Billeder på siden
PDF
ePub

170

175

180

185

πνοιὴ ἔχουσ ̓ ἀνέμοιο, χάρις δ ̓ οὐχ ἕσπετο μύθοις.
σφὼ γὰρ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες. ἀλλ ̓ ἔτι καὶ νῦν
πείθεσθ ̓· ἄμφω δ ̓ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν.
εἰ δ ̓ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποθεῖ, αἵματι δὲ χρή
νεῖκος ἀναρρήξαντας ὁμοίιον ἔγχεα λοῦσαι,
Ιδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἑός, κρατερὸς Πολυδεύκης,
χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχθομένης ὑσμίνης,
νῶι δ ̓, ἐγὼ Κάστωρ τε, διακρινώμεθ ̓ ἄρηι
ὁπλοτέρω γεγαῶτε. γονεῦσι δὲ μὴ πολὺ πένθος
ἡμετέροισι λίπωμεν. ἅλις νέκυς ἐξ ἑνὸς οἴκου
εἷς· ἀτὰρ λλοι πάντας ἐϋφρανέουσιν ἑταίρους
νυμφίοι ἀντὶ νεκρῶν, ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας
τᾶσδ ̓ ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν.
Εἶπε, τὰ δ ̓ οὐκ ἄρ ̓ ἔμελλε θεὸς μεταμώνια θήσειν.
τὼ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν ἀπ ̓ ὤμων τεύχε ̓ ἔθεντο,
ὣ γενεῇ προφέρεσκον· ὃ δ ̓ ἐς μέσον ἤλυθε Λυγκεύς,
σείων καρτερὸν ἔγχος ὑπ ̓ ἀσπίδος ἄντυγα πρώτην·
ὡς δ ̓ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀκμάς
Κάστωρ· ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔθειραί.

et

[blocks in formation]

175, 176.͵ Κάστωρ τε] D. Iunt., λυγκεὺς κάστωρ τε Call., λιγγεύς τε 9., λυγγεύς τε Μ., λυγκεύς τε 18. 23. Ald. α. β. Verba διακρ.γεγαῶτε extant in 9. D. Iunt. Call., quibus omissis in 18. 23. M. Ald.“. β. duo versus in unum coaluerunt. γονεῦσι τε D.

177. ἡμετέροισι λίπωμεν] D., ἁμετέροισι λίπωμεν Iunt., ἁμε

τέροις λίπωμεν 23. Ald., ἁμετέροις ρὸς 9. 18. M. Ald.β. Call.

170

λείπωμεν vulg., cf. GIM. καταλείψωμεν.

a.

178. ὥλλοι] D., ὦ ἄλλοι Call., ἄλλοι 9. 18. 23. M. Ald. β. Iunt. πάντας] Ald.β. Call., πάντας 18., πάντες 9. 23. D. Ald.“. Iunt., πάντες γ ̓ Μ. – εὐφρανέουσιν 23., εὐφρενέουσιν Αld..

175

180

179. ἀντὶ χρόνων 23. M. Ald.α. β. 180. τᾶ σδ] D., τάσδ' vulg., τὰς δ ̓ Ald. Iunt.

185

182. τω] 9. D. Iunt., τοὶ (18.) M. Ald.β. Call., τὰ 23. Aid.a.

183. ὡ] οἷ D., τοὶ vulg.

- γε

νεῇ] D., γενεᾷ vulg. — ἐς] Zieg!.

e coni., εἰς vulg.

184. πρώτην] D., πρώταν 23. sup. Ald. Iunt., πράταν 23. vulg. Versus deest in 9.

C.

185. ὣς] Mor., ὣς vulg. αὔ

τως] D. et tac. Ziegl., αΰτως vulg. ἄκρας] D. Iunt., Κάστωρ 18. 23. M. Ald.". B. Call. Versus deest in 9.

