Billeder på siden
PDF
ePub

5

ὧδ ̓ ἴθι Κισσαίθα, τὺ δ ̓ ἄμελγέ νιν. αἱ δὲ χίμαιραι,
οὐ μὴ σκιρτασεῖτε, μὴ ὁ τράγος ὗμιν ἀναστῇ.

Idyll. II.
Φαρμακεύτριαι.

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θέστυλι. πᾷ δὲ τὰ φίλτρα;
στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ,

ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταδήσομαι ἄνδρα,
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ ̓ ᾧ τάλας οὐδὲ ποθείκει,
οὐδ ̓ ἔγνω, πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές.
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦρά οἱ ἀλλᾷ
ᾤχετ ̓ ἔχων ὅ τ ̓ Ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ' Αφροδίτα.
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν

[blocks in formation]

Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 9. (Vs. 5-fin.) 16.* 23. (desunt Vs. 5–49). D. M. Y. Med. Ald. Iunt. Call. Φαρμακεύτριαι] Y. Hypoth. in

E. F. N. et SchGen. ex emendatione Duebneri, item Athen. XV. 475. Ε. et Eustath. 1767, 19., Φαρμακεύτρια p. vulg. et Serv. ad Ecl. VIII, 1., praemisso Θεοκρίτου Med. Ald. Call., addito Δωρίδι Iunt. et Δωρίδι διαλέκτῳ 6., Σιμαίθα 23. Φ.

1. Malim πεῖ.

2. φοινικίῳ a.

3. uòv] k. a. p. s. v. 6. 16. 23.

[ocr errors]

-

D. M. Y. Antt., ἐμοὶ Steph. βαρὺν εὖντα Steph., βαρυνεῦντα k. a. p. s. v. 6, 23. D. M. Y. Antt. φίλα κ. καταδήσομαι] v. 1. in Scholiis a Toupio restitutis, καταθήσομαι K. et ICall. altero loco, καταθύσομαι vulg. 4. τάλαν a. p. 23. οὐδὲ ποθείκει] οὐδὲ ποθήκει Harl., cf. Sch6. ΠΟΘ. προσήκει, ἐπλησίασεν (sic Wart. et Gaisf.) et GIM. ΠΟΘΗΚΕΙ, ἦλθεν ὧδε πρὸς μὲ (sic Gail.), οὐδέποθήκει Ald., οὐδέ ποθ ̓ ἥκει 23. Μ5· vulg., (οὐδέποθ') ΐκει k.

εἶμες

5. ζωοὶ k. a. p. D. Call. k., ἔμμες 94, ἐσμές p. 95. 6. ἄραξεν] k. 95 Med. Ald. Iunt., ἄρραξεν D5 M5 Call. vulg., ἔρραξεν p., ἔραξεν a. ἀλλῷ] Kiessl., ἀλλά a. 94, ἀλλὰ 95, ἄλλα D. Anti., ἄλλᾳ Steph. vulg. 7. ἀφροδίτη p. 9. Interrogationem Meinekius indicavit praeeunte Eobano Hesso.

[ocr errors]

[ocr errors]

5

TESTIMM. 2. Athen. XI, 475. E. (ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις).

IMITT. 1] Nonn. Dion. XXXVII, 415. πῇ θρόνα; πῇ βοτάναι; πῇ ποικίλα φάρμακα Κίρκης; 2] Virg. Εcl. VIII, 64. effer aquam et molli cinge haec altaria vitta. 3] Ibid.66. coniugis ut magicis sanos avertere sacris | experiar sensus.

10

15

I.

20

αὔριον, ὥς νιν ἴδω καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ.
νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι. ἀλλὰ Σελάνα
φαῖνε καλόν· τὶν γὰρ ποταείσομαι ἅσυχε δαῖμον,
τᾷ χθονίᾳ θ ̓ Ἑκάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι
ἐρχομέναν νεκύων ἀνὰ τἠρία καὶ μέλαν αἷμα.
χαῖρ ̓ Ἑκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἁμὶν ὀπάδει
φάρμακα ταῦτ ̓ ἔρδοισα χερείονα μήτέ τι Κίρκης
μήτέ τι Μηδείας μήτε ξανθᾶς Περιμήδας.

Ιυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. ̓́Αλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται· ἀλλ ̓ ἐπίπασσε Θεστυλί. δειλαία, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; ἦρά γέ τοι μυσαρὰ καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέτυγμαι ; πάσσ ̓ ἅμα καὶ λέγε ταῦτα „τὰ Δέλφιδος ὄστια πάσσω.66 ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. Δέλφις ἔμ ̓ ἀνίασεν· ἐγὼ δ ̓ ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν αἴθω· χὼς αὗτα λᾶκον μέγαν ἔκπυρος ᾆσε,

9. μέμψωμ’Υ. Comm. 10. καταδήσομαι] καταθύσομαι vulg.

11. ἅσυχε δ—] conj. Kiesslingius, ἅσυχα, δαῖμον vulg. (ante Wint. sine distinctione), ποταείσομαι, ἥσυχα δ. p.

13. ἐρχομένην p. 94, ἐρχομένη 95. ἀνὰ τἠρία] ἀνὰ τ ̓ ἠρία 95, ἀνά τ ̓ ἠρία vulg.

14. ἁμὶν] ἄμμιν vulg. ὀπάδη a., ὀπαδοῖς Μ., ὀπήδει 6. Y. Med. Ald. Call., ὁπήδει Iunt.

15. ταῦτ ̓ ἔρδοισα] k. F. Φ., ταῦθ ̓ ἕρδοισα vulg. Κίρκης] k. a. p. 6. 9. D5. M5. Y. Antt. 17. τυγξ] Mein., ἴυγξ vulg. et ita

in seqq.

18. πρᾶτον] Μā e., πρῶτον k. a. p. 6. 9. D5. Y. Antt. κάεται v. l. in Scholl., fort. δάκεται.

10

15

20

19. Θεστυλί] susp. Lobeckius Prolegg. p. 125., Θέστυλι vulg. et sic Vs. 35. 59. 94. ἐκπεπότασαι] M5 Med. Ald. Iunt., ἐκπεπότησάι k. a. p. 6. 9. D. Y. Call. Interpunctio Reiskio debetur; vulgo Θέστυλι δειλαία. πᾷ-.

20. τοι γε 9., fort. γ ̓ ἐγὼ
21. ὄστια] k2, ὀστία Κ4, ὀστέα

vulg.

24. αΰτα] a. 9., αὕτη k. (fort. sec.) et 6., αὐτὰ vulg. λᾶκον] λάκκον EiG. EtSorb., λακῇ EtM., D. M5. y. Antt. λακή a. p. s. 6. 9., λακεῖ k. 16. μέγαν] EtSorb., μέγα vulg. - ἔκπυρος ᾆσε] κακπυρίσαισα EtM. in cod. D. et fere cod. M., κἀκπυρίσασα vulg. in EtM., ιακπυρίσασα EtG., καὶ πυρίσασθαι EtSorb., πυρίσασα p., καπυρίσασα 95, καππυρίσασα vulg. ap. Τheocr., cf. GIE. Ν. έκπυρωθεῖσα.

TESTIMM. 14. EtM. 299, 12. Zonar. p. 468. Ἑκάτη δασπλῆτις. 17. Scholl. Aristid. p. 318. A.. Phav. Ecl. 255, 2. Serv. ad Εcl. VIII, 21. Spectat versum Aelian. H. An. XV, 19. 24. EtM. 250, 35. EtG. 135, 25.

IMITT. 17] Ibid. 68. ducite ab urbe domum mea carmina, ducite Daphnin. 18] Ibid. 82. sparge molam. 23] Ibid. 82. et fragiles incende bitumine laurus. | Daphnis me malus urit, ego hanc in Delphide laurum.

25

30

35

40

[ocr errors]

κἠξαπίνας ἄφθη, κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς,
οὕτω τοι καὶ Δέλφις ἐνὶ φλογὶ σάρκ ̓ ἀμαθύνοι.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Νῦν θυσῶ τὰ πίτυρα, τὰ δ ̓ ̓́Αρτεμι καὶ τὸν ἀναιδῆ
κινήσαι κ ̓ ἀδάμαντα καὶ εἴτί περ ἀσφαλὲς ἄλλο.
Θεστυλί, ταὶ κύνες ἇμιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται.
ὁ θεὸς ἐν τριόδοισι· τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Ἡνίδε σιγῇ μὲν πόντος, σιγῶντι δ ̓ ἀῆται·
ἃ δ ̓ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσθεν ἀνία,
ἀλλ ̓ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίθομαι, ὅς με τάλαιναν
ἀντὶ γυναικὸς ἔθηκε κακὰν καὶ ἀπάρθενον εἶμεν.
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Ὡς τοῦτον τὸν κηρὸν ἐγὼ σὺν δαίμονι τάκω,
ὣς τάκοιθ ̓ ὑπ ̓ ἔρωτος ὁ Μύνδιος αὐτίκα Δέλφις.
χὡς δινεῖθ ̓ ὅδε ῥόμβος ὁ χάλκεος ἐξ ̓ Αφροδίτας,

