Billeder på siden
PDF
ePub

30

ἤδη δ ̓ ὧν πόσιος τοὶ τέσσαρες ἐν βάθει ήμες,
χὼ Λαρισαῖος τὸν ἑὸν λύκον ᾄδεν ἀπ ̓ ἀρχᾶς,
Θεσσαλικόν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες· ὁ δὲ Κυνίσκα
ἔκλαεν ἐξαπίνας θαλερώτερον ἢ παρὰ ματρί
παρθένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιθυμήσασα.

α

30

35

τᾶμος ἐγών, τὸν ἴσας τὸ Θυώνιχε, πὺς ἐπὶ κόρρας
ἤλασα, κἄλλαν αὖθις. ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως

35

40

ἐξ ᾧ ἀπώχετο θᾶσσον, ἐμὸν κακόν, οὔ τοι ἀρέσκω ̇
ἄλλός τοι γλυκίων ὑποκόλπιος· ἄλλον ἰοῖσα
θάλπε φίλον. τηνῶ τεὰ δάκρυσι μᾶλα ῥέοντι.“
μάστακα δοῖσα τέκνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδών
ἄψορρον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγείρειν
ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα
εὐθὺ δι ̓ ἀμφιθύρω καὶ δικλίδος, ᾧ πόδες άγον.
αἶνός θην λέγεται τὸ βεβάκει ταῦρος ἀν' ὅλαν.

29. ώ ν] Brunck., οὖν 23. Β. D. L. M. Y. vulg. πόσιος τοί] v. 5. D. L. 15. Iunt. Comm., πόσιος τοι 23. Y5. Med. Call. vulg., πόσιός τι Ald. τέσσαρες] Κ. 23. D. L. Μ., τέτταρες να vulg., τέταρες γι

30. Λαρισαΐος] k. D. L., 4αρισσαίος vulg. ἑὸν] ἐμὸν vulg. λύκον] Λύκον vulg., om. p. δεν κ., ἦδεν D. (δεν Da. marg.) ἀρχας ] k. a. p. 6. 23. Β. D. L. Μ. Υ., ἀρχῆς v. M. sup. Autt.

31. σόφισμα coni. Heinsius, recte, ni fallor. Verba κακαὶ φρένες in Antt. punctis inclusa; recte distinxit

Mor.

32. ἔκλαεν 6., ἔκλα' 23. L. παρὰ ] k. a. p. s. 6. 16. 23. Β. D. L. Μ. Υ., περὶ 23. sec. Antt.

α

τρί κ. 23. pr., μητρί D.

k2.

[ocr errors]

μη

33. ἑξαέτης] k2. 23. B. D. L., ἑξαέτις 23. sec. 5. vulg. κόλπων p. s. 6. Υ. ἐπιθυμήνασα Iunt. 34. tuos k. p. 23. pr. D. L. ἐγὼν] 23. L. vulg., ἐγὼ k. 6. D. Y. ICall. ἴσας] ἴσαις κ. a. p. 23. Β. D., ἴσας 6. 16. De Y., ἴσως L., ἴσῃς Ald. Iunt., ἴσης 23. sec. (Μ.) Med. Call. κόρρης 6. Υ. 35. ἄλασα 23. pr. ἀνειρύσα σασα] γ', ἀνειρύσασα vα vulg.,

α

40

ἀναρύσασα Μ., ἀνείρυσα δ' αὐτὼς π. 23. sec. Med., ἀνείρυσα δ ̓ αὖ τώς π. Ald. - In f. v. Med. Call. nullam distinctionem habent, Iunt. comma ut vulgo, Ald. punctum.

36. ἐξ ὧ] ἔξω vulg. ἀποίχετο k. p. B. D., ἀπόχετο L. Vulgo post θάσσον puncto distinctum, quod mutavi. In f. v. interrogationis signum Iunt. Wins. vulg., punctum Call., comma Med., sine dist. D. Ald. 38. την] τήνω 23. pr. L. Antt., τήνῳ Mor. vulg. τεὰ] τὰ κ. Β2. D., om. Β., τὰ σὰ Db. vulg. - δάκρυσι] coni. Wordsworthius, δάκρυα vulg. μᾶλα om. 23. pr. (add. ead.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

TESTIMM. 43. Apost. Χ, 92. βέβηκε ταῦρος ἀν ̓ ὕλαν s. n.

