Billeder på siden
PDF
ePub

5

[blocks in formation]

Αδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ ἡ πίτυς αιπόλε τήνα
ἁ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἡδὺ δὲ καὶ τύ
συρίσδες· μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον ἆθλον ἀποισῇ.
αἴκα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ·
αἴκα δ' αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας, εἰς τὸ καταρρεῖ
ἁ χίμαρος· χιμάρῳ δὲ καλὸν κρέας, ἕστέ κ' ἀμέλξης.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

Αδιον ὦ ποιμὴν τὸ τεὸν μέλος, ἢ τὸ καταχές
τῆν ἀπὸ τῆς πέτρας καταλείβεται ὑψόθεν ὕδωρ.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

5

6. χιμάρω k. pl. 6. 16. Med. Call. κρέας] Heinsius, κρῆς libri. ἓστέ κ] ἔστε κ' pa. Q. Med. Ald. Call. et tac. Ziegl., ἔστε κ' vulg., ἔστέ κ' Comm., ἔς τέ κ' 16., ἔστ ̓ ἂν ἀμέλξης ν. 1. in Scholl. ἀμελξῆς k. p. D., ἀμέλξῆς v. Call., ἀμέλξεις 6. 7. ποιμὴν] ποιμὰν vulg.

[ocr errors]

TESTIMM. 1. Hermog. . id. II, c. 3 in Rhett. III. p. 306. Choerob. ad Theod. 326, 3. Suid. s. vv. ἁδύ, ἃ πίτυς, τήνα, ψιθυρίζει. Hort. Ad. fol. 209. Α. et Scholl. Arist. Nub. 1007. &δύ τι τὸ ψ. 1. 2. Terent. Maur. p. 2430. s. n. Dulce tibi pinus submurmurat, en tibi pastor, proxima fonticulis, et tu quoque dulcia pangis. 2. 3. EtM. 412, 3. & μελ. Choerob. ad Theod. 496, 3. 497, 8. (Ann. Oxx. IV, 412, 5. Ann. Bekk. 1282) ἁδὺ δὲ καὶ τὸ συρίσδες, cf. Ann. Oxx. IV, 171, 18. Greg. S. 49. in cod. C. μετά — ἀποισῇ. 4. Greg. S. 49. in cod. Voss. 5. Apollon. de pr. 106. C. εἰς τὸ καταρρεί.

1

--

IMITT. 1] Anon. in EtM. 819 in. ἡδύ τι τὸ ψιθύρισμα τῶν δένδρων ἀκούετο. 3] Long. II, c. 13. μόνου τοῦ Πανὸς δεύτερα συρίσας. 5] Bion. I, 51. ἐς σὲ καταρρεῖ.

10

15

20

αἴκα ταὶ Μοΐσαι τὴν οἰίδα δῶρον ἄγωνται,
ἄρνα τὺ σακίταν λαψῇ γέρας· αἱ δέ κ' ἀρέσκῃ
τήνας ἄρνα λαβεῖν, τὸ δὲ τὴν ὄϊν ὕστερον ἑξεῖς.

ΘΥΡΣΙΣ.

Λῇς ποτὶ τᾶν Νυμφᾶν, λῇς αἰπόλε τεῖδε καθίξας
συρίσδεν; τὰς δ' αἶγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ.

ΑΙΠΟΛΟΣ.

Οὐ θέμις ὦ ποιμὴν τὸ μεσαμβρινόν, οὐ θέμις ἇμιν
συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες· ἦ γὰρ ἀπ ̓ ἄγρας
τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται· ἔστι δὲ πικρός,
καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥῖνα κάθηται.
ἀλλὰ τὸ γὰρ δὴ Θύρσι τὰ Δάφνιδος ἄλγε ἀείδες
καὶ τᾶς βουκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο μοίσας,
δεῦρ ̓ ὑπὸ τὴν πτελέαν ἑσδώμεθα, τῶ τε Πριήπω

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρίκαι,

9. Μοΐσαι] κ. a. 6. Db., μώσαι p. Ds. vulg. οἰίδα] οἴδα vulg., οἴδα με νι·, ἔϊδα pf. 6. D. Q5, οΐαδ' γ', ὤιδα P.

p.,

10. σὺ k. Db. αἴκα δ ̓ ἀρέσκῃ

fortasse recte.

