Billeder på siden
PDF
ePub

παῖδα δ ̓ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρί
παίσδειν ἐς βαθὺν ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς ἀῶ
κεἰς ἔτος ἐξ ἔτεος Μενέλα τεὰ ἁ νυὸς ὧδε.
β' Ὄλβιε γάμβρ ̓, ἀγαθός τις ἐπέπτα σπερχομένῳ τοι
ἐς Σπάρταν, ἅπερ ἄλλοι ἀριστέες, ὡς ἀνύσαιο.
μοῦνος ἐν ἡμιθέοις Κρονίδαν Δία πενθερὸν ἑξεῖς.
α ́ Ζανός τοι θυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαῖναν,
οἵα ̓ Ἀχαιίδα νῦν γαῖαν πατεῖ οὐδὲ μί' ἄλλα·
ἦ μέγα κά τι τέκοιτ ̓, εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον.
ἄμμες δ' αἱ πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος ωὗτός
χρισαμέναις ἀνδριστὶ παρ ̓ Εὐρώταο λοετρῷ,
τετράκις ἑξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία,

20

15

8. 4. 54. 64. (τύ σε 62), ἀχρῆν αὐτὸν τὶ 55, ἔχρην αὐτόν τυ a? s? Υ., χρῆν αὐτόν τυ D. Med. Ald.

13. δ ̓ om. D. (add. Db.) et Med. Ald. παιδὶ 4. et superscr. σι 6., σὺν παισὶ om. 55. μητρί s. 6. Υ. 14. ἔνας] Db. M. Ald. Iunt., Evνας 4. 5. 6., ἔναν D. Call., ἔνανας Med., ε reliquis literis omissis Y. καὶ om. 6' (lacuna 62) ἐς om.

[ocr errors]
[ocr errors]

s. Y.

D. Y.

15. κείς] 4. Μ. vulg., κ ̓ εἰς 55. Μενέλα τεὰ ἁ] coni. Meinekius Zeitschr. f. AltW. 1845 p. 1069., Μενέλαε τεὰ vulg., cf. GIM. ἥδε ἡ ̔Ελένη. ἅδε] c. h., ἅδε s. M. Y., ἥδε 55. D. vulg., . δε prima

litera evanida 4.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

16. τοι pro τις Μ. c. Κ. ἐπέπτα σπερχομένῳ] ἐπέπταρεν ἐρχομένῳ vulg. (in 4. vox έρχ— evanuit praeter ultimas duas literas), cf. GIM. ἐπέπταρεν, ἐπῆλθεν, SchM. ὄντως ἀγαθός σοι ἐφάνη οἰωνός, ὅτε ἐς Σπάρταν ἀπήρχου, G16. M. (ad ἀγαθὸς) οἰωνὸς et Glr. οἰωνός, ὄρνις, Ceterum nescio an scriptum fuerit ἀγαθός τοι— —σπερχομέ

νοιο.

17. ἅπερ] a2 s. 545. 16. Db. M. Y. Iunt., ἅπερ 4. 6., ὅποι D. Med. Ald. Call. ἀριστῆες 4. 52.5. 64. Μ., ἀριστήες 62. ὡς ἀνύσαι Υ., ὡς ἀν reliquis evanidis 4., ἀριστῆες 'xo' 12.,,sic collatio“, os om. g.

18. ἡμιθέοις] coni. Zieglerus

―――

p. 179., ἁμιθέοις vulg. -- ἕξεις Μ. Vs. 17. 18. corruptiores videntur; nescio an scriptum fuerit ἀριστῆες Παναχαιῶν, μοῦνος Κρονίδαν ὡς π. ε.

[ocr errors]
[ocr errors]

15

19. τὴν μίαν Μ. Υ.
s. 4. 6. 16. M. Y. Iunt.,
ᾤχετο a. vulg.

9

"1

20. ἥδε pro οἵα Μ. – ̓Αχαιίδα νῦν γαῖαν] ἀχαιιδαν γαῖαν 4., ̓Αχαιιάδων γαϊαν s. (ubi άδων sec.) Db. marg. M. Y5 Iunt., ἀχαιαΐδων γαΐαν Call, ἀχαιΐδα γαῖαν 55. 6., ἀχαιϊάδα γαϊαν a2 524, γαῖαν ἀχαιιάδα 16., γαῖαν ἀχαιίδα D. Med. Aid. οὐδὲ μί] πατῇ Db; mg. M. Iunt., οὐδεμί Db mg. Y vulg., οὐδεμία 5. 6., οὐδεμία πατεῖ 16. D. Med. Ald. ἄλλα] Db. mg. M. Iunt. Call., ἄλλη s. 4. 5. 6. D. Y Med. Ald.