186. Κάστωρ] D. Iunt., καρτε

195

ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον ἀλλήλων, εἴ πού τι χροὸς γυμνωθὲν ἴδοιεν. ἀλλ ̓ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασθαι 190 δοῦρ ̓ ἐάγη, σακέεσσιν ἔνι δεινοῖσι παγέντα. τὼ δ ̓ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὖτις τεῦχον ἐπ ̓ ἀλλήλοισι· μάχης δ ̓ οὐ γίνετ ̓ ἐρωή. πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφάλειαν Κάστωρ, πολλὰ δ ̓ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄμμασι Λυγκεύς τοῖο σάκος, φοίνικα δ ̓ ὅσον λόφον ἵκετ ̓ ἀκωκή. τοῦ μὲν ἄκρην ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ σκαιῷ· ὃ δὲ πληγεὶς ξίφος ἔκβαλεν, αἶψα δὲ φεύγειν ὡρμήθη ποτὶ σῆμα πατρός, τόθι καρτερὸς Ἴδας κεκλιμένος θηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν. ἀλλὰ μεταΐξας πλατὺ φάσγανον ὦσε διαπρό Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ· ἔγκατα δ ̓ εἴσω χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν· ὃ δ ̓ ἐς στόμα κεῖτο νενευκώς Λυγκεύς, κὰδ δ ̓ ἄρα οἱ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν ὕπνος. οὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ ̓ ἑστίῃ εἶδε πατρῴῃ παίδων Λαοκόωσσα φίλον γάμον ἐκτελέσαντα. ἦ γὰρ ὅγε στήλην ̓Αφαρηίου ἐξανέχουσαν

205

5

200

205

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

190

195

199. ὡρμήθη] D., ὡρμήσθη c., ὡρμάθη vulg. σῆμα] D., σᾶμα vulg. – τόθι] D. M. vulg. 200. θηείτο] D. Iunt., θαεῖτο vulg.

200

TESTIMM. 206. Scholl. Apoll.I, 151. Λαοκόωσα.

202. Τυνδαρίδης] D., Τυνδαρίδας vulg. δ ̓ ἄξω D. et γρ.

ἔξω Dc mg.

203. ἐς στόμα] ἐστόμα D., στόμα c. mg., ἐς χθόνα 9., εἰς χθόνα vulg.

9

204. δράμεν βαρὺς 9.

206. Λαοκόωσσα] Iunt., Λαοκόωσα D. SchApoll., Λαοκόοσσα vulg.

207. ὅγε στήλην] D., ὅγε στάλαν 18. mg. sec. Antt., ὅγ ̓ ἐς τὴν ἣν Κ.. ὅγ ̓ ἐς τὰν ἂν 94 M5. ὅγ ἐστὰν ἂν 91, ὅγ ̓ ἐστὰν ἂν gb, (ὅγε) στὰν ἀναφαρηίου 92, ὅγ' εὖ ἐὰν ἂν 18. pr.

210

τύμβου ἀναρρήξας ταχέως Μεσσήνιος Ἴδας
μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα·
ἀλλὰ Ζεὺς ἐπάμυνε, χερῶν δέ οἱ ἔκβαλε τυκτήν
μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ.
οὕτως Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ
αὐτοῖς τε κρατέουσι καὶ ἐκ κρατέοντος ἔφυσαν.

Χαίρετε Λήδας τέκνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις ἐσθλὸν ἀεὶ πέμποιτε. φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοί Τυνδαρίδαις Ἑλένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρώεσσιν, Ἴλιον οἳ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ. ὑμῖν κῦδος ἄνακτες ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός, ὑμνήσας Πριάμοιο πόλιν καὶ νῆας ̓Αχαιῶν 220 Ἰλιάδας τε μάχας ̓Αχιλῆά τε πύργον ἀϋτῆς· ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν μειλίγματα Μουσέων, οἷ ̓ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει, τοῖα φέρω. γεράων δὲ θεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί.

215

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

210

214. ἡμετέροις] D., ἁμετέροις vulg.

