Billeder på siden
PDF
ePub

120 καται φαντὶ Φιλῖνε, τό τοι καλὸν ἄνθος ἀπορρεῖ.

125

[ocr errors]

γ' Μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προθύροισιν Αρατε,

μηδὲ πόδας τρίβωμες· ὁ δ ̓ ὄρθριος ἄλλον ἀλέκτωρ
κοκκύζων νάρκῃσιν ἀνιαρῇσι διδοίη,

εἷς δ ̓ ἀπὸ τᾶσδε φέριστε μολὴν ἄγχοιτο παλαίστρας. 125 ἁμὶν δ ̓ ἡσυχία τε μέλοι γραία τε παρείη,

ἅτις ἐπιφθύζοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι.

Τόσσ ̓ ἐφάμαν· ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἡδὺ γελάσσας ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὤπασεν εἶμεν. χὼ μὲν ἀποκλίνας ἐπ' ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 130 εἷρφ ̓ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εὔκριτος ἐς Φρασιδάμω στραφθέντες χὡ καλὸς Αμύντιχος ἔν τε βαθείαις ἁδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέῃσι.

[ocr errors]

120. alai] Mein., al al a. 6. sup. v. 8. M. Y., αϊ αϊ vulg. ἀπορρεῖ] (k. p. 6. 9.) L. M. Q. Ald. Iunt. Call., ὑπορρεῖ a. sec. V. 8. 16. D5. Y5. Med.

121. του om. M., of coni. Iacobs. φρουρέωμες] k. p. s. 6. 9. Q., φρουρῶμες (a* 8.) D. Y. Antt.g φρουροῦμες a. L*, φρουρεόμεσθ' ἐπὶ τοῖς πρ— Μ.

122. ὄρθιος a. v. 6. pr. ἄλλος 5. 62, ἄλλως 64.

130

[blocks in formation]
[ocr errors]

131. στραφέντες a. p. 9. D. L. Q.

129. ἐπὶ κλίνας 9., ἐπικλίνας 0. 130. nez' k. a. 9. corr. (fuerat 123. κοκκύζων] p., κοκκίζων εἶρφ ̓). — ἐγὼ] k. p. 9. Med., C., κοκκύσδων vulg. — νάρκῃσιν] ἐγὼν vulg. νάρκῃσιν] ἐγὼν vulg. - Φρασιδάμου a. 6. 8. a. L. Q., νάρκησιν k. p. Call., Med. ναρκῆσιν a4, νάρκεσι Μ, νάρκαισιν vulg. ἀνιαρῇσι] ἀνιαρῆσι D*·, ἀνιηρῇσι L. Y. Med. Ald. Iunt., ἀνιηρῆσι a. 8. D. Ms. Qs Call., ἀνιαραῖς p., ἀνιαραῖσι s. 6. 9., ἀνιηραῖσι Κ.

124. ἀπὸ ] Κ. 9., ὑπὸ (a. 8.) D. L. M. Y. Antt., ἐπὶ p. s. 6. Ο. μολών] Iunt. et v. l. in Scholl., Μόλων vulg.

[blocks in formation]

TESTIMM.

σίοις (ἐφάμην

Call.

132. σχοίνοιο] k. p. S. 9. Call. Comm., σχίνοιο vulg. χαμευνῆσιν k. L. Q., χαμεύνησιν p., χαμεύνασιν S., χαμεύναις 9. ἐκλίθημες p1.2. Q.

133. νεοτμάτῃσι 5. γεγηθότες a. 6. 9. οἰναρέῃσι] s”, οἶνα ρέῃσιν s®, οἰναρέαισι νε. 82. 16. D. γε, οιναρέαισιν γ. L. γ3, οιναρέασιν ν', οἰναρέοισι vulg., οἰνεάροισι p1.2.

127. 128. Max. Plan. in Ann. Bachm. II, 107. ἐν Θαλυἡδὺ γελάσσας – ήμεν).

πολλαὶ δ ̓ ἁμὶν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο 135 αἴγειροι πτελέαι τε· τὸ δ ̓ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυζε. τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αιθαλίωνες τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον· ὁ δ ̓ ὀλολυγών τηλόθεν ἐν πυκινῇσι βάτων τούζεσκεν ἀκάνθαις. ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών, πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. πάντ ̓ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ώσδε δ ̓ ὀπώρας. ὄχναι μὲν παρ ποσσί, περὶ πλευρῇσι δὲ μᾶλα δαψιλέως ἁμὶν ἐκυλίνδετο· τοὶ δ ̓ ἐκέχυντο 145 ὅρπακες βραβίλοισι καταβρίθοντες ἔραζε·

140

τετράενες δὲ πίθων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ. Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσσιον αἶπος ἔχοισαι, ἦρά γέ πα τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον κρατῆρ ̓ Ἡρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χείρων; 150 ἦρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ' Ανάπῳ,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

superscr. μ 6., ἄμμιν vulg. δὲ κέχυντο ν. 8. Υ.