φ

25. κἠξαπίνας] k., κἠξαπίνης D5 M. vulg., κἠξ ἀπίνης Υ., κήξ ἀπήνης 9, κἀξαπίνης 6. – θη] Steph. vulg., ἄφθῆ Call., ἁφ9 p. 95. D. M. Y. Med. Ald., ἀφθῆ Iunt. καὶ οὐδὲ k. pl. εἴδομεν Μ., εἵλομες a. p12. s. 6. 92.4., εἵλομεν p 64, εἵλκ’95. αὐτῆς Y. Antt. et ante Wint. 26. ἀμαθύνει s. et superset. η 9*, ἀμαθυνει superscr. η 95, ἀμαθυνῆ a. p.

28. τὰ δ ̓] τὸ δ' vulg;, τύδε 95. ἀναιδῆ] Taylorus, ἐν ᾅδη p. 6., ΚΑΙ ΤΟΙ ΕΝ ΑΔΗ ISch6. ap. Wart., ἐν ᾅδα Med. Ald. Call., ἐν ἅδα 95, ἐν ᾅδα Mor. vulg. Vulgo post πίτυρα punctum, quod mutavi. 29. κινήσαι κ ἀδάμαντα] κινήσαις ἀδ— k. et ISch6., κινήσαις ῥαδάμαντα 6. pr. 95. SchCall. Mor., κινήσαις ῥ ̓ ἀδάμαντα v. 6.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

sec. Antt. vulg.,
I. H. Vossius.

κινήσαις κ ̓ ἀδ

30. ἅμιν] αμιν Harl., ἄμμιν vulg. πόλιν 95. ὠρύοντι κ. 31. χαλκέον] p. 924, χάλκεον a. 6. 95. D., χαλκίον vulg., χάλκεον Med. Αld., χαλκεῖον ICall. a's 92, εws 95.

33. ἡνίδε] ἠνίδε Mor. vulg., ἠνὶ δὲ κ. a. 6. 95. D. M. Y. Antt. σιγῇ] σιγῆ κ. a. s. 6., σιγᾷ vulg. 34. σιγῇ] σιγῆ k., σιγᾷ vulg. 36. εἶμεν] ἦμεν vulg., εἶμες d. et Sch4., nues a. 6. 9. M.

38. κηρὸν] k. a. p. 6. 9., καρὸν M· vulg. Haec stropha hoc loco in k. legitur, vulgo post Vs. 27. 40. ῥόμβο χάλκεος superser. ος ἀφροδίτης sec. 6., ὁ om. a. p. 9. pt 9., om. pl. Comma in f. v. habent v. Anit., ante ἐξ Mor., utroque loco Comm.

30

[ocr errors]

28. Eustath. 1767, 19. (ἐν ταῖς Φαρμακευτρίαις) θύειν ἐπὶ τοῦ θυμιᾶν. 40. Eustath. ad Dion. 1134. ῥόμβος.

TESTIMM.

IMITT. 28. 29] Martial VII, 99. Pontice, voce tua posses adamanta movere. 34] Virg. Εcl. IX, 57. et nunc omne tibi stratum silet aequor et omnes, | adspice, ventosi ceciderunt murmuris aurae. 38. 39] Virg. Ecl. VIII, 80. limus ut hic durescit et haec ut cera liquescit | uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore.

2

BUCOLICI GR, I.

45

50

55

ὡς τῆνος δινοῖτο ποθ ̓ ἁμετέρῃσι θύρῃσιν.

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε πότνια φωνῶ·
εἴτε γυνὰ τήνῳ παρακέκλιται εἴτε καὶ ἀνήρ,
τόσσον ἔχοι λάθας, ὅσσόν ποκα Θησέα φαντί
ἐν Δίᾳ λασθῆμεν ἐϋπλοκάμω ̓Αριάδνας.

