Billeder på siden
PDF
ePub

80

πάντες ἀνηρώτων, τί πάθοι κακόν. ἦνθ ̓ ὁ Πρίηπος
κἤφα· „,Δάφνι τάλαν, τί νυ τάκεαι; ἃ δ ̓ ἔτι κώρα
πάσας ἀνὰ κράνας, πάντ ̓ ἄλσεα ποσσὶ φορεῖται.
ζαλῶ σ ̓, ἃ δύσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί.“

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῦσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς. β',Ωἰπόλος ὅκκ ἐσορῇ τὰς μακάδας οἷα βατεῦνται, τάκεται ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο.“ ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῦσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.

66

85 β' „Καὶ τὺ δ ̓ ἐπεί κα ̓ ἐσορῇς τὰς παρθένος οἷα γελᾶντι, 90 τάκεαι ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ μετὰ τῇσι χορεύεις.‘ ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.

91

94

77. πάντες δ ̓ p. ἀνηρώτων] 16. P. Y. Med. Ald., ἀνηρώτευν v. vulg., ἀνηρώτεον pl, ἀνηρώταν Bar.ἅ Πρίηπος] v. Μ.5. Comm. vulg., Πρίαπος k. p. D. Q.

Antt.

78. κἦφα k. Greg. τί νυ] Q. w. z. C. Vat., tí tù vulg. ἃ δ ̓ ἔτι] Koehlerus, ὁ δέ τι p. Q. (in hoc ti sec. priore lectione erasa), ἅδε τί Mor., ἃ δέ τοι k. a. Db. Greg., ἃ δέ τε D. vulg., ἅδέ τε ν., ἃ δέ γε Call.

nt,

79. πάσας ἀνὰ κράνας] p D. Q5 et Gregorii 4 codd., πᾶσας ἀνὰ κράνας p2.4 Mor., πᾶσαν ἀνὰ κράναν (k. a. 6.) 16. Db. M. p. Y. Antt. φορῆται k. Db. 80. ζαλῶ σ ̓, ᾗ] ξατοισ ̓ ἁ 55, ζατοῖσ ̓ ᾖ Q. Mor., ζητοῦσ ̓ ὦ p. ξατοῖσ ̓ ὡς z. 3. C., ζατοῖσα k2. a. p. γρ. s. 6. D. ζάτεισα k*, ζατεισα Db, ζατεῦσ ̓ ὦ v. M5, ζητεῦσ ̓ ὦ Μ3, ξατεῦσ ̓, ὦ Med. Iunt. Call., ζατεῦσα 16. P. Y. Ald, ζαλοῖσ ̓, & conj. Hemsterhusius. — ἀμήχανός] k. a. p. 6. 16. D5. M. P5. Q5. Y. Antt.

βούτας μὰν ἐλέγευ, νῦν δ ̓ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἔοικας.
τὼς δ ̓ οὐδὲν ποτελέξαθ ̓ ὁ βουκόλος, ἀλλὰ τὸν αὑτῶ
ἄνυε πικρὸν ἔρωτα, καὶ ἐς τέλος ἄνυε μοίρας.

[ocr errors]
[ocr errors]

TESTIMM. 78. 79. Greg. S. 14. 183, 6. ζητῶ, Θεόκριτος δὲ ζατεῖς. n. (βούτης μὴν vel βοῦτας μὲν, tum Scholl. II a, 133. in Ann. Pariss. βατεῦνται. 85. 86. Greg. S. 16.

66

81. πάλιν k. a. p. 16. D. P. Q. Y. Med., μοῖσαι πάλιν v. l. in Scholl.

Vs. 80. 81. hoc ordine in 6. leguntur, vulgo inverso.

[86.] βούτας] k. a. p. 6. 16. D5 M. P5 Q5 Y. Antt. μὰν] (6. sec.) M5 Heins., μὲν k. a. p. 16. P5. Q5. Y. Antt. Versus de

est in 6. pr., ubi sec. man. adjecit. 82. ἐσορεῖ p1 μακάδας] k. Db., uŋnádas D5. vulg. βατεῦντι a2. s. 62.

83. ὀφθαλμοὺς a p. 6. (corr. Db).

84. πάλιν k. p. P. et cum v. 1. φίλαι Q.

85. γελᾶντι] κ. 6. Db. Q5. Iunt., γελεῦντι a. Call., γελῶντι (p.) 16.