145. ὄρπακες Brub. III. Mor. Suid. - βραβίλοισι] Q. et Athenaei codd., βραβύλοισι vulg. ἔραζε] Athen. ΕιΜ., ἔρασδε vulg.

146. πίθω Med.

ἀπελύετο]

k. Ρ. 9. L. M. Q., ἀπολύετο (a. 8.) D. Y. Antt., ἀπεχύετο s. 64. Da. mg., ἀπ' ἐχύετο 62.

147. Παρνάσσιον] ν. 6. Υ., Παρνάσιον vulg.

148. ἦρά γε] αρά γε vulg. 149. κρατήρα] k. p. 6., κρητῆρ vulg. - ἐστήσατο κ. ρ. 6.

150. ἦρά γε] αρά γε vulg. ποτ' Ανάπῳ] Comm. vulg., ποτ Ανάπω κ. ν. 6. 8. Antt., ποκ 'Ανάπω 'Call. Steph.

TESTIMM. 134. Eustath. 1112, 35. Δωριεῖς δὲ ἁμὶν συστέλλοντες τὸ ἢ καὶ ὀξύνοντες· Θεόκριτος· πολλοὶ δ ̓ ἁμὶν δον. Item Phav. Ecl. 106, 12., sed corruptius. 136. Synes. Ep. 114. νυμφῶν ἄν τρον. 141. Greg. S. 89. 145. Athen. II, 50. Α. (ὅρπηκες), EtM. 211, 4. (ὄρπηκες βραβήλοισι καταβρίθοντι cod. V., βαρβήλοισι ed. Ven.) et inde olim Suid. s. v. βράβηλα (βραβήλοισι). 146. Greg. S. 90. (πίθω ἀπολύετο. Articulum omittunt codd. a. b. c. Aug., nihil praeter τὸ τετράετες τετράενες λέγουσι habent Reg. Voss. Meerm. (τετρέ νες Reg., τετραίνες Voss. Meerm.)

155

τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὃς ὤρεσι νᾶας ἔβαλλε,
τοῖον νέκταρ ἔπεισε κατ' αὐλία ποσσὶ χορεῦσαι,
οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανάσατε Νύμφαι
βωμῷ πὰρ Δάματρος ἀλφάδος; ἧς ἐπὶ σωρῶ
αὖτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα πτύον, ἃ δὲ γελάσσαι
δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέρησιν ἔχοισα.

155

Idyll. VIII.*

Βουκολιασταί Δάφνις καὶ Μενάλκας.

Δάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βουκολέοντι
μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ ̓ ὤρεα μακρὰ Μενάλκας.
ἄμφω τώγ ̓ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνάβω,

[ocr errors][merged small]

151. νάας] coni. Heinsius, λᾶας libri (λάας pl. a.).

152. ἔσπεισε k p1. Med. Ald. Call. — αὐλία] Iunt., αὔλια vulg. 153. διεκρανάσατε] k. p. 6. Q. Scht., διεκρανώσατε vulg. et Amarantus.

154. περὶ pro πάρ L. Call. ἀλῳάδος] ἀλωΐαδος 9. Iunt., ἀλωάδος Med. Ald. Call., ἁλωάδος ICall. Steph. vulg., ἀλωΐδος k. p. s. Q. σωρῶ] Call., σωρῶου Μ., σωρῷ vulg.

155. αύτις] κ. ρ. Μ. Q., αὖθις vulg. γελάσσαι] κ. pr. a' p. s. γ. 6. 8. M. Y. Med. Ald. Iunt., γελάσαι k. corr. 9. D. L. Q. Call., γελάσευσα 22. 156. ἐπ ̓ γε. οισιν L. Q.

S.,

ἀμφοτέραισιν p.

Libri: k. a. p. s.* v.* 6. 8. 9. 16.* D. L. M. Q. Y. Med. Ald. Iunt. Call.

Βουκολιασταὶ Δάφνις καί Μενάλκας p. SchCall. et addito Δωρίδι Iunt., Βωκ— Δ. καὶ M. Med. Ald. Call., Βουκολιασταί 6. Mor. et SchD. Q., Δάφνις καὶ Μενάλκας Μ. Υ., sine inser. a. 9. Huius carminis maior pars Vs. 1-63 genuina haberi nequit, sed a recentiore quodam, frustulis quibusdam Theocriteis uso, addita esse videtur.

