5. D., ὥσκε Call., ὥς κε (κ.)

ζόης] B. pr. ApA. Iunt., ζώης (k.) B. corr. D. Call., τρόης mm. (sic Gaisf., quod siglum, nisi fallor, valet medesimo i. e. cod. c., cuius libri lectio αΐσκε antecedit.), fort. νόης.

ὅμοιον] Β. corr. D. corr. ead. ApA. Iunt. Call., ὕμνιον c., ὅμιον k. B. pr. D. pr.

21. πόης] D., ποῆς B. Call., ποῇς k. Call., ποιῆς Iunt.

22. toi n' "Egos] k. c. ApA., τοι κ ̓ ἔρος Β5. D., τοι ἔρος Call., τοι χρόνος Iunt. · ἐξ D. sec.,

24. κήμε] D., κἠμὲ vulg. ἐπόησε] ἐξεπόησε B. corr. ἐξεποίησε k. Β. pr. D. pr., ἐξεπόἐξεπόνασε Iunt. Call. σιδαρίω] σιδαρίου c., σιδαρέου Iunt. Call., σιδάριον k. B. D., σίδαρέω Valck.

νησε C.,

25. πὲρ] περὶ κ. Β. D., γὰρ περὶ c., πέριξ Iunt. Call. ut Pt., vid. ad Vs. 26. ἀπάλω]͵ Β5, ἀπαλῶ Comm., ἁπαλῶ vulg., ἁπαλλῶ c. στύματός] k. B. corr. D. ApA.

17. τῷ δ ̓] Kiessl., τῷδ ̓ vulg. post Valck., τῶδ ̓ D. Iunt. Call., τῶ δ' Bas. I.

18. τρίταιον] D. Iunt., τριταῖον Call., τρίτατον k. B. Dc mg. ἐθήκαο] Camer., ἔθηκας k. c. B. D. Iunt. Call., haec cum γρ. ἔλειπες. 19. ὑπὲρ ἀνορέαν] ὑπερανορέων k. c. B. D., ὑπερηνορέων Iunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

15

20

25

IMITT.

12. 13] Nic. Eug. V, 35. μίαν καλιὰν πῆξον εἰς ἕνα κλάδον, | οὗ μὴ προβαίνειν εὐχερῶς ἂν ἰσχύοι | ἢ πτηνὸς ὄρνις ἢ προσερπύζων ὄφις.

164

30

35

40

THEOCRITI IDYLL. XXIII. (XXIX.).

ὀμνάσθην, ὅτι πέρρυσιν ἦσθα νεώτερος,
χῶτι γηραλέοι πέλομες πρὶν ἀποπτύσαι
καὶ ῥυσσοί, νεότατα δ ̓ ἔχειν παλινάγρετον
οὐκ ἔστι· πτέρυγας γὰρ ἐπωμαδίαις φόρει,
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλαβεῖν.
ταῦτα χρὴ νοέοντα πέλειν ποτιμώτερον,
καί μοι τὠραμένῳ συνερᾶν ἀδόλως σέθεν,
ὅπως, ἁνίκα τὰν γένυν ἀνδρείαν ἔχεις,
ἀλλάλοισι πελώμεθ ̓ ̓Αχιλλέϊοι φίλοι.
αἰ δὲ ταῦτα φέρειν ἀνέμοισιν ἐπιτρόπεις,
ἐν θυμῷ δὲ λέγεις „τί με δαιμόνι ̓ ἐννοχλεῖς“;
νῦν μὲν κἠπὶ τὰ χρύσεα μᾶλ ̓ ἕνεκεν σέθεν
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πέδα Κέρβερον,
τόκα δ ̓ οὐδὲ καλεῦντος ἐπ ̓ αὐλεΐαις θύραις
προμόλοιμί κε παυσάμενος χαλεπῶ πόθω.

Iunt. Call., στόματός De Cam., στέ-.
ματός B. pr. – σ ̓ ἐπιδέχομαι Mor.
Interpunctionem, quae vulgo in
f. v. erat, Ameisius delevit. Post
h. v. in B5. D. nullum lacunae indi-

cium, neque in Pt. inventum est vel
in k. esse videtur. Quod a Brunckio

illatum Huschkio auctore Meinekius sustulit; editores ante Brunckium sequentes versus post epigrammata relegaverant.

26. ὀμνάσθην] Ρι., ὁμνάσθην κ., ὃ μνάσθην Β. D. – πέρρυσιν] cod. Ismaelis Bonilland inter copias Dorv. teste Wordsworthio, πέρυσιν vulg. - Verba ἆλλα πέριξ μ', quae in Pt. ineunte versu leguntur, absunt ab k. c. B. D.

27. πέλομες] Pt., πέλοιμες κ.

B. D.

28. φυσσοί] (k.) D. Pt., φυσοί c. B5. · νεώτατα Β5. D. - ἔχειν] (k.) B5. D. Pt., ex+veiv c.

29. ἔστι] (k.) B. D. Pt. ἐπωμαδίαις] Mein., ἐπωμαδίας vulg., ἐπωμασίαις c. – φόρει] B5. D., φορεῖ (κ.) Pt., φορῆ c.

[ocr errors]
[ocr errors]

30. βαρδύτεροι] Comm., βραδύτεροι k. c. B. D. Pt.

[ocr errors]

30

ἀν

32. συνορᾶν k. B. D. 33. ὅπως] k. B5 D. Pt. δρείαν] k. B. D., ἀνδρείαν Pi. ἔχεις] k. B. D., ἔχης Pt.

34. ἀλλήλοισι k. B5 D. – ̓Αχιλλέϊοι] Schaef., ̓Αχιλλήϊοι D. Pt., ̓Αχιλήϊοι κ. Β5. 35. ταῦτα] D. sec., ταῦτά γε (k.) B5 D. pr. Pt. – ἐπιτρέπεις] ἐπιτρόποις k. Β5. pr. D. pr., ἐπίτροπις c., ἐπιτρέποις P5 sec. D. corr. ead., ἐπιτρέπεις Pt.

35

[ocr errors]

40

36. δὲ] B. D. vulg. λέγῃς c. ἐννοχλείς] Hermannus ad Vig. p. c. 920, ἐνοχλεῖς vulg., ἐνοχλῇς 37. μὲν] Brunck., μὲν δὴ k, ἤπι τὰ Ρι., κἠπεὶ τὰ Κ., κἤπειτα c. κἠπὶ τὰ] Comm., κ

P.

B. D. Pt.

B. D.

38. πέδα] Dc mg. Pt., παῖδα κ. c. B. D.

39. αὐλεΐαις] k., αὐλείαις Pt., αὐλίαις B. D.

IMITT. 35] Nonn. Dion. XXX, 248. κλονέειν ἀνέμοισιν ἐπέτρεπεν, XLVII, 271. XLVIII, 651. ἀνέμοισιν ἐπιτρέπειν.

« ForrigeFortsæt »