Billeder på siden
PDF
ePub

70

75

80

85

ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν ̓Απόλλων.“
Ὣς ἄρα νᾶσος ἔειπεν· ὃ δ ̓ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ
ἐς τρὶς ὑπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις.
Ζηνός που τόδε σῶμα. Διὶ Κρονίωνι μέλοντι
αἰδοῖοι βασιλῆες· ὃ δ ̓ ἔξοχος, ὅν κε φιλήσῃ
γεινόμενον τὰ πρῶτα· πολὺς δέ οἱ ὄλβος ὀπηδεῖ,
πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας.
μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα μυρία φωτῶν
λήϊον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι Διὸς ὄμβρῳ·
ἀλλ ̓ οὔτις τόσα φύει ὅσα χθαμαλὰ Αἴγυπτος,
Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει.
οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων.
τρεῖς μέν οἱ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται,
τρεῖς δ ̓ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι,
δοιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς ̇
τῶν πάντων Πτολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει.
καὶ μὴν Φοινίκας ἀποτέμνεται ̓Αρραβίας τε

70. ἶσον] D. L. Y. vulg., ἴσσον M., oooov h. r. A. corr. No. O. corr. Cant. - ἐφίλησεν] k. L., ἐφίλασεν vulg., ἄλλως· ἐφίλατο φοῖβος ἀπόλλων Dc marg.

71. ὑψόθε Med. Ald., ὑψόθι L. ἔκλαγγε L., ἔκλαγξε a2 D. pr. (ἔκλαγε corr.), κλάγξεν Med. Ald.

72. ὑπὸ] 9., ἀπὸ κ. Μ. sup, ὑπ’Iunt. ἐκ s. Y., ὑπαὶ vulg., ἀπαὶ L. M. νεφ p. μέγας] k. s. 9. 16. L. M. Iunt., om. a. p., Διὸς vulg. – αἰετὸς αἴσιος] Iunt., αἰετὸς ὅσιος k., αἴσιος αἰετὸς vulg.

73. σᾶμα] k. a. p. 9. L. M. pr., σῆμα M. corr. vulg. μέλοντι] k. a. p4 9. D. M. Med. Αld., μέλλοντι p1.2. L., μέλοιτο s. 16. Υ., μέληται Iunt. Call.

74. αἰδοῖοι βασιλῆες] k? Casaub., ἀδοῖοι βασιλῆες ra (αἰδοῖοι N. corr., nam n. apud Gailium sphal

0

αἰδοῖο ... σιλῆ L. (mediae literae evanuerunt), αἰδοῖο βασιλῆος w. P., αἰδοίου βασιλῆος a. p. s. 9. D. M. Y. Med. Ald. Iunt., αἰδίου βασιλῆος φιλήσῃ] vel φιλήση k. s.

Call.

70

75

9. 16. L. Μ. Υ., φιλασῆ a., φιλασσῆ p., φιλασει D. Antt.

80

75. γεινάμενον Υ. – ὀπηδεῖ] D. M. Y. vulg., ὁπηδεῖ Iunt., ὀπαδεῖ

k.

In f. v. colon Antt., comma

Mor.

85

[ocr errors]

76,

δὲ κρ-] k. a. p. s. 9. D. L. M. Y. Med. Ald. Call., μὲν κρ-γαίας] k. p. s. Y5, γαίης D5. L. M5. vulg. θαλάσσας] k. a., θαλάσσης D5. L. M5 Y. vulg. 77. Suspicor poëtam scripsisse ἀπείρου γύαι.

78. ἀλδίσκουσιν Μ.

ὀφελλόμεναι] a. p. s. 9. 16. D. corr. ead. L. M. Y., ὀφελλόμεν κ., ὀφελλόμενου D. pr. Antt.

79. φύη a. p.
k. p. 9. L. M. Y.,
Cali, χθαμαλὸς vulg.
80. Malim ὅθι.

82. πτολίων L.

mate scriptum), αἰδοῖο βασιλῆες και ads, ενδεκάδες D. ME Y

84. L. et Scholl.

Χ θαμαλὰ] χθαμαλὴ s. 16.