1. βουκολέοντι] k. a. p. 6. 8. 9. D. L. M. Q. Υ. Antt.

3. ἤστην] k. s. 6. L. Med., ἤσθην a. 9. Ο. γρ., ἤτην vulg. 4. τυρίσδεν s. 6. 9. ἀείδεν] Med. Iunt. vulg., ἀεῖδεν Ald. Call. et tac. Ziegl.

TESTIMM. 153. Ε.Μ. 273, 41. διεκρανώσατε ex Amaranti commentariis.

IMITT. 153] Quint. Sm. IV, 137. ἀμφὶ δὲ Νύμφαι ¦ ἀμβροσίην ἐκέ ραιον ἐνὶ χρυσέοισι κυπέλλοις. 154] Nonn. Dion. XXX, 68. άλωνὰς Δηώ. 14] Virg. Ecl. VII, 2. compulerantque greges Corydon et Thyrsis in unum, | Thyrsis oves, Corydon distentas lacte capellas, | ambo florentes aetatibus, Arcades ambo, | et cantare pares et respondere parati.

.

5

10

15

66

πρᾶτος δ ̓ ὧν ποτὶ Δάφνιν ἰδὼν ἀγόρευε Μενάλκας·
μυκητᾶν ἐπίουρε βοῶν Δάφνι, λῇς μοι ἀεῖσαι ;
φαμί τυ νικασεῖν, ὅσσον θέλω, αὐτὸς ἀείδων.
τὸν δ ̓ ἄρα χώ Δάφνις τοιῷδ ̓ ἀμείβετο μύθῳ·
ποιμὴν εἰροπόκων οίων συριγκτὰ Μενάλκα,
οὔποτε νικασεῖς μ ̓, οὐδ ̓ εἴ τι πάθοις τύγ ̓ ἀείδων.“

[blocks in formation]

Καὶ τίνα θησεύμεσθ', ὅτις ἁμὶν ἄρκιος εἴη;

ΔΑΦΝΙΣ.

Μόσχον ἐγὼ θησῶ· τὺ δὲ θὲς ἰσομάτορα ἀμνόν.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Οὐ θησῶ ποκα ἀμνόν, ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μεν

5. πρῶτος κ. a. 6. 8. Y. Med. 12. Versus deest in v1. Ald. Iunt. θῆναι Med.

7. νικασῆν a. 9. L5·, νικασῇν

Med.

[blocks in formation]

νικασῆς Q. sup. εἴτι παθέεις 6., εἰ παθέεις p“, εἰ παθέοις k. p1. 2 s., πάθης Μ. Ο. Versus vix incorruptus.

· 11. ών] κ. 9. Q. Greg. Phav., οὖν δ ̓ ὦν D. L. Μ. Υ. vulg.

καταθῆναι Med.

TESTIMM. 11. Greg. S. 91.

5

10

15

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

13. nai vívα] k. p. s. 9. L., xai τι a. (ubi post τι aliquid ἀλλὰ τί 6. sec. et vulg. st. 9., ὅστις κ. g. p. s. L., v. 6. sec. vulg., ὅ μεν Med. Ald. ἁμὶν] ἁμῖν p, s. v. 6. vulg., ἅμιν Ρε, ἄμιν ρ', ἄμμιν Υ., χαμῖν κ. 9. 12, χάμμιν a. L3. ἄρκιος] k. . . . . L., ἄρκιον ν. 6. (ubi v p. s. 9. v. sec.) et vulg. Forsitan scriptum fuerit καὶ τίνα θησείς μισθόν, ἐμὶν ὅτις ἄρκιος εἴη.

14. s] k. a. s. 9. L. Med. Ald. Iunt. SchVirg., θές τ' p. D. Q., θές γ' ν. 6. (8.) Μ. Υ. Call. τὰν ἐσομάτορα θείης.

Fort.

15. ποκα ἀμνόν] Ziegl. tacite cum Valck., πόκα ἀμνὸν k. p. v. M. Q. Ys. Antt., ποκ ̓ ἀμνὸν a. p.

Phav. Ecl. 240, 13. χρ. ὧν ἐσιδεῖν. 14. Interpp. Mai. ad Virg. Εcl. III, 30. μ. ἐ. θήσω, σὺ δὲ θὲς Ισομάρτυρα α

IMITT. 14] Virg. Ecl. III, 29. ego hanc vitulam depono.