20

ἵκετο] ἥκετο 5.,

τέκοι h. F.

-

21. κά τι] καί τι Μ. c. K., καί τει 54, καί τ ̓ εἰ 55, καί τοι 4. 6., καὶ τὸ a2, κέν τι 's. 16. Υ., τοί κε vulg. ματέρι] Wint., μητέρι s. 4. 5. 6. D. M. Y. Antt. τίκτοι] s2, τίκτεν Call., τίκτει s4 16. Db. M. Y., τίκτεν 4. D. vulg.

οι

9

πάντων 4.

――

22. δ' αἱ] M. c. K., γὰρ vulg. πάντες a. et superscr. πᾶσαι 6, αἷς] s. 6. 16. Db. Μ. Υ., οἷς 4., εἷς 5., ἧς D. Antt. 23. λοετρῷ] λοετρῶ Μ. Κ., λοςτροῖς vulg.

25

30

35

40

91

τᾶν οὐ Δᾶν τις ἄμωμος, ἐπεί χ ̓ Ἑλένᾳ παρισωθῇ. γ' ̓Αὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον, πότνια νυκτὶ σελάνα, ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος· ὧδε καὶ ὁ χρυσέα Ἑλένα διαφαίνετ ̓ ἐν ἁμίν. πιείρᾳ μέγα λᾷον ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρᾳ ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὶς ἵππος· ὧδε καὶ ἡ ῥοδόχρως Ἑλένα Λακεδαίμονι κόσμος. γ ́ Οὔτέ τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, οὔτ ̓ ἐπὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ ̓ ἐκ κελεόντων. οὐ μὰν οὐδὲ κρόκαν τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι ̓́Αρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὑρεσίεργον ̓Αθάναν, ὡς Ελένα, τᾶς πάντες ἐπ ̓ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. γ' Ω καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα, τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη, ἄμμες δ ̓ ἐς δρόμον ἦρι καὶ

5

καὶ λειμώνια φύλλα

25. οὐ Δᾶν] οὔ δᾶν N. Med., οὐδ ̓ ἄν vulg. Nisi forte rectius seribendum οὐδ ̓ ἅτις.

26. διέφανε] διέφαινε vulg. 27. νυκτὶ σελάνα] νὺξ ἄτε, λευκὸν vulg., νῦν pro νὺξ s2 pr.

,,ut videtur".

28. διαφαίνετ'] s. Μ., διεφαίνετ’vulg. ἁμίν] ἡμῖν Μ. c., nuiv s. 4. 5. 6. D5. Y. Antt.

29. πιείρᾳ] Reisk., πίειραι Db, πιείρα a? s. 5. 6. 16. M. Iunt. Call., πίειρα 4. D. Med. Ald., πιείρῃ Brub. III. μέγα λᾷον] μέγα λαῖον Eichstadius, μεγάλαι Db, μεγάλα 5. M. Iunt., μεγάλη 4. 6. D. Y. Med. Ald. Call., μεγάλῃ s. ἀνέδρας με] ἅτ ̓ ἀνέδραμε 5. 6. vulg., ἅτ' ἀν ̓ ἔδραμε 22, ἅτ ̓ ἀνέδραμεν Iunt. Call., ατ ̓ ἐνέδραμε 4., ἃ θ ἴεδραμε s.,, ubi in correctum videtur. κόσμος] a s. 4. 5. 6. 16. D. M. Y. Med. Αld., ὄγμος Iunt. Call.

――――

30. Θεσσαλίς] 4., Θεσσαλὸς vulg.

[ocr errors]

31. ἐκ ταλάρω ] Db. et superscr. ου Μ., ἐν ταλάρῳ D. vulg.

[ocr errors]

33. ἐπὶ] Db, ἐνὶ D. vulg. ἄτριον] s. 16. Db, ἀτρίον Μ., ἀ ρίον Y5, ἀτριὸν vel ἀπριὸν 4., ἤτριον D. Antt., ἤστριον a2 52 62, ἠστρίον 54.5. 64.