[blocks in formation]

90

95

100

105

καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ ̓ Αἰθιοπήων.
Παμφύλοισί τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι
σαμαίνει, Λυκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί,
καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν, ἐπεί οἱ νῆες ἄρισται
πόντον ἐπιπλώοντι, θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἷα
καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ.
πολλοὶ δ ̓ ἱππῆες, πολλοὶ δέ μιν ἀσπιδιῶται
χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι ἀμφαγέρονται.
ὄλβῳ μὲν πάντάς κε καταβρίθοι βασιλῆας·
τόσσον ἐπ ̓ ὦμαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται οἶκον
πάντοθε. λαοὶ δ ̓ ἔργα περιστέλλουσιν ἕκηλοι.
οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβάς
πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις,
οὐδέ τις αἰγιαλὸν δὲ θοᾶς ἐξάλατο ναός
θωρηχθεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίῃσι·
τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι
ξανθοκόμας Πτολεμαῖος, ἐπιστάμενος δόρυ πάλλειν.
ἔτι πάγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν
οἷ ̓ ἀγαθῷ βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίζεται αὐτός.
οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἔνι πίονι χρυσός
μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων·

87. Συρίας Λιβύας] k. 9. Db. Ι., Συρίης Λιβύας Μ', Συρίης Λιβύης vulg.

9

88. Παμφύλοισί] Schraderus, Παμφυλίοισί D. L. M. Y. vulg. 89. σαμαίνει] k. 9. L. M., σημαίνει D. Y. vulg. φιλοπτολέμοισί τε Καρσί] k., φιλοπτολέμοις τε Κάρεσσι D. L. M5 Y. vulg., φιλοπτολέμοισι Κάρεσσι p, φιλοπτολέμοις Κάρεσσι p1.2.

90. ἄρισται] (9.) Steph., ἄριστοι k. a. p. s. 16. D. I. M. Y. Antt. 92. ἀνάσσοντι 9. L. Μ. pr. 93. δέ μιν] k. a. p. s. 9. 16. I. Μ. Υ., δέ οἱ vulg.

――――

94. τεταγμένοι D. Med. Ald. ἀμφαγέρονται] k. s. sec. 94. 16. Υ., ἀμφαγένονται 92, ἀμφαγέροντι p. s. pr. L. M., ἀσφαγέροντι a., ἀσφαραγεῦντι vulg. 95. Malim μὴν. —κε καταβρίθοι] k. L. M., κε καταβρίθει a. p. s2, γε καταβρίθει s4 92 Y., κατάβρίθει 94, καταβεβρίθει vulg.

[ocr errors]

[ocr errors]

90

95

97. περιστέλλονται κ.

98. ὑπερβάς] k. p. s. 9. L. M. Υ., ὑπεμβάς a., ἐπεμβάς vulg. 99. ἐστήσατο s. 9. Υ.

100. αἰγιαλὸν δὲ] αἰγιαλόνδε vulg. – ἐξάλατο] Iunt., ἐξάλλατο k. a. p. s. D. Y. Med. Ald. Call., ἐξήλατο 94 pr. L. M5, ἐξήλλατο 92. sec., ἐξήλλατο 92. νηός κ. 101. Αἰγυπτίῃσι] L., Αἰγυπτίῃσιν Μ· vulg., αἰγυπτίαισι s. Y., αἰγυπτίαισιν 15.

103. ξανθοκόμας] k., ξανθοnóμos a. p. s. 9. D5. L. M5. Y5. Antt., ξανθόκομος Comm. πάλλεν Υ.

. In f. v. punctum posui, ubi colon Steph. vulg., comma Antt.

104. ἔτι πάγχυ] ἔπι πάγχυ D. Antt., ἐπὶ πάγχυ Μ5, ἐπιπάγχυ L. Υ5, ἐπίπαγχυ O. et Ziegl. tac. cum Brunckio. φυλάσσεν s., φύλασσεν Υ.

106. ἔνι] Wint., ἐνὶ vulg. 107. πλῶτος 92 L. et superscr. ου Μ.

100

105

ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι θεῶν ἐρικυδέες οἶκοι, αἰὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι, πολλὸν δ ̓ ἰφθίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι, πολλὸν δὲ πτολίεσσι, πολὺν δ ̓ ἀγαθοῖσιν ἑταίροις. οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ ̓ ἀγῶνας ἵκετ ̓ ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, @ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὤπασε τέχνας. Μουσάων δ ̓ ὑποφῆται ἀείδοντι Πτολεμαῖον ἀντ ̓ εὐεργεσίης. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι; τοῦτο καὶ ̓Ατρείδαισι μένει· τὰ δὲ μυρία τῆνα, ὅσσα μέγαν Πριάμοιο δόμον κτεάτισσαν ἑλόντες 120 ἄορι, γᾷ κέκρυπται, ὅθεν πάλιν οὐκέτι νόστος. μοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ἔτι θερμὰ κονίη στειβομένα καθύπερθε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη, ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ θυώδεας εἴσατο ναούς· ἐν δ ̓ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ ̓ ἐλέφαντι ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀρωγούς. πολλὰ δὲ πιανθέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευθομένων ἐπὶ βωμῶν,

