Billeder på siden
PDF
ePub
[blocks in formation]

Luke ...

Hoofdst. Het Evangelie van Mattheüs XXVIII. Het Evangelie van Markus ........ XVI. Het Evangelie van Lukas.......... XXIV. Het Evangelie van Johannes ...... XXI. De Handelingen der Apostelen .... XXVIII. Aan de Romeinen

...... XVI. 1. Aan die van Korinthe

XVI. II. Aan die van Korinthe

...... XIII. Aan de Galaten ....

...... VI. Aan die van Epheze

...... VI. Aan de Philippensen....

... IV. Aan de Kolossensen

...... IV. 1. Aan de Thessalonicensen ...... V. II. Aan de Thessalonicensen

..... III. 1. Aan Timotheüs..

... VI. II. Aan Timotheüs.....

IV.
Aan litus....
Aan Philemon

I.
Aan de Hebreën..

.... XIII. De Zendbrief van Jakobus

..... V. 1. Zendbrief van Petrus.

V. II. Zendbrief van Petrus .......... III. 1. Zendbrief van Johannes

...... V. II. Zendbrief van Johannes

....I. III. Zendbrief van Johannes

......1. De Zendbrief van Judas........... I. De Openbaring van Johannes

.... XXII.

Chap Matthew

XXVIII Mark

.... XVI

.... XXIV. John.

XXI. The Acts..

... XXVIII. The Epistle to the Romans ........ XVI. 1. Corinthians

XVI. II. Corinthians

...... XIII. Galatians ...

...... VI. Ephesians

...... VI. Philippians.

...... IV. Colossians..

......... IV. 1. Thessalonians

....... V. II. Thessalonians

III. 1. Timothy

..... VI. II. Timothy....

....... IV. Titus...

...... III. Philemon

.......I. To the Hebrews.

ΧΙΙΣ. The Epistle of James. ......... V. 1. Peter

.. V. II. Peter

....... III. I. John

......... y. II. John

I. III. John..

........1.

......... I. Revelation

..... XXII.

...... III,

Jude.....

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

HET

T'Jesus Christ, the son of David,

and

HOOFDSTUK I.

CHAPTER I.
ET boek des geslachts van book of of

Jezus CHRISTUS, den zoon
Davids, den zoon Abrahams. the son of Abraham.
2 Abraham gewon Isaak, en

2 Abraham begat Isaac; and Isaäk gewon Jakob, en Jakob ge- Isaac begat Jacob; and Jacob bewon Juda, en zijne broeders; gat Judas and his brethren;

3 En Juda gewon Phares en Zara 3 And Judas begat Phares and bij Thamar; en Phares gewon Es- Zara of Thamar; and Phares begat rom, en Esrom gewon Aram ; Esrom; and Esrom begat Aram ;

4 En Aram gewon Aminádab, 4 And Aram begat Aminadab
en Aminádab gewon Nahasson, en and Aminadab begat Naasson;
Nahasson gewon Salmon;

Naasson begat Salmon;
5 En Şalmon gewon Boöz bij 5 And Salmon begat Booz of Ra-
Rachab, en Boöz gewon Obed bij chab; and Booz begat Obed of
Ruth, en Obed gewon Jesse; Ruth; and Obed begat Jesse;

6 En Jesse gewon David, den 6 And Jesse begat David the
koning; en David, de koning, ge- king; and David the king begat
won Salomo, bij degene die Uria's Solomon of her that had been the
vrouw was geweest ;

wife of Urias; 7 En Salomo gewon Roboam, 7 And Solomon begat Roboam en Roboam gewon Abia, en Abia and Roboam begat Abia; and gewon Asa ;

Abia begat Asa; 8 En Asa gewon Josafat, en Jo- 8 And Asa begat Josaphat; and safat gewon Joram, en Joram ge- Josaphat begat Joram ; and Joram won Ozias;

begat Ozias; 9 En Ozias gewon Joatham, en 9 And Ozias begat Joatham; and Joatham gewon Achaz, en Achaz Joatham begat Achaz; and Achaz.

j gewon Ezekias;

begat Ezekias ; 10 En Ezekias gewon Manasse, 10 And Ezekias begat Manasses;

Manasse gewon Amon, en and Manasses begat Amon; and Amon gewon Josias;

Amon begat Josias; 11 En Josias gewon Jechonias 11 And Josias begat Jechonias en zijne broeders, omtrent de Ba- and his brethren, about the time bylonische overvoering.

they were carried away to Babylon: 12 En na de Babylonische over- 12 And after they were brought voering gewon Jechonias Sala- to Babylon, Jechonias begat Salathiël, en Salathiël gewon Zoro- ! thiel ; and 'Salathiel begat Zoroba. babel; 13 En Zorobabel gewon Abiud,