45

50

εἴκατι· ταὶ δ ̓ ὀκτώ, ταὶ δ ̓ ἐννέα, ταὶ δὲ δέκ ̓ ἄλλαι,
σάμερον ἑνδεκάτα· ποτιδεῖ δύο, καὶ δύο μῆνας,
ἐξ ὧ ἀπ ̓ ἀλλάλων, οὐδ ̓ εἰ Θρᾳκιστὶ κέκαρμαι.
οἶδα· Λύκος νῦν πάντα, Λύκῳ καὶ νυκτὸς ἀνῷκται·
ἁμὲς δ ̓ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοι οὔτ ̓ ἀριθμητοί,
δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ.

κεἰ μὲν ἀποστέρξαιμι, τὰ πάντα κεν εἰς δέον ἕρποι.
νῦν δὲ πόθεν; μᾶς, φαντὶ Θυώνιχε, γεύμεθα πίσσας.
χῶτι τὸ φάρμακόν ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος,
οὐκ οἶδα. πλὰν Σιμος ὁ τᾶς ὑποχάλκω ἐρασθείς
ἐκπλεύσας ὑγιὴς πάλιν ἦνθ', ἐμὸς ἁλικιώτας.

βεβάκει ταῦρος] βέβηκε τ– Apost., ἔβακεν τ k4. pr. p. 84. v., ἔβα κεν k. 52. 6. Υ., ἔβακέν τ— k4· sec., ἔβα κενταῦρος p1.2. v. Β', ἔβα κένταυρος Β'· D., ἔβακε ταῦρος a. 6., ἔβα κε ταῦρον Ι., ἔβα καὶ ταῦρος 23. sec. (αι in ras.) M. Antt. 44. ταὶ δ ̓ ταὶ δ ̓ ταὶ δὲ] lunt., tai d'oxto etiam 23. 1Call. et ταὶ δ ̓ ταὶ δ ̓ Bas. II. Brub. I. ΙΙ. ΙΙΙ., ταίδ' —ταίδ ̓ — ταίδε vulg.

Verba distinxi cum D. et Vat. Sanctamandi (3., ut videtur propter lectionem εἴκοτι), nisi quod in hoc post εἴκοτι comma. Eadem distinctio est in Bas. II. Brub. I. II. III. Mor., praeterquam quod post einatı nihil interpunctionis; in lCall. conjunguntur ταὶ δ ̓ ὀκτώ. In Ald. Call. vulg. post quodque ταίδε commate distinctum, in Iunt. praeterea puncto post ἐννέα, in Med. post utrumque ταίδ'. 45. ἑνδεκάτα] k. a. p. s. v. 6. 16. 23. Β. D. L. M. Y., ἑνδέκατα Β3. Call., ἑνδέκατος Ald. Iunt., ἐν δέκατος Med. — ποτιδεϊ] ποτίθει k. a. p. 23. (ubi prius t sec.) B. D. I. M5. Antt., ποτίνες 6. 16. De Y., cf. Glr. ψηφίζει εἶναι μῆνας δύο δέοντας δυῶν ἡμερῶν. — (δύο καὶ) δέκα Κ., δυοκαίδεκα 23. pr. D. μῆνας] μᾶνας v. F. pr. Mor., μῆνες k4. D., μᾶνες k2. 23. Db. L. vulg. 46. ἐξ οὗ Κ. p. 23. pr. D. οὐδ ̓ εἰ] k2. pl. 2. 23. B. D. L. Iunt. et v. l. in G15., οὐδὲ vulg.

-

47. οἶδα] v. l. in Gi5. ad Vs.

45

50

46., οἶδε λύκος k. B. D. Iunt. (in D. colon post oide), ʼn de lvnov p., ǹ δὲ λύκω 23. L. M., & δὲ, λύκω Med. Call., ἀδὲ, λύκω Αld., ἃ δὲ Λύκῳ (a. 6.) 23. sec. Mor., τῷ δὲ Λύκος s. 16. Y.

48. ἁμὲς] ἄμμες vulg. ἀρι θμητοί] 6. Antt., ἀριθματοί k. a. p. s6. v. 23. B5. D. L. M5. Y5.

[ocr errors]

49. δύστηνοι] a. 6. 23. pr. L. ἀτιμοτάY., δύστανοι vulg. Ty] k. a. p. 6. 23. D. L. vulg. uoion] k. a. p. v. 6. 23. pr. D. L. M5. Y. Call., μοίρα 23. sec. vulg. Versus de interpolatione suspectus. 50. κή Call. ἀποστέρξαι με ἐς δέον αν pro κεν Ald. Ald. B. D. ἕρπει 23. pr. L., εἴποι Β. D. (corr. De marg.), ἥκοι p.