110

115

125

109. alèv] s. 16. Y., alɛì D. L. M. vulg., ἀεὶ 9. – ἐπαρχόμενοι 9., ἀπαρχόμενος a. L., ἀπαρχόμενον Μ. – σύν τ' Μ.

110. Post h. v. in a. p. 9. L. M. repetitur Vs. 90., in k. autem hic versus legitur: καὶ νάσοις κυκλάδεσσι πολὺν δ ̓ ἀγαθοῖσιν ἑταίροις. 112. διωνύσσου D. Antt. ante Steph. — ἱερούς] M5 vulg., ἱεροὺς Med., ἱερεὺς k. a., ἱερὸς p., ἱερὲσ L. 116. εὐεργεσίης] D. L. M. Y. vulg., εὐεργεσίας p, εὐεργεσίαις pl. 117. ἢ κλέος] M5 vulg., ἢ om. k. a. p. s. 9. L. Y.

118. κεῖνα Call.

120. ἄορι, γᾷ] ἀέρι πᾷ Heins. vulg., ἀέρι πᾷ Ald. Iunt. Call., ἀέρι πα D. Med., ἀέρι πᾳ Comm., (ἀέρι) σᾶ p vel σᾷ p?, (ἀέρι) ποῦ 16., ἠέρι ποῦ γ', ἠέρι που s.

121. 122. τε καὶ ὧν] coni. Briggsius, τοκέων vulg. ἔτι om. a. p. θερμᾶ p. 9. L., κονίη]

D. Med. Ald.

θερμᾷ D. Med. Ald.

[ocr errors]

[ocr errors]

110

[ocr errors]

115

p1. L. M. Call., xovín Iunt. vulg., κονίι p*, κονία κ., κονίηγε D. Med. Ald. στειβομένα] k. a. p. 9. D. Med. Ald. Iunt., σειβομένα L., στειβόμενος (s.) Y5 Call., σειβόμενος Μ. Vulgo punctum post ἴχνη, quod Briggsius correxit. Ad totum locum cf. Scholl. οὗτος δὲ μόνος τῶν ἐκπάλαι θανόντων καὶ πρὸ μικροῦ.

123. ματρὶ] k. a. p. 9. M., μρὶ L., μητρὶ (s.) D5 y Antt. εἴσατο I. M. Antt. ante Steph. αούς] k. 9. I. Μ., νηούς s. 16. Υ., νηώς a. p. D. Antt.

124. αὐτοὺς] k. a. s. 9. D5 L. M5. Y. Antt., avτòs p.

120

125

125. ἵδρυται] k. a. 9. L. Μ., ἵδρυσε p1, ἵδρυσεν s. (ubi σεν sec.) et vulg. ἀρωγούς] k. a. pt s. 9. D5. L. M5. Y. Antt., άowyas p1. 126. oy] K. M., őtɛ k1. a. L., ὅδε k?. s4 (s2 sec.) 9. 16. Υ5, om. p., ἐπὶ D. Antt.

127. μησὶ] μασὶ vulg.

130

135

αὐτός τ ̓ ἰφθίμα τ ̓ ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων
νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ ̓ ἀγοστῷ,
ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε.
ὧδε καὶ ἀθανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσθη,
οὓς τέκετο κρείουσα Ῥέα βασιλῆας Ὀλύμπου·
ἄγνον δὲ στόρνυσιν ἰαύειν Ζηνὶ καὶ Ἥρῃ
χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι παρθένος Ἶρις.
χαῖρε ἄναξ Πτολεμαῖε· σέθεν δ ̓ ἐγὼ ἶσα καὶ ἄλλων
μνάσομαι ἡμιθέων, δοκέω δ ̓ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον
φθέγξομαι ἐσσομένοις· ἀρετήν γέ μεν ἐκ Διὸς αἰτέω.

πε

129. νυμφῒ L., νύμφα Μ. ριβάλλεται 5. 16. Υ. " αὐτός pro ἀγοστῷ st, ἀώτους s?, αὐτοῦ 16., αὐτῷ γ.