34. ἐκ κελεόντων] a2 s. 4. 5. Υ., ἐκ κελεώντων Μ., ἐκ λεόντων 6., ἐκ καλεόντων D. Antt., ἐκ καλόντων Dc mg.

35. οὐδὲ κρόκαν] οὐδὲ λύραν M. c. K., οὐ κιθάραν vulg. ἐπίστατο a2. 4. 5. 6. κροτῆσαι]

Yvulg., κροτᾶσαι s. 4. Μ.
36. εὑρεσίεργον] εὐρύστερνον
vulg., εὐρύστενον 22 Versus
deest in D. pr. (add. Db.) et Med.

Ald.

25

[ocr errors]
[ocr errors]

30

35

40

37. ὄμματι 52 Y.

38. & pro bis a2. M. κόρα] a. 6. M., xóoŋ 4. 55. D5. Y. vulg. 39. 40. ἄμμε 22 5. 6., ἄμμ ̓ omisso δ 4. ἦρί καί .... καὶ λ. φ.] ἦρι καὶ ἐς λ. φ. vulg., ἤδη καὶ λ.

Φ.

[ocr errors]
[ocr errors]

IMITT. 29. 30] Virg. Ecl. V, 33. vitis ut arboribus decori est, ut vitibus uvae,| ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis. VII, 65. fraxinus in silvis pulcherrima, pinus in hortis. 35. 36] Nonn. Dion. VI, 152. ὕφαινε δὲ κερκίδι κούρη ἀμφὶ δὲ πέπλῳ | γνωτὴν ἱστοτέλειάν ἓὴν ἐλίγαινεν ̓Αθήνην.

ἑρψοῦμες στεφάνως δρεψούμεναι ἁδὺ πνέοντας,
πολλὰ τεοῦς Ἑλένα μεμναμέναι ὡς γαλαθηναί
ἄρνες γειναμένας ὄϊος μαστὸν ποθέοισαι.

45

γ ́ Πρᾶταί τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο πλέξασαι σκιερὰν καταθήσομες ἐς πλατάνιστον, πρᾶται δ ̓ ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατάνιστον· γράμματα δ ̓ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, ὡς παριών τις ἀννείμῃ ̇ δώροις τι σέβου μ ̓, Ἑλένας φυτὸν εἰμί.

5

50 δ ́ Χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπένθερε γαμβρέ.
Λατὼ μὲν δοίη, Λατὼ κουροτρόφος ὔμμιν
εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις ἶσον ἔρασθαι
ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς ἄφθιτον ὄλβον
ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἐνθεῖν.
55 δ' Εὕδετ ̓ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TESTIMM.

φλ. γ. s. n. ὁ Βουκόλος.

45

50

ἄννείμη s4 54, ἂν νείμη 4. 52 Y.,
ἂν νόιμη s2, ἂν † νει 22, ἂν μείνη
Μ., ἀν' εἴπη 6., ἀνγνοίη Call., ταῦτ ̓
εἰδῆ D. Med. Ald. – δώροις τι]
δωριστὶ vulg., quae vox in Med. Αld.
Iunt. vulg. ad γεγράψεται trahitur,
in Call. ad ἀνγνοίη.

vulg., κουροτρόφον a2 4. 525,
51. κουροτρόφος] M. Call.
62.
16. D. Y. Med. Ald., κουροτρόφων
Iunt. ἄμμιν 4. 52.5. 62.

[ocr errors]

55

52. εὐτεκνίαν] 11B, εὐτεκνίην 4. 5. D. M. Y. vulg., εὐτεκνύην Ald. Forsitan scriptum fuerit εὖ

τεκνεῖν.

53. de om. a2. s. 5. 6. Y. et, ut videtur, 4., ubi etiam Ζεὺς evanuit. 54. ὡς om. 4. Υ. εὐπατριδᾶν] 1]Β. vulg., εὐπατριδῶν 6. Ald., εὐπατροδᾶν 4. ἐνθεῖν] ἔνθῃ (s.) Mor., ἔνθη 4. D. sup., ἔλθη 11B. Med. Ald. Iunt. Call., ἔλθοι 16. Y., ἔνθης 5., ἔλθης a2, ἔλθῃς Alda, ἔνθοις 6.

55. φιλότατα] Brunck., φιλότητα vulg.