[ocr errors]

51. πόθεν; μυς] Hermannus, πόθεν· μᾶς L., πόθεν μᾶς κ. 23. πόθ pr. Β. D., πόθεν ὡς μᾶς p., ὡς μυς 23. sec. De, ποθ ̓ ὡς μᾶς M. vulg. et superscr. πόθεν s. 6. γεγεύμεθα L.

53. ὑποχάλκω] Β. D. Scht., Επιχάλκω vel ἐπιχάλκω k. s. v. 6. 16. 23. L. Υ. vulg., ἐπιχάλκου p. Antt., ἐπιχάλκα 56.

πά

54. θ ̓ ὑγιὴς κ. Β. D. λιν ἦνθ'] Db, πόλιν ἦνθ ̓ k. sec. (super π comparet adhuc spir. len.) et D. pr., πόλιν ἦλθ ̓ Β·, ἐπανῆνθ ̓ v. Dc γρ. Iunt., ἐπανῆλθ' Dc. marg. et vulg., ἐπανῆλθε μοι 64·, ἐμοὶ 62. ἁλικιώτας] p. v. 23. Μ5, ἀλ κιώτας L., ἡλικιώτας Β. D. Y. vulg.

[ocr errors]

IMITT. 52. seqq.] Poët. Anon. in Crameri Anecdd. Paris. IV. p. 383, 11. ἄκος εἰς ἔρωτ ̓ ἀκούω ] ἀποδημίαν γενέσθαι.

[blocks in formation]

βασεῦμαι κἀγὼν διαπόντιος, οὔτε κάκιστος
οὔτε πρᾶτος ἴσως, ὁμαλὸς δέ τις ἀσπιδιώτας.

ΘΥΩΝΙΧΟΣ.

Ὤφελε μὲν χωρεῖν κατὰ νῶν τεόν, ὧν ἐπεθύμεις
Αἰσχίνα. εἰ δ ̓ οὑτῶς ἄρα τοι δοκεῖ ὥστ ̓ ἀποδαμεῖν,
μισθοδότας Πτολεμαῖος ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος,
εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς,
εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ ̓ ἔτι μᾶλλον,
πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων
οἷα χρὴ βασιλέα· αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντί
Αἰσχίνα. ὥστ ̓ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει
λῶπος ἄκρον περονᾶσθαι, ἐπ ̓ ἀμφοτέροις δὲ βεβακώς

4. τἄλλα δ ̓ ἀνὴρ ποῖος τις; Θ. ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος,

55. βασεῦμαι] πλασεῦμαι c. Κ. Μ., πλευσεῦμαι 6. 23., πλευσοῦμαι vulg. κἠγὼ ν] k. a. p. v. B5. D. L. Μ., κἀγὼ 6. Υ. Antt., κᾀγὼ 23. 56. πρῶτος κ. Θ. ἀσπιδιώτας] ὁ στρατιώτας vulg., ὁ στρατιώτης νι·, om. γ2.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

η

ἀποδαμεῖν De mg., ἀποδημεῖν a. 6. Y. Antt., ἀποδραμείν k. p. B. D.

59. Verba ἐλευθέρῳ οἷος in a. p.

s. v6. 6. 23. Y. Med. Ald. Iunt. Aeschini interloquenti tribuuntur, item in L. personarum siglis utrimque a rec. man. intrusis.

[60] τὰ δ ̓ ἄλλ' a. s. pr. v. 6. StL., τὰ δ ̓ ἄλλα SUV., τὰ δ ̓ ἄλλα δ ̓ Stvulg., τάδ ̓ ἄλλ ̓ ἀνήρ τις ποῖος pt marg. ead. et s. marg. (ubi τὰ δ ̓ ἄλλα), ἀνήρ τις sine ποῖος Stob. - otos] k. a. v. 23. pr. B. L. pr.

TESTIMM.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Stob., οἷος 23. sec. M., ὅστις 6. sec. L. sec. vulg. Totus versus Aeschini tribuitur in Y. Med. Ald. Iunt., item in L., ubi recens manus Thyonichi nomen, quod ante ἐλευθέρῳ in vacuo spatio posuerat, ipsa delevit; sola vox ἄριστος Thyonicho data in v6.; apud Stobaeum nulla personarum distinctio. Deest totus versus in p. 16. D., prior pars in s' et (si Zieglerum recte intelligo) in pl. pr., ubi eadem manus in marg. supplevit; altera pars abest a v6. pr. et (si Zieglerum intelligo) a 64, in quibus a man. sec. ad marg. addita. In P. a Gailio et posterior pars et totus versus deesse traditur.