D. M. P. Y. Med. Ald.

[ocr errors]

85

84

87

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][subsumed]

86. ὀφθαλμοὺς p. 6. et Gregorii codd. praeter Voss. — τῇ σι] p. v2 M. Q. Greg., τῆσι Call., τοῖσι v1. 5., ταῖσι vulg.

[92.] βουκόλος] a. 6. ICall., αὐτῶ 16. Call., βωκόλος vulg. avτov p1., avtov p1. 87. πάλιν p. D. P.

D5.

80. Cyrill. in Ann. Pariss. IV, [86.] Paroemiogr. II, p. 749 s. ἔλεγεν). 82. 83. Greg. §. 15. III, 54, 2. et Eustath. 741, 48.

II. γ' Ἦνθέ γε μὲν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελόωσα,

90

95

λαδρὰ μὲν ἐκγελόωσα, βαρὺν δ ̓ ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα, κεἶπε· „τύ θην τὸν Ἔρωτα κατ ̓ εὔχεο Δάφνι λυγίζειν· ἦρ ̓ οὐκ αὐτὸς Ἔρωτος ὑπ' ἀργαλέω ἐλυγίχθης;“

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.

γ' Τὰν δ ̓ ἄρα χὼ Δάφνις ποταμείβετο· „Κύπρι βαρεῖα, 100 Κύπρι νεμεσσατά, Κύπρι θνατοῖσιν ἀπεχθής· ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνθ ̓ ἅλιον ἄμμι δεδυκεῖν; Δάφνις κἦν ̓Αΐδα κακὸν ἔσσεται ἄλγος Ἔρωτι.“

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῦσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς. γ' „Εἶ λέγεται τὰν Κύπριν ὁ βουκόλος, ἕρπε ποτ ̓ Ἴδαν, 105

[ocr errors]

90. κεἶπε] k. a. 6., κᾗπε vulg., κῆφα p. Q5 τι θὴν Q5, τι pro τὺ p12. 5., τί θὴν SchArist. κατ' εὔχεο] C. F. Hermannus, κατεύχεο vulg., cf. Scholl. εὔχεό και ταπαλαίσειν.. λυγίζειν] k2 Db, λυγιζῆν Κ*, λυγιξεῖν D. vulg., λιγυξεῖν a? v. Call. SchArist.

91. g'] k

16. M. Q5. Call., ἦ ῥ k. D. P. Y., ἆρ ̓ vulg. ὅπ] ὑπ ̓ vulg. ἀργαλέου k. a. 6. 16. D. Y. Med. Ald. Call. ἐλιγύθης Call., ἐλιγύχθης SchArist. 92. πάλιν] p. Q., φίλαι vulg.,

om. Y.

88. γελόωσα] Iunt., γελάοισα 95. φράσδη] conj. Stephanus, vulg. φράσδη Iunt., φράσσει k. a. p. s. v. 6. Μ. Q5 vulg. ἅλιον] Iunt.

ν

89. λαδρὰ] λάθρα Ε., λάθρια p., λάθρη k. a. 6. 16. Q5 Antt., λάθρῃ D. M. P. Y. – μὲν ἐκγελόωσα] μ ̓ ἐκγελαοῖσα p, μὲν γελάοισα vulg.

[ocr errors]

-

93. ποταμείβετο] k. p. s. (64)

16. D. M5. P. Y. Antt. Stob., tot ἀμείβετο 6, ποταμείβεται v., ποταμείψατο at Μor., ποτ ̓ ἀμείψατο a2 Q5, fort. τόσ ̓ ἀμείβετο.

95

[ocr errors]

addicente Eustathio,

ἅλιος Κ., ἅλιος a. p. s. v. 6. 16. D. M. P. Q. Y. Med. Ald. Call. δεδυκεῖν] a. p Eust., δεδύκειν k. pl.2 s. pr. Db, δεδυκῆν Q5, δεδύκην Qb.3. Iunt., δεδύκει s. corr. v. 6. 16. D. M. P. Y. Ald. Call., δεδύκη Med. In v. 6. post ἄμμι distinctum, in Ald. post ἥλιος et Δάφνις, in Med, Iunt. post solum Δάφνις, in Call. post ἥλιος δεδύκει, in Q5· nusquam. stituit in Nott. ad Ed. I. Recte totum locum H. Stephanus con

[blocks in formation]