48. EtM. 240, 45. et Ann. Oxx. IV. 310, 14. γρ. δ ̓ ἐν 49. Scholl. Pind. Isthm. II, 68. ἀννείμῃ δωριστὶ

5

καὶ πόθον, ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀῶ μἠπιλάθησθε.
νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί κα πρᾶτος ἀοιδός
ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν.
Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἔπι τῷδε χαρείης.

Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα τόχ ̓ ἃ Μιδεᾶτις ̓Αλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον Ἰφικλῆα, ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος, χαλκείαν κατέθηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν Πτερελάου ̓Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων· „εὕδετ ̓ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσιμον ὕπνον, εὕδετ ̓ ἐμὰ ψυχά, δύ ̓ ἀδελφεώ, εὔσοα τέκνα· ὄλβιοι εὐνάζοισθε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἴδοιτε.6 10 ὣς φαμένα δίνασε σάκος μέγα· τοὺς δ ̓ ἔλαβ ̓ ὕπνος. ἷμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσιν ἄρκτος

Idyll. XIX. (XXIV.)*
Ἡ ρ α κλίσκος.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

TESTIMM. 1. Choerob. ad Theod. 175, 5. Ηρ. δ. ἐ. Hes. Sc. 86. Ἡρ. δ. ἐ. γείνατο μήτηρ turpi errore. Pind. Nem. I, 55. καὶ ν. ν. Ιφικλέος.

10

9. ἠῶ 114, ἠὼ 111. ἴδοιτε] 11., ἴκοισθε Iunt., ἵκοισθε vulg. 11. ἅμος] D., άμος vulg.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

15

20

25

30

35

9

Ωρίωνα κάτ ̓ αὐτόν, ὃ δ ̓ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον,
τᾶμος ἄρ ̓ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ηρη
κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅθι σταθμὰ κοῖλα θυράων 15
οἴκου, ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα.
τὼ δ ̓ ἐξειληθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω
αἱμοβόρως ἐκύλιον· ἀπ ̓ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ
ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ ̓ ἐξέπτυον ιόν.
ἀλλ ̓ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύθεν ἦνθον,
καὶ τότ ̓ ἄρ ̓ ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντος ἅπαντα,
̓Αλκμήνας φίλα τέκνα, φάος δ ̓ ἀνὰ οἶκον ἐτύχθη.
ἤτοι ὅγ ̓ εὐθὺς ἄϋσεν, ὅπως κακὰ θηρί ̓ ἀνέγνω
κοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας,
Ἰφικλέης, οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαΐναν,
φευγέμεν ὁρμαίνων· ὃ δ ̓ ἐναντίος εἴχετο χερσίν
Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ,
δραξάμενος φάρυγος, τόθι φάρμακα λυγρὰ κέκρυπται
οὐλομένοις ὀφίεσσιν, ἃ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι.
τω δ ̓ αὖτε σπείρῃσιν ἑλισσέσθην περὶ παῖδα
ὀψίγονον γαλαθηνόν, ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν·
ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνθας,
δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν.
̓Αλκμήνα δ ̓ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέκραγε πράτα·
ἄνσταθ ̓ ̓Αμφιτρύων· ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀκνηρόν· 35
ἄνστα, μηδὲ πόδεσσιν ἑοῖς ὑπὸ σάνδαλα θείης.
οὐκ ἀΐεις, παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀϋτεῖ;

«ἢ οὐ νοέεις, ὅτι νυκτὸς ἀωρί που, οἱ δέ τε τοῖχοι

[merged small][ocr errors]

12. κάτ'] κατ’vulg. - ἐμφαί- τὰ Iunt. Call., τὰ om. c. ἐχθαί

νει 11.

[ocr errors]

20

25

30

ρονται c.

ἐλισσέσθην

30. σφείρησιν c Iunt. Call. et ante Steph. 31. ἀεὶ Call. ἄδακρυ c D. Iunt. Call. et ante Brub. III.

34. ἐπέκραγε] ἐπέδραμε 11., ἐπέγρετο vulg. – πρώτα 11.

35. ἴσχει] D. corr. Iunt. Call., ἔχει c. 11., ἔσχει D. pr. ut videtur“.

36. πόδεσσιν ἑοῖς] 11., πόδεσσι τεοίς vulg.

38. ἢ οὐ] c. 11. D. corr. Iunt., εἰ οὐ D. pr., ἢ om. Call.

οἱ δέ

« ForrigeFortsæt »