[ocr errors]

60. φιλόμουσος] k. a. p. v. 6. 23. pr. D. L. Y. Iunt. Stob., φιλόμοισος D2. 3., φιλόμωσος 23. L. sec. vulg. ἡδὺς p. v. 6. Υ. Versui Thyonichi nomen praefixum in v6. L. Ald. Iunt., Theocriti (?) in vl. 63. οἷον Stob. βασιλέα] γι 23. L. et Stobaei libri L. V. Trinc., Baoilña k. a. p. v2. 6. B5. D., βασιλῆς Db. vulg., βασιλῆϊ Ald., fort. βασιλῆς χρὴ pro δεῖ Stob.

64. ἀρέσκοι s. 62. 16. Db. Y. 65. λῶπος] κ. 6. 16. B. D. L. Y. Iunt. Call.; λωπος 23., λῶπον ν. 23. sec. mg. M. vulg. ἀμφοτέροις]

[60.] 60-63. Stob. Flor. XLVIII, 11

τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν,
ᾗ τάχος εἰς Αἴγυπτον. ἀπὸ κροτάφων πελόμεσθα
πάντες γηραλέοι, καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει
λευκαίνων ὁ χρόνος· ποιεῖν τι δεῖ, ἧς γόνυ χλωρόν.

70

[blocks in formation]
[ocr errors]

67. ᾧ τάχος] Mor. vulg., αἱ τα χὸς Di α τάχος k. sec. 23. sec. funt. Call., ἃ τάχος Med., ἃ & τάχος 23., ἡ ἡ τάχος L., ὦ τάχος k. pr. Ald., ὦ ταχὺς Β. D. κροτάφω v. 23. pr. L. pr. M.

69. пoιɛìv] k. a. p. v6. 6. 23. B5. D. L. M. Antt. &s] k. p. Eustath., ὡς ν., ὡς L., ὡς 23. pr.

[ocr errors]

B. D. M., ois 23. sec. Y. vulg., ois ἕως De, οἷος a

Libri: k. a. p. s.* 6. 9. (Vs. 71-fin.) 16.* 23. (Vs. 1-34. 86126.) D. L. M. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

Συρακούσιαι ἢ Αδωνιάζου σαι] as. p. vulg. (Αδωνίζουσαι 23. M. Y.), sine tit. L.

[ocr errors]

1. ἔνδοι bis] Grammatici vid. infr., ἐνδοὶ vulg., ἠνδο v. l. in SchGen. Γοργοϊ] k. p., Γοργὼ 23. D. L. M. Y. vulg. Verba Γοργοῖ—ἔνδοι Valckenarius Praxinoae vindicavit; in D. vulg. Evvóa praefixum, in L. M. Y. Θεράπαινα, in 23. Θεράπνα Εὐνόα.

TESTIMM. 67-69. Eustath. 492, 41. et Scholl. II. δ, 502. in Ann.

χρόνος.

[ocr errors]

γηραλέοι.

[ocr errors]

Pariss. III. 204, 10. ἀπὸ
Eustath. 727, 26. et Scholl.
Π. 9, 518. ibid. p. 233, 20. ἀπὸ
Eustath. 877, 10.
et Phav. Ecl. 199, 31. ἐπισ
Scholl. Arist. Ach. 219. cor-
rupte ποιηταί δὲ λόγων χλωρῶν. Eustath. Prooem. Pind. in
Opuscc. p. 57, 22. παρὰ τῷ εἰπόντι ἧς γόνυ χλωρόν.

πισχερώ.

[ocr errors]

-

Suid. s. v.

στερρός: γόνυ χλ. Eustath. 812, 49. 1237, 22. 1615, 25. χλωρόν γόνυ. 1. Ioann. Al. 36, 8. ἔνδοι Πρ., Ε.Μ. 663, 28. ἐνδοϊ Πρ. (cod. D. ἔνδοι), Greg. S. 175. ἐνδοϊ Πρ. (Θ. ἐν ̓Αδωνιαζούσαις), ubi libri fere ἔνδοι. Apollon. de synt. 610, 20. τινὲς τὸ ἔνδοι πειράζουσα (leg. Πραξινόα) περιέσπασαν. Ann. Oxx. III. 397, 8. Eustath. 140, 13. 1839, 55. ἐνδοῖ.