τυ

5.

11. τήνας] ps. C. P. et edit. Farr., τὸ δὴ τὰν μ2. τήναις vulg. ἑξεῖς] ἀξεις p. 16. D. M. P. Y. Med. Ald. Iunt., ἀξῆς k. a. Q. Call., ἀξῇς s., ἀξῇ ν. 6., cf. Schol. τὰ δευτερεῖα τῶν Μουσῶν ἕξεις. Verba τὴν ὄϊν ὕστερον gravius corrupta videntur, nescio an ex τὰν ἁδύχροον, cf. GIM.P. τὴν ἀμνάδα. 12. τεΐδε] Qb. pr. τηδε a. p. 6. 16. Μ5. Q5. Antt., τῇδε D. P. . γ. SchCall., τῶδε k. sec.

[13.] ὡς] ὡς 16. Med., ὡς vulg., ἐς a. pr. s. v. 6. sec. M. P. — αἵ τε Κ., άτε 16. Antt. ᾆτε vulg. Versum ex V. 101 huc male translatum eieci. 13. τυρίσδεν a. s. 6. Call. 14. ποιμὴν] 55· Bar, StVd., ποιμὰν vulg. &μιν] ἅμμιν Stobaei edd. Trinc. Gesn., ἄμμιν vulg.

α.

[blocks in formation]

15. συρίσδειν Stob., τυρίσδεν a. s. 6. Call.

16. κεκμηκὼς κ. p. 6. — ἔστι δὲ] Stob. (V. et vulg.), ἔντι δὲ 55. et Stobaei 4 codd. ap. Schow., ἐντὶ δὲ a. 6. Ρ5., ἐντί γε vulg., ἐν τίγε 16. 17. ἐπὶ pro ποτὶ 6. γρ. — ῥίνα] Stob., ῥινὶ vulg.

18. S om. p. D5. pr. (add. Da.) Ω., γάρ ποτε pro γὰρ δὴ s. 6. sec. mg. - ἄλγε ̓ ἀείδες] ἄλγε ̓ ἀείδες 05. (cf. G123. τὴν ἐπὶ τῷ Δέλφιδι συμφορὰν ἄδεις), ἄλγε ̓ ἄειδες a. p. s. 6. Call., ἄλγε ειδες k. (ubi super et aliquid erasum), ἄλγεα εἶδες Iunt., ἄλγε ̓ ἄειδε 16. Ds. Μs. P5. Υ. Αld., ἄλγε ἄξιδε Med., ἄλγε ̓ ἀείτοις v. l. in G13, Triplex lectio ἄλγε ἄειδες, ἄλγε ̓ ἄειδε εἰ ἄλγεα εἶδες in SchCall. commemoratur.

19. βουκολικᾶς] a. 6. 16. D. Υ., τὰς βουκολικὰς Q., βωκολικᾶς Db. vulg. μοίσας] k. a. 6. 16. Db. Μ. Ρ. Υ., μώσας v. D5. Call. vulg., μώσης Med. Ald. Iunt.

[ocr errors]

Choerob. ad Theod. TESTIMM. 12. Scholl. Callim. h. Dian. 19. 173, 3. λῆς-αἰπόλε. 14-17. Stob. Flor. XX, 23. (om. A.)

IMITT. 15] Anth. Plan. 227. χώ ποιμὴν ἐν ὄρεσσι μεσαμβρινὸν ἀγχόθι παγᾶς συρίσδει. 18] Virg. Ecl. V, 10. incipe Mopse prior, si quos aut Phyllidis ignes aut Alconis habes laudes aut jurgia Codri.