TESTIMM. 90. 91. Scholl. rec. Arist. Vesp. 1487. 93. 94. Stob. Flor. LXIV, 9. (om. L. V. Τrinc.) 95. Eustath. 1266, 47. Θ. φησὶ τὸ οὐ πάντα τὸν ἥλιον δεδυκεῖν ἤγουν οὐ πάσας συντελεσθῆναι τὰς ἡμέρας τοῦ ζῆν. Id. 1845, 16. Θ. ἥλιον πάντα δεδυκεὶν λέγει τῷ ἤδη θνήσκοντι. 98. [106. 107.] Plutarch. Q. Nat. XXXVI (in ea parte, quam Longolius secundum exemplar Mediolanense Latine edidit): Unde apud Theocritum jocose Venus ad Anchisen a pastore ablegatur, uti apùm aculeis propter adulterium pungatur. „Te confer ad Idam, confer ad Anchisen, ubi quercus atque cypirus crescit, apum strepit atque domus melliflua bombis".

100

5

99

115

ὡραῖος χω ̓́Αδωνις ὁπεῖ καὶ μῆλα νομεύει. αὖτις ὅπως στασῇ Διομήδεος ἆσσον ἰοῖσα, καὶ λέγε· τὸν βούταν νικῶ Δάφνιν, ἀλλὰ μάχευ μοι.66 ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς. γ' Ω λύκοι, ὦ θῶες, ὦ ἀν ̓ ὤρεα φωλάδες ἄρκτοι, χαίρεθ ̓· ὁ βουκόλος ὗμιν ἐγὼ Δάφνις οὐκέτ ̓ ἀν ̓ ὕλαν, οὐκέτ ̓ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα. χαῖρ ̓ ̓Αρέθοισα καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Θυμβρίδος ὕδωρ.“ 118 ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῦσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς. III. δ' Ω Πὰν Πάν, εἴτ ̓ ἐσσὶ κατ ̓ ὤρεα μακρὰ Λυκαίω,

122

99

105

[ocr errors]

Mor.

[106.] ̓Αγχίσην] k. a. 6. 16. D. PY. Antt., ̓Αγχίσαν (p.) Μ. Q5 τηνεῖ] Mein., τηνεὶ vulg. κύπειρον Da Q. Versum spurium judicavit Valckenarius ad Callim. Eleg. p. 76.

[107.] Versus deest in a. pr., man. sec. adscriptus. [108.] Versum om. k. a. pr. (add. sec.) p. Q.

99. Χῶ Αδωνις] χὡ ἄδωνις a. 6., χώδωνις vulg. ὁπεὶ] ἐπεὶ ·

vulg., ὅπα conj. Graefius. — μῆλα]

μᾶλα vulg.
[110.] πάντα] k. a. s. v2 6.
16. D. M. P. Q. pro v. 1. Y. Med.
Ald. Iunt., τἄλλα (p.) Q. Call.,
τ ̓ ἄλλα γ1.

[111.] φίλαι] pt. Q. vulg. πά

λιν D.

110

111

ἕρπε ποτ ̓ ̓Αγχίσην. τηνεῖ δρύες, ὧδε κύπειρος,
ωδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι.
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.
καὶ πτῶκας βάλλει καὶ θηρία πάντα διώκει.
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς.
ταν vulg. μαχεῦ μοι k., μαχεῦ-
μαι 6. Q. Iunt., μαχεύμαι pl
102. πάλιν] p. Q., φίλαι vulg.
Versus in pt. vl. Q. post sequen-
tem legitur, in pl vers. interc. post
Vs. [115] iterum positus dicitur,
utroque loco extare videatur.

119

ut

103. θόες 16. sup. D. (corr. Da). Q. Y. sup. avà 16. Y.

104. βουκόλος] k. a. 6., βωκόλος vulg. – ὑμῖν] ὑμῖν Κ., ΰμμιν 55. Med. Ald. Call., ύμμιν vulg.

Θύμβριδος vulg. et Εust., Θύβριδος 103. χῆτε Μ. – Θυμβρίδος]

p. Q. Serv., Δύβριδος k. et Glp. auctore Asclepiade Myrleano, ut patet e Scholl., ὑπὸ Τύμβριδος v. l. in Scholl.

107. πάλιν p. Q. Med., φίλαι vulg. 108. Λυκαίω] s. v1. Μ5, λυnaiwv p., lvnalov 55. 16. D5. P5. Q5. Y. Antt. De k. a. 6. e Ziegleri annotatione non apparet.