13' And Zorobabel begat Abiud;

[ocr errors]

en

Plech.m

bel;

en

en Abiud gewon Eljakim, en El. and Abiud begat Eliakim; and jakim gewon Azor;

Eliakim begat Azor; 14 En Azor gewon Sadok, en 14 And Azor begat Sa loc; and Sadok gewon Achim, en Achim Sadoc begat Achim; and Achim gewon Eliud ;

begat Eliud ; 15 En Eliud gewon Eleazar, en 15 And Eliud begat Eleazar Eleazar gewon Matthan, en Mat- and Eleazar begat Matthan; and than gewon Jakob;

Matthan begat Jacob; 16 En Jakob gewon Jozef, den 16 And Jacob begat Joseph the man van Maria, uit welke geboren husband of Mary, of whom was is Jezus, gezegd Christus.

born Jesus, who is called Christ. 17 Alle de geslachten dan, van 17 So all the generations from Abraham tot David, zijn veertien Abraham to David are fourteen geslachten; van David tot generations; and from David until de Babylonische overvoering zijn the carrying away into Babylon veertien geslachten; en van de are fourteen generations; and from Babylonische overvoering tot Chris- the carrying away into Babylon tus, zijn veertien geslachten. unto Christ are fourteen genera

tions. 18 De geboorte van Jezus Chris. 18 | Now the birth of Jesus tus was nu aldus: Want als Maria, Christ was on this wise : When as zijne moeder, met Jozef onder- his mother Mary was espoused to trouwd was, eer zij te zamengeko- Joseph, before they came together, men waren, werd zij zwanger be- she was found with child of the vonden uit den Heiligen Geest. Holy Ghost.

19 Jozef nu, haar man, alzoo hij 19" Then Joseph her husband, beregtvaardig was, en haar niet wilde ing a just man, and not willing to openbaar te schande maken, was make her a public example, was van wille, haar heimelijk te ver- minded to put her away privily. laten. 20 En alzoo hij deze dingen in 20 But while he thought on these den zin had, ziet de engel des things, behold, the angel of the Heeren verscheen hem in den Lord appeared unto him in a droom, zeggende : Jozef, gij zone dream, saying, Joseph, thou son Davids! zijt niet bevreesd Maria, of David, fear not to take unto uwe vrouw, tot u te nemen; want thee Mary thy wife: for that hetgene in haar ontvangen is, dat which is conceived in her is of the is uit den Heiligen Geest.

Holy Ghost. 21 En zij zal eenen zoon baren, 21. And she shall bring forth a en gij zult zijnen naam heeten Je- son, and thou shalt call his name zus; want hij zal zijn volk zalig JESUS: for he shall save his peomaken van hunne zonden.

ple from their sins. 22 En dit alles is geschied, opdat 22 Now all this was done, that vervuld zoude worden 't gene van it might be fulfilled which was den Heere gesproken is door den spoken of the Lord by the proprofeet, zeggende:

phet, saying 23 Ziet, de maagd zal zwanger 23 Behold, a virgin shall be with worden, en eenen zoon baren, en child, and shall bring forth a son, gij zult zijnen naam heeten Em- and they shall call his name Emmanuël, hetwelk is, overgezet zijn- manuel, which being interpreted de, God met ons.

is, God with us. 24 Jozef dan, opgewekt zijnde 24 Then Joseph, being raised van den slaap, deed gelijk de en. I from sleep, did as the angel of the gel des Heeren hem bevolen had, | Lord had bidden him, and took en heeft zijne vrouw tot zich ge- unto him his wife : nomen,

25 En bekende haar niet, tot dat 25 And knew her not till she had zij dezen haren eerstgeboren zoon brought forth her first-born son: gebaard had; en heette zijnen and he called his name JESUS. naam Jezus.

[ocr errors]

HOOFDSTUK II.

CHAPTER II. TOEN nu Jezus gebo:en te

TOW

Bethlehem of Judea in the gen des konings Herodes, ziet days of Herod the king, behold, eenige wijzen van het Oosten zijn there came wise men from the te Jeruzalem aangekomen, east to Jerusalem,

2 Zeggende: Waar is de geboren 2 Saying, Where is he that is Koning der Joden ? want wij heb- born King of the Jews? for we ben gezien zijne sterre in 't Oosten, have seen his star in the east, and en zijn gekomen, om hem te aan- are come to worship him. bidden.