215. δέ τε] D. M. vulg.
216. Ἑλένη] D., Ελένᾳ vulg.
218. ύμμιν D. Iunt.

220. αὐτῆς Ald.β, αϋτᾶς 94 Mb, αὐτᾶς 9b., αὐτοῖς Μ3.

[ocr errors]

215

221. ὔμιν D., ύμμιν Iunt. αὖ] D. M. vulg., d' av 9. λιγεῶν] 18., λιγέων D. M. Iunt.. λιγέω 9., λιγἐᾶν Ala.e. Call. – Μουσέων] Αld.β. D. pr., Μουσῶν D. corr. et vulg., μουσῷν Iunt.

220

ου

222. παρέχωσι Μ.

223. ἀοίδαί] D., ἀοιδή vulg.

5

10

15

Idyll. XXI. (XXVI.)*

Λῆ ναι ἢ Βάκχαι.

Ἰνὼ κΑὐτονόα χὰ μαλοπάρανος ̓Αγαύα
τρεῖς θιάσως ἐς ὄρος τρεῖς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι.
χαϊ μὲν ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα
κισσόν τε ζώοντα καὶ ἀσφόδελον τὸν ὑπὲρ γᾶς
ἐν καθαρῷ λειμῶνι κάμον δυοκαίδεκα βωμούς,
τὼς τρεῖς τᾷ Σεμέλᾳ, τὼς ἐννέα τῷ Διονύσῳ.
ἱερὰ δ ̓ ἐκ κίστας πεποναμένα χερσὶν ἑλοῖσαι
εὐφάμως κατέθεντο νεοδρέπτων ἐπὶ βωμῶν,
ὡς ἐδίδασχ ̓, ὡς αὐτὸς ἐθυμάρει Διόνυσος.
Πενθεὺς δ ̓ ἀλιβάτου πέτρας ἄπο πάντ ̓ ἐθεώρει,
σχῖνον ἐς ἀρχαίαν καταδύς, ἐπιχώριον ἔρνος.
Αὐτονόα πράτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα,
σὺν δ ̓ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὄργια Βάκχου,
ἐξαπίνας ἐπιοῦσα, τὰ δ ̓ οὐχ ὁρέοντι βέβηλοι.
μαίνετο μέν θ' αὗτα, μαίνοντο δ ̓ ἄρ ̓ εὐθὺ καὶ ἄλλαι. 15
Πενθεὺς μὲν φεῦγεν πεφοβημένος, αἳ δ ̓ ἐδίωκον,
πέπλως ἐκ ζωστῆρος ἐς ιγνύαν ἐρύσαισαι.
Πενθεὺς μὲν τόδ ̓ ἔειπε· τίνος κέχρησθε γυναῖκες;“

Libri: c. D. Iunt. Call.

91

Λῆναι ἢ Βάκχαι] Θεοκρίτου Λῆναι ᾗ Βάκχαι. Δωρίδι Call., Λῆναι. Βάκχαι. Δωρίδι D., Θεοκρίτου Βάκχαι Iunt.

1. μαλοπάραυος] D. Iunt. Call., μαλοπάρανος c., - ος Cam. Eustath., μαλλοπάρηος Wins. Mor. — ̓Αγαύα] (c.) D. Iunt., ̓Αγανά Call.

3. χ ̓ ἃ μὲν Iunt. 5. βωμούς] D. vulg. 10. ἁλιβάτου D. — ἄπο] D. Steph. vulg., ἀπὸ Iunt. Call. 11. ἓς] ἐς vulg. 12. πράτα νιν ἀνέκραγε] Wint., ut iam Scaliger ad marg. codicis D., πρώτα νιν ἀν— Iunt., πρῶτά νιν ἀν— Call., πράταν ἔναν

[ocr errors]

5

ἔκραγεν D., πράτον ἐνανέκραγε c, ct., πρᾶτον ἰνανέκραγε c?· — ἰδοῖσα] c. D., ἰδοῦσα Call., εἰδοῦσα Iunt. 14. ἐπιοῦσα] et D., ἐπίοισα e?, ἐπιοῦσα Iunt. Call. ὁρέοντι] et D. ApA., ὁρόοντι ca Call., ὁρόβέβηλοι] c. Call., βεβήλοι D., βέβαλοι Iunt.