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Ἱππομανὲς φυτόν ἐστι παρ' Αρκάσι, τῷ δ ̓ ἐπὶ πᾶσαι
καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν ̓ ὤρεα καὶ θοαὶ ἵπποι.
ὣς καὶ Δέλφιν ἴδοιμι, καὶ ἐς τόδε δῶμα περάσαι
μαινομένῳ ἴκελος λιπαρᾶς ἔκτοσθε παλαίστρας.

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Τοῦτ ̓ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὤλεσε Δέλφις,
̔γὼ νῦν τίλλοισα κατ ̓ ἀγρίῳ ἐν πυρὶ βάλλω.
αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τί μευ μέλαν ἐκ χροὸς αἷμα
ἐμφὺς ὡς λιμνᾶτις ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας;

ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. Σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ. Θεστυλί, νῦν δὲ λαβοῦσα τὺ τὰ θρόνα ταῦθ ̓ ὑπόμαξον

32

43

41. τῆνος] k., κεῖνος Μ5 vulg. in Antt., puncto in Brub., commate δινεῖτο a. p. et superscr. οι 6. in Mor. seqq., colo inde a Wint. ποτ ̓ ἀμετέρῃσι 95. θύραισιν Med. Ald. Iunt. 50. περάσαι] k., περῆσαι 23. vulg.

45. ἔχει a? p1. 2. Μ. λάθος p1. 2. 9. M. Θησέα] k. a. p. 6. 9. M. Med. Ald. Iunt., Θασέα D5. Call., Θασσέα Υ.

46. λαθῆμεν D., λαθέμεν p., λελάθημεν s. 9. – ἐϋπλοκάμω] k. D5 M Y., ἐϋπλοκάμου p1 vulg. ̓Αριάδνης 9.

48. τῷ δ ̓ ἐπὶ] Μ5. Med. Ald. Iunt., τῷ δ ̓ ἔπι Call. et tac. Ziegl., τῷδ ̓ ἔπι Wint., τῷδ ̓ ἐπὶ vulg. post Valck. Post ̓Αρκάσι non distinctum

-

45

50

55

51. ἴκελος] k. a. 16. M. Y., ἴκελον 23. vulg. λιπαρῆς k. p. παλαίστρης 23. Call., παλά

Υ.

στρης Υ.

54. ᾧγὼν Comm.

55. ἀνιηρὲ k. p. 23. (α sec.). D. Mor. et superscr. a Y.

56. λιμνῆτις a. p. 6. 9. 58. σαύραν] 11., σαῦράν vulg. κακὸν ποτὸν] k. a. p. s. 6. 9. D. M. Y. Comm., ποτὸν κακὸν Antt.

TESTIMM. 48. Serv. ad Aen. IV, 516. Id. et Philarg. ad Georg. III, 280. hippomanes. 58. Phrynich. Bekk. p. 64, 16. σαῦρος. ἀρρενικῶς λέγουσι. Θεόκριτος θηλυκῶς εἶπε σαῦρον (σαῦραν Valck.).

IMITT. 43] Virg. Ecl. VIII, 73. terna tibi haec primum triplici diversa colore | licia circumdo, terque hanc altaria circum | effigiem duco: numero deus impare gaudet. 53. 54] Ibid. 91. has olim exuvias mihi perfidus ille reliquit | pignora cara sui, quae nunc ego limine in ipso, | terra, tibi mando. 55. 56] Nic. Eug. IV, 398. ἐμφὺς γὰρ (Ἔρως) ὥσπερ βδέλλα λιμνῆτις πίνει | τὸν αἵματος ῥοῦν πάντα.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

60. φλοιᾶς p. v., φιλίας a. et v. 1. in Scholl. καθυπερτέρω] καθυπέρτερον vulg. — ἃς Med. Ald. Comma, quod vulgo ante άs est, in f. v. transtuli.