[blocks in formation]

καὶ τῶν Κρανιάδων κατεναντίον, ἅπερ ὁ θῶκος
τῆνος ὁ ποιμενικὸς καὶ ταὶ δρύες. αἱ δέ κ' ἀείσῃς,
ὡς ὅκα τὸν Λιβύαθε ποτὶ Χρόμιν ᾆσας ἐρίσδων,
αἶγα δέ τοι δωσῶ διδυματόκον ἐς τρὶς ἀμέλξαι,
ἃ δύ ̓ ἔχοισ ̓ ἐρίφως ποταμέλγεται ἐς δύο πέλλας,
καὶ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἁδέϊ κηρῷ,
ἀμφῶες νεοτευχές, ἔτι γλυφάνοιο ποτόσδον.
τῶ περὶ μὲν χείλη μαρύεται ὑψόσε κισσός,
κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκομημένος· ἃ δὲ κατ' αὐτό
καρπῷ ἕλιξ εἱλεῖται ἀγαλλομένα κροκόεντι.
ἔντοσθεν δὲ γυνά, τὶ θεῶν δαίδαλμα τέτυκται,
ἀσκητὰ πέπλῳ τε καὶ ἄμπυκι. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες
καλὸν ἐπειράζοντες ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλος

21. tάv] (k.) D5. P. Q. Mor., tõv a. p. v. 6. 16. M. Y. Antt. Κρανιάδων] ν. 16. M. corr. Y. Med. Iunt. Call., κρανιΐδων Αld., κραναϊδῶν 6., κρανίδων k. a. p. s. D. mg. M. pr., κρανιάδαν Da. Steph., κρανιΐδαν Mor., κρανίδαν D5. 5., κρανιδᾶν Β., κρινηδᾶν Q. Poëta potius Κραναιᾶν scripsisse videtur. cf. Scholl. περ 6.

22. ποιμενικός] v. 16. D5 M5. P5. Q5 Ys. Iunt., πωμενικὸς p. Db. (k. a. 6.). Med. Ald. Call. ἀεισῆς κ. D., ἀεἰσῆς Call.

23. ὡς ὅκα] κ. 6. Db. P., ὡς ὅκα Iunt., ὡς ποκα k. sup., ὥς ποκα 6. sup. D. Steph. vulg., ὡς πόκα 16. Med. Αld., ὡς πόκα Call. πρὸς τὸν ἐκ λιβύης χρόμιν ἦσας superscripta vulgata 6. (ὡς ὅκα τὸν λιβύαθεν ποτὶ χρόμιν ν. 1. in G164), λιβύωθε k. Di.

24. αἶγα δέ] k. a., αἶγα τέ Med. Ald. Call, αἶγά τε vulg., in 6. τε sec., αἶγά νυ s.

25

30

25. ποταμέλγεται] Ρ., ποτ' ἀμέλγεται Κ., ποταμέλξεται vulg., ξ' in 6. a sec. man., cf. Scholl. δύο πέλλας πίμπλησι.

26. κηρῷ] κηρώ 5, καρῷ vulg. 27. δρεπάνοιο v. 1. in Gl3. 28. τω] k4 a. p. Db. Ps. Call., τῷ k2 s. 6. Μs. Ald. Iunt., τοῦ ν. 16. D. Q. Y. Med. περί] p. 16. D.

5. P5. Q5. Υ. Med. Ald. Call., ποτὶ k. a. s. 6. Db. Iunt. ὑψόθε] Iunt., υψόθι vulg.

29. ἐλιχρύσῳ 55. lCall. ΕtM. κεκομημένος] Heckerus, κεκολλη μένος EtM. in codd. D. P. V. (cf. Gl3. συμπεπλεγμένος), κεκονιμένος p. v. 16. Μ. Ρ. Υ., κεκονισμένος k. a. 6. D. Q5. Antt. EtG. et vulgo in Ε.Μ. αὐτό] αὐτόν vulg.

31. γυνά, τί] Mor. vulg., γυνά, τι ν. 1. in SchCall., γυνά τι Μ. pr. Q5. Iam. et tae. Ziegl., γυνά τις a. sec. v. 16. M. corr. P. Y. Antt.