3 De koning Herodes nu, dit ge- 3 When Herod the king had hoord hebbende, werd ontroerd, en heard these things, he was trougeheel Jeruzalem met hem. bled, and all Jerusalem with him. 4 En bijeenvergaderd hebbende 4 And when he had gathered all alle de overpriesters en schriftge- the chief priests and scribes of leerden des volks, vraagde hij van the people together, he demanded hen, waar de Christus zoude gebo- of them where Christ should be ren worden.

born. 5 En zij zeiden tot hem: Te 5 And they said unto him, In Bethlehem, in Judea ; want alzoo Bethlehem of Judea: for thus it is is geschreven door den profeet: written by the prophet,

6 En gij Bethlehem, gij land Ju- 6 And thou Bethlehem, in the da! zijt geenszins de minste on- land of Juda, art not the least der de vorsten van Juda; want uit among the princes of Juda : for u zal de Leidsman voortkomen, die out of thee shall come a Governor, mijn volk Israël weiden zal. that shall rule my people Israel.

7 Toen heeft Herodes de wijzen 7 Then Herod, when he had priheimelijk geroepen, en vernam vily called the wise men, inquired naarstig van hen den tijd, wanneer of them diligently what time the de sterre verschenen was; star appeared.

8 En hen naar Bethlehem zen- 8 And he sent them to Bethle. dende, zeide hij: Reist henen, en hem, and said, Go, and search dionderzoekt naarstig naar dat kin- ligently for the young and deken, en als gij het zult gevon- when ye have found him, bring den hebben, boodschapt het mij

, me word again, that I may come opdat ik ook kome en hetzelve and worship him also. aanbidde.

9 En zij, den koning gehoord 9 When they had heard the king, hebbende, zijn henengereisd; en they departed; and lo, the star, ziet, de sterre, die zij in 't Oosten which they saw in the east, went gezien hadden, ging hun voor, tot before them, till it came and dat zij kwam en stond boven de stood over where the young child plaatse, waar het kindeken was.

child;

was.

10 Als zij nu de sterre zagen, 10 When they saw the star, they verheugden zij zich met zeer rejoiced with exceeding great joy. groote vreugde.

11 En in het huis gekomen 11 | And when they were come zijnde, vonden zij het kindeken into the house, they saw the young met Maria, zijne moeder; en ne- child with Mary his mother, and dervallende hebben zij hetzelve fell down, and worshipped him: aangebeden; en hunne schatten and when they had opened their opengedaan hebbende, bragten zij treasures, they presented unto him hem geschenken: goud, en wie- gifts; gold, and frankincense, and rook, en mirre.

myrrh. 12 En door Goddelijke openba- 12 And being warned of God in ring vermaand zijnde in den a dream that they should not droom, dat zij niet zouden weder- return to Herod, they departed keeren tot Herodes, vertrokken zij into their own country another door eenen anderen weg weder way. naar hun land.

13 Toen zij nu vertrokken wa- 13 And when they were departren, ziet, de engel des Heeren ed, behold, the angel of the Lord verschijnt Jozef in den droom, appeareth to Joseph in a dream, zeggende: Sta op, en neem tot saying, Arise, and take the young u het kindeken en zijne moe- child and his mother, and flee into der, en vlied in Egypte, en wees Egypt, and be thou there until I aldaar tot dat ik het u zeggen bring thee word : for Herod will zal; want Herodes zal het kin- seek the young child to destroy deken zoeken, om hetzelve te him. dooden.

14 Hij dan opgestaan zijnde, 14 When he arose, he took the nam het kindeken en zijne moe- young child and his mother by der tot zich in den nacht, en ver- night, and departed into Egypt: trok naar Egypte;

15 En was aldaar tot den dood 15 And was there until the death van Herodes; opdat vervuld zoude of Herod : that it might be fulfilled worden 't gene van den Heere ge- which was spoken of the Lord by sproken is door den profeet, zeg- the prophet, saying, Out of Egypt gende: Uit Egypte heb ik mijnen have I called my Son. Zoon geroepen.

16 Als Herodes zag, dat hij van 16 | Then Herod, when he saw de wijzen bedrogen was, toen werd that he was mocked of the wise hij zeer toornig, en eenigen afge- men, was exceeding wroth, and zonden hebbende, heeft hij omge- sent forth, and slew all the chilbragt alle de kinderen, die binnen dren that were in Bethlehem, and Bethlehem, en in alle deszelfs in all the coasts thereof, from two landpalen waren, van twee jaren years old and under, according to oud en daaronder, naar den tijd, the time which he had diligently dien hij van de wijzen naarstig inquired of the wise men. onderzocht had.

17 Toen is vervuld geworden 't 17 Then was fulfilled that which gene gesproken is door den profeet was spoken by Jeremy the proJeremia, zeggende:

phet, saying, 18 Eene stemme is in Rama ge- 18 In Rama was there a voice hoord, geklag, geween en veel ge- heard, lamentation, and weeping, kerm; Rachel beweende hare l and great mourning, Rachel weep

« ForrigeFortsæt »