128. ἀρείων] κ. Μ., ἀρείω D. λέχος D. M. Y. Antt., ἓν δὲ λ. L., L. Y. vulg., ἀρείονα p. ἐν δὲ λ. Brub. III. et vulg. post Reisk. 134. φοιβήσασα] k. p. s. 9. vulg., φοιβάσασα (a.) 5.

[ocr errors]

130. θυμοῦ] k. a. p. s. 9. D5

L. M. Y.

131. ἀθανάτων αὐτῶν ἱερὸς Κ. 132. ténɛ a. p. s. D. Y. Med. Ald. κρείουσα] k. 9. L. M5, κρείοισα vulg. Ὀλύμπου] k. a. p. s. vulg., Ὀλύμπω 9. L. Μ.

133. ἄγνον δὲ] ἁγνὸν δὲ (λέχος) 94, ἀδνὸν δὲ λέχος 92, ἓν δὲ

,

130

135

135. χαῖρε ἄναξ] k. s. 9. 16, L. M. Y., χαῖρ ̓ ἄναξ a. p.,,χαῖρ ὤναξ D. Ald. Iunt, χαῖρ ̓ ὦ ναξ

Call. Versus deest in Med.

[blocks in formation]

Idyll. XVIII.
Ἑλένης Επιθαλάμιο

Ἔν ποκ ̓ ἄρα Σπάρτᾳ ξανθότριχι πὰρ Μενελάῳ παρθενικαὶ θάλλοντα κόμαις ὑάκινθον ἔχοισαι πρόσθεν ἐϋγράπτω θαλάμω χορὸν ἐστάσαντο, δώδεκα ταὶ πρᾶται πόλιος, μέγα χρῆμα Λακαινᾶν, 5 ἁνίκα Τυνδαριδᾶν κάσιν ἄγετο τὰν ἀγαπατάν μναστεύσας Ἑλέναν ὁ νεώτερος ̓Ατρέος υἱῶν. ἄειδον δ ̓ ἄρα πᾶσαι ἐς ἓν μέλος ἐγκροτέοισαι ποσσί περ είλικτοῖς, ὑπὸ δ ̓ ἴαχε δῶμ ̓ ὑμεναίῳ. (Ὑμέναιος.)

10

α ́ Οὕτω δὴ πρωιζὲ κατέδρασες ὦ φίλε γαμβρέ;
ἦρά τις ἐσσὶ λίαν βαρυγώνατος, ἦρα φίλυπνος·
ἦρα πολύν τιν ̓ ἔπινες, ὅτ ̓ εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ.
εὕδειν μὰν σπεύδοντα καθ ̓ ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν τυ,

[blocks in formation]

5

---

10

κατεγέξατο 6, κατελέξατο D. Med. Αld., κατεκλάγξατο superscr. λεξ a., κατεκλάξατο Iunt., κατεκλάζετο Call. – ἀγαπατάν] D. M. Iunt., ἀγαπητάν s. 4. 5. 6. Y. Med. Ald. Call.

6. μναστεύσας] s. 16. Db. M. Y. Iunt. Call., μναστήσας D. Med. Αld., μναστρήσας 4. 5. 6. υἱῶν] Db. Μ., υἱός vulg.

7. ἐγκροτέουσαι Μ.

Μ. Ν6, περιπλέκτοις 4. 5. D. Y. vulg. 8. περ είλικτοῖς] περιπλίκτοις – ὑπὸ] M. c. K., περὶ vulg.

9. πρωιζὲ] πρώιζε Μ. c., πρωΐπρώϊζα ἤγουν πρωϊνός, GM5 ζὰ Vat, πρώϊζα vulg., cf. SchČall. πρώϊζε ἀντὶ τοῦ πρωϊνός.

10. λίαν] Db. mg. M. Iunt. Call., φίλε a? 4. 5. 6., φίλος s. 16. D. Y. Med. Ald. — βαρυγώνατος] Iunt., βαρυδώνακιος 4., βαρυγόνατος 5. 64, βαρυγάνατος 62, βαρυγούνατος vulg. Vs. 10. 11. auctore Calliergo vulgo per interrogationem proferuntur, quod mutavi.

12. μάν] M. c. K., μὲν s. sec. 4. 5. vulg. σπεύδοντα] M. c. Κ., χρήζοντα Antt., χρῄζοντα Mor. vulg. αὐτὸν ἐχρῆν τυ] Db. mg. M. Iunt. Call., ἐχρῆν αὐτόν τυ

« ForrigeFortsæt »