ωντι Iunt.

15. μέν θ' αΰτα] c. D. Call., μέν τ ̓ αὐτὰ Iunt. · ἄλλαι] ἄλλαι vulg. 16. δὲ δίωκον c.

17. ἐς] D., ἐπ’c. Iunt. Call. ἰγνύαν ἐρύσαισαι] ἰγνυῖαν ἐρύσάισαι D., ἐγνυῖαν ἐρύσασαι c., ἰγνύ ἀνειρύσασαι Call., ιγνύ ̓ ἀνειρήσασαι Iunt., ιγνύαν εἰρύσασαι coni. Reiskius.

18. Malim τότ ̓ ἔειπε.

[ocr errors]

10

TESTIMM. 1. Eustath. 691, 52. παρὰ Θεοκρίτῳ μαλοπάρῃος ἡ ἁπαλοπάρῃος, Hesych. μαλλοπάραυος, λευκοπάρειος s. n.

20

25

30

35

Αὐτονόα „τόδ'“ ἔειπε τάχα γνώσῃ πρὶν ἀκοῦσαι.66
χἃ μὲν τὰν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα,
ὅσσόν περ τοκάδος τελέθει μύκημα λεαίνας·
Ἰνὼ δ ̓ ἐξέρρηξε σὺν ὠμοπλάτᾳ μέγαν ὦμον
λὰξ ἐπὶ γαστέρα βᾶσα, καὶ Αὐτονόας ῥυθμὸς ωὗτός·
αἱ δ ̓ ἄλλαι τὰ περισσὰ κρεανομέοντο γυναῖκες.
ἐς Θήβας δ ̓ ἀφίκοντο πεφυρμέναι αἵματι πᾶσαι,
ἐξ ὄρεος πένθημα καὶ οὐ Πενθῆα φέρουσαι.
οὐκ ἀλέγω· μηδ ̓ ἄλλος ἀπεχθομένω Διονύσῳ
φροντίζοι, μηδ ̓ εἰ χαλεπώτερα τῶνδε μογήσαι,
εἴη δ ̓ ἐκγενέτης ἢ καὶ λέκτρω ἐπιβαίνοι·
αὐτὸς δ ̓ εὐαγέοιμι καὶ εὐαγέεσσιν ἅδοιμι.
ἐκ Διὸς αἰγιόχω τιμὰν ἔχει αἰετὸς οὗτος.
εὐσεβέων παίδεσσι τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ ̓ οὔ.
· χαίροι μὲν Διόνυσος, ὃν ἐν Δρακάνῳ νιφόεντι
Ζεὺς ὕπατος μεγάλαν ἐπιγουνίδα κάτθετο λύσας·
χαίροι δ ̓ εὐειδὴς Σεμέλα καὶ ἀδελφεαὶ αὐτᾶς
Καδμεῖαι ποιναῖς μεμελημέναι ἡρωΐναι,
αἳ τόδε ἔργον ἔρεξαν ὀρίναντος Διονύσου
οὐκ ἐπιμωματόν. μηδεὶς τὰ θεῶν ὀνόσαιτο.

9.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

20

25

35. ἀειδὴς σεμέλη lunt. – αὐ. τᾶς] c. D., αὐτῆς Iunt. Call. 36. 37. ποίναις] πολλαῖς vulg. ἡρωῖναι] Graefius, ἡρωίναις

In c. de

Διονύσσου D.
vulg.
sunt verba μεμελ. ἔργον.

38. ἐπιμωματόν] c. D., ἐπιμωμητόν Iunt. Call. In c. post ὀνόσαιτο comma et lacuna, contra in

D. Iunt. Call. nullum defectus indicium.

30

35

« ForrigeFortsæt »