IMITT. 69] Horat. Epod. 13, 6. dumque virent genua.

θαῦμ ̓ ὅτι καὶ νῦν ἦνθες. ὅρη δίφρον Εὐνόα. αὐτεῖ.

ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον.

ΓΟΡΓΩ.

Ἔχει κάλλιστα.

ΠΡΑΞΙΝΟΑ.

ΓΟΡΓΩ.

Καθίζει.

5

10

L. Μ.

Ὢ τᾶς ἀλεμάτω ψυχᾶς· μόλις μιν ἐσώθη

Πραξινόα. πολλῶ μὲν ὄχλω, πολλῶν δὲ τεθρίππων· 5 παντᾷ κρηπίδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες·

ἃ δ ̓ ὁδὸς ἄτρυτος· τὺ δὲ μασσοτέρω ἔμ' ἀπῴκεις.

ΠΡΑΞΙΝΟΑ.

Ταῦθ ̓ ὁ πάραρος τῆνος ἐπ ̓ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ ̓ ἐνθών
εἰλεόν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὠμες

5

ἀλλάλαις, ποτ' ἔριν, φθονερὸν κακόν, αἰὲν ὁμοῖος. 10

ΓΟΡΓΩ.

Μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα φίλα Δίνωνα τοιαῦτα,

2. ἦλθες κ. p. 6. ὅρα a. 23. νόα w. - αὐτεῖ] αὐτῆ L. Med. Call., αὐτῇ k. a. p. 6, 23. M. Y. Ald. Iunt. Gregor., αὐτή D. Punctum ante hanc vocem addidi. Verba θαῦμ ̓ — ποτίκρανον Praxinoae adscribuntur in 23. L. M. Med.

Call. vulg., Θεραπαίνῃ in Ald. Iunt. 3. Verba ἔχει κάλλιστα in D. Antt. Eunoae data, in p. s. 6. Ancillae, in L. M. γ. Θεραπαίνῃ, in 23. Θεράπνα Εὐνόᾳ. Gorgoni tribuenda esse Casaubonus viderat.

tac.

-

Y. - υμιν] ὅμμιν Ι., ὄμμιν vulg. ἐσώθη] L., ἐσώθην vulg., cf. GIEM. 5. πολλῶ μὲν ὄχλω] Wint., πολλοῦ μὲν ὄχλου 23. D. L. M5. Y. vulg. Post Πραξινόα punctum Antt., comma Wins. Mor. vulg.

7. ἡ δ' 23. L. δὲ μασσοτέρω] δ ̓ ἑκαστέρω k. 23. pr., δ ̓ ἑκαστοτέρω 23. corr. L. Μ. vulg. (in s1 o et pars literae t sec.) · κεις] ἀποικεῖς vulg.

[ocr errors]

ἀπῳ

8. πάναρος Μ. γᾶς ] k. a. p. 23. M. Y5., yns (6.) D5. Antt., om. L. 9. εἰλεόν] ἐλεόν vulg.

[ocr errors]

4. ] 4. L. Antt., ὦ 23. Heins. vulg., Ω sine accentu et spiritu Ziegl. 10. αἰεὶ k. a. pr. (corr. sec.) L. ἀλεμάτω] coni. Stephanus, Y. oμotos] k. a. p. s. 6. 16. ἀδεμάτω κ4 23. L. M5. Iunt., ἀδε- 23. L. Y. Iunt., ὁμοίως Μ5·, ἐμοῖο μάτου D. Med. Ald. Call., ἀδαμάτω 23. sec. D. Med. Ald. Call., ἐμεῖο ka. a. L. sup., ἀδαμάτου p., άδα- 6. marg. μάντου 6. sup., ἀδειμάντου s. 6. 16.

11. Δίνωνα τοιαῦτα] p.4 6.

TESTIMM. 2. 3. Greg. S. 176. τὸ κράνιον κράνον λέγουσιν, ὡς ὁ αὐτός· δίφρον αὐτῇ ἔμβαλε καί ποτίκρανον. Ita Schaef., ποτικράνον Koen., qui primus verba ὡς ὁ αὐτὸς seqq. e codd. edidit. At codd. a. b. ἔμβαλε ποτὶ κράνον, c. ἔμβαλλε ποτὶ κράνον Gregorii interpretationi magis convenienter, ut Schaeferus vidit. 4. Greg. §. 177. ἀδέματον ψυχήν s. n. 8. Eustath. 672, 60. 1319, 12. πάραρος.

« ForrigeFortsæt »