τᾶς τήνω φλιᾶς καθυπερτέρω ἷς ἔτι καὶ νῦν,
καὶ λέγ ̓ ἐπιφθύζοισα· τὰ Δέλφιδος ὅστια μάσσω.6
ἶυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα.
Νῦν δὴ μούνα ἐοῖσα πόθεν τὸν ἔρωτα δακρύσω;
ἐκ τήνω δ ̓ ἀρξῶ, τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο.
ἦνθ ̓ ἁ τῶ Εὐβούλοιο καναφόρος ἇμιν ̓Αναξώ
ἄλσος ῢς ̓Αρτέμιδος, τᾷ δὴ τόκα πολλὰ μὲν ἄλλα
θηρία πομπεύεσκε περισταδόν, ἐν δὲ λέαινα.

φράξεό μεν τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.
Καί μ ̓ ἃ Θευχαρίδα Θρᾷσσα τροφὸς ὁ μακαρῖτις
ἀγχίθυρος ναίοισα κατεύξατο καὶ λιτάνευσε
τὰν πομπὰν θάσασθαι· ἐγὼ δέ οἱ ἁ μεγάλοιτος
ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα
ἀμφιστειλαμένα, τὰν ξυστίδα τὰν Κλεαρίστας.
φράζεό μευ τὸν ἔρωθ ̓ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα.

ἐκ θυμῷ δέδεμαι, ὃ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιεῖ.

[61.] ἐκ θυμῷ] 23. Ald. Iunt. (cf. Schol. ἐκδέδεμαι τῷ θυμῷ), ἐκ θυμῶ Μ5· Call. vulg., ἐν θυμῷ a? s. 92. Med., ἐν θυμῶ at p. 6. ποιῆ a. p. Versus deest in k. neque inventus erat a scholiasta, qui. in Sch5. P. verba as et interpre

tatur ἕως ἔτι ἐνδέχεται κατάδε. θῆναι αὐτόν.

61. ἐπιφθύζοισα] k. 23. Antt., —ζουσα a. p. 6. 9. 1)5 M5 Υ. ὄστια] k2, ὀστία k4, ὀστέα 23. D5. vulg. μάσσω] Ahlwardtus, πάσσω vulg. 63. de Y.

μούνα] conj. Valckenarius, μούνη kt vulg., μώνη k2. δακρύσω] k. 6. 23. Med. Ald., δακρυσῶ vulg., δακρυῶ p. 64. τήνω δ] k., τίνος vulg. ἀρξῶ] ἄρξω k., ἄρξομαι p. 9., ἄρξωμαι s. 6. Med. Ald. Iunt., ἄρξομ ̓ ἐγώ, a, v. 23. D. M. Y. Call, ἄρξευμ ̓ ἐγώ 16. 65. τῶ Εὐβούλοιο] (τῶ) εὖβούλοιο Vat, τῶν βούλοιο Med.,

[ocr errors]

60

62

65

70

61

τῶν βούλοιο Ald, τῷ ὐβούλοιο Iunt., τῷ ὐβούλοιο Call. vulg., ἦνθ τωβούλοιο P., ἅτ' ωυβώλοιο 23. κανηφόρος κ. 9., κανιφόρος p. – ἅμιν] ἄμμιν vulg.

66. s] s k. a. p. 6. 16. 23. D5. M. Y., ἐπ’9. Αntt. τόκα] 1SehGen. (cf. G16. ποκα, τότε), πόκα ICali. et Zieglero teste libri, δήποκα 23. Antt. et vulg.

69. Θευχαρίδα] conj. Reiskius, Θευμαρίδα k. a. p. s. 6. 9. 23. Med. Iunt., Θευχαρίλα D5 M5Y5 Ald. θράσσα cum v. 1. φίλα 23. 70. κατηύξατο 23.

Call.

71. θάσασθαι] D5. corg. Μ5· Y5. Med. Ald. Iunt., θεάσασθαι κ. a. p. 6. 9. 23. Call. et D. pr. ut videtur, ubi prius a in rasura duaum literarum scriptum.

75

72. Distinctionem, quae vulgo in f. v. est, transposui post ἀμφίστειλαμένα.

73. ἀμφιστειλαμένα] 5., ἀμφιστειλαμένη 6., κἀμφιστειλαμένα vulg., κἀμφιστειλαμένη 23. Μ. Χ., καὶ ἀμφιστειλαμένη pl Κλ—] k. a. D5. Mb pr. Y. Comm., τῆς p. 6. Μ. sup., τᾶς s. 9. 23. Antt. TESTIMM. 61. Eustath. 1392, 42. et 1482, 17. ἐπιφθύζειν.

τὰν

« ForrigeFortsæt »