[ocr errors]

a

100. audis a. s. 6. 16. D. P. Y. στάσῃ 16. D. M. Q5 Y. Antt. 101. βούταν] 55·, βοῦταν p., βώ

[ocr errors]

109

112

[ocr errors]

106

107

108

TESTIMM. 106. Eustath. ad Dion. 354. (Θύμβρις) παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ φαίνεται ἔν τινι ἀμφιβαλλομένῃ γραφῇ καὶ Σικελικός τις εἶναι ποταμός. Serv. ad Aen. III, 500 Circa Syracusas autem esse fossam Thibrin (al. Ybrin) nomine Theocritus meminit.

IMITT. 103 seqq.] Nonn. 1. 1. 414. χαίρετέ μοι σκοπιαί τε καὶ οὔρεα, χαίρετε πηγαί, | χαίρετε Νηιάδες καὶ ἐμαὶ δρύες.

110

66

99

εἴτε τύγ ̓ ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον, ἔνθ ̓ ἐπὶ νῆσον τὰν Σικελάν, Ἑλίκας δὲ λίπ ̓ ἠρίον αἰπύ τε σᾶμα τῆνο Λυκαονίδαο, τὸ καὶ μακάρεσσιν ἀγατόν.“ λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ' ἀοιδᾶς. Ἔνθ ̓ ὤναξ καὶ τᾶνδε φέρευ πακτοῖο μελίπνουν ἐκ κηρῶ σύριγγα καλάν, περὶ χεῖλος ἑλικτάν· 115 ἦ γὰρ ἐγὼν ὑπ ̓ ἔρωτος ἐς ̓́Αϊδος ἕλκομαι ἤδη, Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων, Δάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων.“ λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς. ε„Νῦν δ ̓ ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι, φορέοιτε δ ̓ ἄκανθαι, ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ ̓ ἀρκεύθοισι κομάσαι· πάντα δ ̓ ἔναλλα γένοιντο, καὶ ἁ πίτυς ὄχνας ἐνείκαι, Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει, καὶ τὰς κύνας ὥλαφος ἕλκοι, κἠξ ὀρθῶν τοὶ σκῶπες ἀηδόσι γαρύσαιντο.“

120

ε

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

66

D.

116. ὅδε om. 6. Vs. 116. 117., qui vulgo ante Vs. 107. leguntur, auctore M. Hauptio transpositi.

125

--

119. vvv d'] k. a. s. 16. D. M. P. Y., vvv vulg. ἄκανθοι s. V. 16. 15. (corr. Db) M. P. Y.

120. vл' v. Q5.

130

120

121

131

121. ἄναλλα p. 6. M. Iunt. et superscr. ἔναλλα ᾖ. γένοιντο] D. corr. ead. Q5. Med. Ald. Call. et Sch6., γένοντο Iunt., γένοιτο k. a. p. 6. 16. D. pr. M. P. Y. Comm. ἐνείκοι p.

[ocr errors]

135

[ocr errors]

122. tas] w. z. (16.), tos k. p. 6.

M. P. Q. Y. Antt., τοὺς a.

123. κἀξ a. s. 6. D. Q. (hic cum γρ. κήξ) Antt. ante Comm. ὀρθῶν] ὀρέων vulg.

TESTIMM. 122. Tzetzes Exeg. ad Il. p. 62, 1: καὶ———ἕλκοι.

IMITT. 112] Virg. Εcl. VIII, 61. desine Maenalios, iam desine tibia versus. 116. 117] Virg. Εcl. V, 43. Daphnis ego in silvis, hinc usque ad sidera notus,|formosi pecoris custos, formosior ipse. 119] Bucol. Inc. I, 3 seqq. νῦν φυτά μοι μύρεσθε κ. τ. λ. καλὸς τέθνάκε μελικτάς. 121] Agath. AP. V, 299 πάντα δ ̓ ἔναλλα γένοντο.

――

Nic. Eug. IV, 305. γένοιτο νῦν ἅπαντ ̓ ἐνάλλαξ τοῦ βίου | τοῦ Κλεινίου θνήσκοντος. Eustath. Opuscc. p. 322, 10. γίνεταί μοι κατὰ τὴν παροιμίαν ἔναλλα τὰ τοῦ πράγματος. 123] AP. IX, 380. τολμῷεν δ ̓ ἐρίσαι σκῶπες ἀηδονίσιν. Virg. Εcl. VIII, 55. certent et cygnis

ululae.

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς. 125 δ' Χὼ μὲν τόσσ ̓ εἰπὼν ἀνεπαύσατο· τὸν δ ̓ ̓Αφροδίτα ἤθελ ̓ ἀνορθῶσαι· τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπη ἐκ Μοιρᾶν, χὼ Δάφνις ἔβα ῥόον. ἔκλυσε δίνα τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν ἀπεχθῆ. λήγετε βουκολικᾶς Μοῦσαι ἴτε λήγετ ̓ ἀοιδᾶς.