15. 16] Ibid. 32. de grege non ausim quidquam deponere_tecum. | Est mihi namque domi pater, est iniusta noverca, | bisque die numerant ambo pecus, alter et haedos.

20

25

χὰ μάτηρ, τὰ δὲ μᾶλα ποθ ̓ ἕσπερα πάντ ̓ ἀριθμεῦντι.

ΔΑΦΝΙΣ.

ἀλλὰ τί μὰν θησείς; τί δέ τυ πλέον ἑξεῖ ὁ νικῶν;

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

Σύριγγ ̓ ἂν ἐπόησα καλὰν ἐγὼ ἐννεάφωνον,
λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωθεν·
ταύταν κα θείην, τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταθησῶ.

ΔΑΦΝΙΣ.

Η μάν τοι κἀγὼ σύριγγ ̓ ἔχω ἐννεάφωνον,

λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν, ἴσον κάτω, ἶσον ἄνωθεν,
πρώαν νιν συνέπαξ'· ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγῶ
τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμος ἑ διασχισθεὶς διέτμαξεν.

ΜΕΝΑΛΚΑΣ.

̓Αλλὰ τίς ἁμὲ κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμέων;

ΔΑΦΝΙΣ.

Τηνόν πως ἐνταῦθα τὸν αἰπόλον ἢν καλέσωμες,

pr. D. L., ποκα γ ̓ ἀμνὸν 6., πόκα γ ̓ ἀμνὸν Comm., fort. ποίμναθεν. ef. Virgil. de grege. χαλεπὸς ὁ] k. a. p. s. 6. 9. L. Q., χαλεπός θ ̓ ὁ vulg.

16. μήτηρ k. p. – ποθ ̓ ἕσπερα] coni. Stephanus, ποθέσπερα vulg., ad vespera Div.

17. θησῆς L., θησοῖς 16. τί δέ τυ] τί δὲ τὸ vulg., τί δὲ et postea τὲ δὲ reformatum in τὸ δέ το γι. gai k. a. p. 6. 9. Q. pr. Y. Antt. et ante Wint., ἕξω νικῶν v. l. in_Q.

[ocr errors]

18. ἐπόησα] k. 8. Q. Antt., ἐποίησα Mor. vulg.

19. κηρὸν] p. 6., καρὸν vulg. ἔχουσαν κ.

[ocr errors]

20. ταύταν] κ. p. (9.) D5. L. Q., ταύτην a. 6. 8. Μ. Υ. Antt. κα θείην] καθείην Mor., κταθείην Β. D. (in hoc literae τα erasae), καταθείην k2. pl. 2. v. L. Q. Y.,

[blocks in formation]

κατθείην Μ. vulg. τοῦ a. 6. 9., om. p. οὐ καταθησῶ vulg., οὐ κατατισῶ Ald. Malim οὐκ ἄρα θησῶ. 22. κηρὸν] p. 6., καρὸν vulg. 23. συνέπηξ' κ. a. 6.

24. ] Graefius, uɛ k. p. s. 6. 9. Q. Iunt., γε a. v. 8. 16. L. Y. vulg., tɛ 10., dề 12., y' έ Reisk., cf. GIP. ἔκοψεν αὐτόν, GIE. Μ. Ν. ἔτεμεν αὐτόν.

[merged small][ocr errors]

25. ἁμὲ] ἄμμε vulg. – ἐπάἔστ κουος Κ., ἐπήκοος p. 6. L. σετ' Ι. Q. ἁμέων] p?4. 6. 9. D. Iunt., ἀμέων pl. Q., ἡμέων Κ. a. 8., ἡμῶν Μ5. Steph., ἡμῶν Υ. Med. Ald. Call., ἡμῖν L. hic versus Daphnidi continuatur duobus sequentibus Menalcae tributis; ut dedimus, distribuunt v. D. In Med. ante Vs. 32. [33.] nulla personarum indicia extant.

.

Vulgo

26. πῶς Iunt. Mor. Call. priore loco. καλέσωμεν p. 6. Υ.

TESTIMM. 19. Isaac. Mon. in Ann. Bachm. II. 180, 20. βραχεῖα δὲ καὶ μακρὰ εἰς μίαν μακράν (συνιζάνεται), ὡς παρὰ Θεοκρίτῳ· καιρὸν ἔχοισαν ἴσον (?).

IMITT. 17] Virg. Ecl. III, 31. tu dic, mecum quo pignore certes. 18] Ibid. 36. pocula ponam | fagina, caelatum divinum opus Alcimedontis. 21] Ibid. 44. et nobis idem Alcimedon duo pocula fecit.

BUCOLICI GR. I.

5

« ForrigeFortsæt »