33. ἀμοιβαδὸν ἄλλος ἐπ' ἄλλῳ Ρ.,

nescio an recte.

27.

TESTIMM. 20. Scholl. Dion. 576. Πρίαπος παρὰ Θεοκρίτῳ ὁ αὐτὸς εἶναι λέγεται sc. τῷ Διονύσῳ (ita potius in Scholl. ad h. v.). Mar. Vict. III, 8, 2 p. 157. EtOr. 31, 13. EtM. 639, 2. Phav. Ecl. 327, 4 et corrupte EtM. 93, 21. ἀμφ. νεοτ. Herod. π. μ. λ. p. 14. corrupte ἀμφ. Ε.Μ. 235, 16. γλύφανον. 29. EtM. 330, 34. EtG. 27, 23. κισσός — κεκ. — Scholl. Nic. Th. 625 ἑλίχρυσον.

IMITT. 25] Virg. Ecl. III, 30. bis venit ad mulctram, binos alit ubere fetus. 28. 29] Nonn. Dion. XIX, 128. τοῦ περὶ χείλεος ἄκρον ἐπ ̓ ἀμπελόεντι κορύμβῳ | κισσὸς ἑλιχρύσοισ πέριξ δαιδάλλετο κόσμῳ. Virg. Ecl. III, 39. lenta quibus facili torno superaddita vitis | diffusos hedera vestit pallente corymbos.

--

35

40

45

50

νεικείουσ ̓ ἐπέεσσι. τὰ δ ̓ οὐ φρενὸς ἅπτεται αὐτᾶς· 35
ἀλλ' ὅκα μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα γελᾶσα,
ἄλλοκα δ ̓ αὖ ποτὶ τὸν ῥιπτεῖ νόον. οἳ δ ̓ ὑπ ̓ ἔρωτος
δηθὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια μοχθίζοντι.

α

τὼς δὲ μετὰ γριπεύς τε γέρων πέτρα τε τέτυκται
λεπράς, ἐφ ̓ ᾧ σπεύδων μέγα δίκτυον ἐς βόλον ἕλκει
ὁ πρέσβυς, κάμνοντι τὸ καρτερὸν ἀνδρὶ ἐοικώς.
φαίης κα γυίων νιν ὅσον σθένος ἐλλοπιεύειν
ὧδέ οἱ ᾠδήκαντι κατ' αὐχένα πάντοθεν ἶνες
καὶ πολιῷ περ ἐόντι, τὸ δὲ σθένος ἄξιον ἅβας.
τυτθὸν δ ̓ ὅσσον ἄπωθεν ἁλιτρύτοιο γέροντος
πυρραίαις σταφυλαῖσι καλὸν βέβριθεν ἀλωά,
τὴν ὀλίγος τις χῶρος ἐφ' αἱμασιαῖσι φυλάσσει
ἥμενος· ἀμφὶ δέ νιν δύ ̓ ἀλώπεκες, ἃ μὲν ἀν' ὄρχως
φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον, ἃ δ ̓ ἐπὶ πήρα
πάντα δόλον κεύθοισα τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνησεῖν
φατὶ πρὶν ἢ ἀκράτιστον ἐπὶ ξηροῖσι καθίξῃ.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

40

45

50

[blocks in formation]

TESTIMM. 37. Scholl. Arist. Lys. 472. et Suid. s. v. κυλοιδιόων (olim etiam s. v. κοιλιδιᾶν): δῆθα κ. 38. Mar. Vict. III, 8, 2 p. 157 (καὶ πέτρα τετ., Parisini tamen corruptelis veram lectionem prodentibus). EtG. 129, 55. τοῖς δὲ μετὰ γριπεῦσι.

[ocr errors]

rec. Apoll. I, 959. Moschop. π. σχ. p. 209.

46. Scholl.

IMITT. 49. 50] Tryphiod. 221. ἐπὶ Τρώεσσι δόλον καὶ πήματα κεύθων.

« ForrigeFortsæt »