130

135

Καὶ τὸ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν ἀμέλξας
σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι Μοῖσαι,
χαίρετ ̓, ἐγὼ δ ̓ ὑμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

Πλῆρές τοι μέλιτος τὸ καλὸν στόμα Θύρσι γένοιτο,
πλῆρές τοι σχεδόνων, καὶ ἀπ ̓ Αἰγίλω ἰσχάδα τρώγοις
ἁδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ᾄδεις.
ἡνίδε τοι τὸ δέπας· θᾶσαι φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει·
Ὡρᾶν πεπλύσθαί νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς.

125. ἀνεπαύσατο] D. Q. Med. Ald. Iunt. et v. l. in Scholl., ἀπεπαύσατο V. Db. Call. vulg.

126. un k4. a. 16. D. M. P. Y., μὲν k2. 6. λελοίπη] p. pr. 6. Q. pr. Iunt., λελοίπει p. sup. ead. v. Q. sup. vulg.

128. Μοίσαις] k. a. p. 6. 16. Db. M. P5 Q5 Y. Antt., μοίσαισι lCall., μώσαις D5. Steph. ἐπαχθῆ p., ἀπαχθῆ Q. γρ.

130. κεν] k. a. s. v. 16. Db. M. P. Y. Antt., μiv pt. D. Q5. Mor., νιν p. 6.

[ocr errors]

131. σπεισῶ p. 6. D. M. Q. τὰς μοίσας Q., μούσαις 6. 132. ὗμιν] ΰμιν Vind., ὕμμιν

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

140

Elb. Vind. δ. Ald. Iunt. Call., ὔμμιν
Med. Mor. vulg.

134. πλῆρές τοι] k. a. s. v. 6.
16. Y. Call. et vulg. post Reisk.,
item Galen., πλῆρές τε Iunt., πλῆ-
ρες δὲ Q5. Med. Ald. et v. l. in
SchCall. Αἰγίρω EtM. τράγοις
Med. et superscr. ω Q.
135. τύγα] k. 6. Q5. Med. Iunt.,
τύγε (a. p.) 16. D. M. P. Y. Ald.

Call.

145

150

TESTIMM. 133. 134. Galen. de puls. diff. III c. 6. Vol. VIII p. 671. ed. Lips. s. n. EtM. 28, 52. τὸ παρὰ Θεοκρίτῳ καὶ ἀπ ̓ Αἰγίρω ἰσχάδα τρώγοις διὰ τοῦ ι γράφεται ἀπὸ τοῦ Αἴγιρον, ἔστι δὲ τὸ Αἴγιρον ὄνομα πόλεως. τινὲς δὲ διὰ τῆς ἔι γράφουσιν αὐτό· οἷον καὶ ἀπ ̓ αἰγείρω ἰσχάδα τρώγοις. οὕτως ὁ Χοιροβοσκὸς εἰς τὸ ̓Ακτίνα (ita Gaisf. plenius e codd. D. Va.). 133-135. Nicol. Sec. in Anecdd. Boiss. V. p. 380. καί σοι πλῆρες μέλιτος τὸ καλὸν στόμα γένοιτο, ἐπεὶ τὸ τεττίγων φέρτερον ᾄδεις. s. n. Choerob. ad Theod. 310, 13. (Ann. Bekk. 1423. (τέττιξ) παρὰ τῷ Θεοκρίτῳ καὶ παρὰ ̓Αριστοφάνει διὰ τοῦ κ κλίνεται· ἡ δὲ παράδοσις τῶν ἀντιγράφων οὐκ ἔχει οὕτως, ἀλλὰ διὰ τοῦ γ. 136. Greg. S. 102. ἤνιδέ τοι τὸ δέπας.

Greg.

§. 75. θᾶσαι fin. 137. Eustath. 1349, 4. Θ. πλυθῆναι τι ἔφη πρὸς κράναις ὡρᾶν.

[ocr errors]

136. ἡνίδε] ἠνίδε vulg. post Reisk., vì dè k. p. 16. D5. M. P. Q. Y. Antt., vidé Greg.

137. πεπλύνθαι v. 6. sec. δοκησεῖς] 6., δοκασεῖς vulg., δοκασσεῖς Call, δοκασῆς k. Da. Q.

« ForrigeFortsæt »