Billeder på siden
PDF
ePub

APPENDIX Ι.

SUPPLEMENTUM VARIAE LECTIONIS.*)

THEOCRITI RELIQUIAE.

Idyll. I.

1. ἀδὺ Med. 2. πηγαῖσι p. ἀδύ pl. Med.

7. ἄδιον p1· 16. (hic in mg. &).

14. μεσημβρινὸν 16. Υ. 20. 23. λιβύαθεν Ρ. — άβας γι 25.

ἀδέϊ Med. 27. γλυφάνοι γι 39.p1. 41. yvcov a2 p1.2. Q. et os p. άβας μ' 44. ὅσον Μ. σιν pl 46. ἐφ' αἵμασι Ρ. Ald. Iunt. 60. ἀείσσης Μ. φιλαξεῖς Iunt. 65. ὅτε ν. sec. 70. ὠρίσαντο 15. pr.

4. ἕλοι 16. Υ. 9. ἄγονται 16. Iunt. 10. λάψῃ p. ἐσδώμεθα Iunt. Call. ἀείσας Ρ. ἐρίφους 16. 26. κεκλισμένον Call. 31. ἔντοσθε p. 65·, ἔντοσθι a. 43. πολιῶ ἐόντι superscr. οὐ ἄποθεν Call. 45. σταφυλαῖ56. ἐδώκα lunt. 59. ἀρεσαίμην Med. 62. εΐδαν Med., άϊδαν Ald. Iunt. 66. πολλὰ pro καλὰ Ρ. 68. ἄπιδος 0. 71. χω δρυμοῖο Gb. 73. τε om. P. 75. ἀοιδῆς Υ. [74.] ἀοιδῆς 16. Ϋ. 81. ἀοιδῆς 16. 82. őt' 6. 85. ἐπεί γ' 2. - παρθένως D. P. Mor., παρθένους γ'. ν. Q. [92.] οὐδέν ποτ' ἐλ 16. pr. (ποτελ— corr.), οὐ δή ποτ' ἐλ— p1.2., που 2- Q. 88. καὶ ἡ p. Ald. Call. 89. βαρὴν Ald. 93. καὶ ὁ ρ1. 94. νεμεσσητὰ D., νεμεσητὰ ν. — θανάτοισιν 62, θανατοίσιν Ald.

95. φράδει Μ. pr. πάντ' Ρ. ἄμμιν a. 100. ἆσον ν. ἰοῦσα 109. τί γ' Υ. 111. τοῖνο

p. v. Iuut.

115. εἰς ν.

101. λέγε μοι βώταν 16., λέγου Υ. 120. κομήσαι Μ. Υ. sup. Ald. Iunt. νέκυας 22. ἕλκει Μ. pr. Ρ. pr. Μ. Ρ. Υ., γηρύσσαιντο p.

(corr. Dc) et Med.

122. θνήσκει Med. 123. γαρύσσαιντο 16. 127. μοιρών D.

126. λίνα om. 16. pr.

131. πολλάκις Ρ. 132. ἄδιον Med. ἀσσω μια

135. ἀδείαν Med. 137. πεπλῦσθαί νιν Iunt.

139. ἀνασθῆ Ald.

2. κελαν ρι·

Idyll. II.

κράνεσι Μ5.

τεθνάκαμεν ρι

4. ώς μοι 23. 5. δ ̓ Ald. Iunt. 6. ἢ pro οἱ D. 7. φρένα τ' p1. 8. τιμαγήταιο pl., τοιμαγήτοιο Med. 10. κατὰ θύσομαι γι σελήνα 95. 11. ποτ' ἀείσομαι p1 ἄσυχα 95. Med. Iunt. 12. τὰν χθονίαν θ ̓ ἑκάταν D., δ ̓ ἑκάτα 22 1.2, θ ̓ ἑκάστη 95. 14. ἑκάστα 95. δαπλῆτι p1.2. 15. ἐρδοῖσα μ', ἑρ18. τι ρι· ἐπίπασε 95. πασσώ ρι· 23. ἐγὼ δὲ 'πὶ 95. 28. πίθυρα Iunt. τύδε 95. 34. & δὲ μᾶ 95. 36. και om. 92.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

*) Alias lectiones ad orthographicam consuetudinem pertinentes alio loco congeremus.

(

[ocr errors]

Med. τὸν om. pl. pl. 95. ἐμὸν om. Med. 54. ὅγω p1. p1. 2. 6.

39. 49. νέμονται α

ὡς Med. 41. δινοῖθο Med. Ald.
50. δέλφιδ ̓ p1.2.

θύρῃσι

52.

51. ἔκτοθε p1. 55. με κ. 56. ἅπαν om. Υ. 58. ἄγριον 59. λαβ τὰ τὸ εἰ ταῦτ ̓ 1. 60. tas om. p.

p. 70. λι

[61.] δεδομαι 1.2., δέδευμαι 23. pr. 64. τοῦτον p1.2. 66. τῆ εἰ πολλαὶ p1. 68. ὅ κεν pro ὅθεν pi. et sic in seqq., item inde a Vs. 75. τάνευσεν Μ. Υ. 72. θύρσοιο 9. 73. ξυστίδα 23. pr. 75. ἀμαξητὸν 23. άτ. λυκ— littera erasa D5 (άτε λυκ— Φ. Β). 77. ἑλιχούσεις 23. 78. μὲν pro δὲ 6. 79. γυμνάσοιο ρι· 81. ίδων 23. Αld. χ' ὡς ἐμάνην ρι· 84. ἐξαλάπαξεν Μ. θυμὸν Med.

[ocr errors]

πέρι ν6.

[ocr errors]

γ. 89. ἔτι ἦν p. 90. ἐπῆδεν 23. pr. 96. μαγήτοιο Υ., τιμαγνήτοιο Med. 97. δε om. p. ἀδὺ 23., ἀεὶ καθῆσθαι superscr. ἡδὺ ead. 64, ἀεὶ καθεῖσθα 62. 99. ἄσυχα ρ1. 23. 101. ἤγαγε 23. pr. 105. πᾶτα Ald. μὲν om. 23. ἐψύχθηκε. 23. pr. 107. δυναίμην 92. ὅσον pl. Call. 108. φωνεῦντι (2, φωνεῦνται a. 109. δαγίδι

[ocr errors]

23. sec. Y., παγίδι 23. pr. 113. τόσσον γ' p.2. 115. τέγος 23.

117. ἦλθον bis p.

và 23. pr.

118. ἢ pro ἠὲ Iunt.

119. διονύ σοιο p1, διονυσίοιο 23., διωνυσίοιο Μ. 120. Ἡρακλῆος p 121. πάντοτε Μor. 123. ην P. 126. ἄθυρα p1.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

137. ὅ μεν Med. Ald. 140. πρόσθεν pl. Μ.
141. φίλαθρυ λέγοιμι 23. pr.
p., φιλίστρας D. sup. rec.
149. πόθον 23. 150. l'ouer
154. ἦν Med. Αld.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

130.

μαχλῷ superscr. o 23. χάριν ἔφα τα k. 136. νύμφην 23. pr.

ἀδὺ 23., ἀεὶ a. ἦλθε 23. — φιλήστας 147. a 23. Ald.

152. φάτοι

a2. 151. ἐπεσχεῖτο Μ.
156. ἐφ' 2. 157. ἀμῶν 23.

λώ

λασται pl. 159. πύλην μι· — ναὶ μὲν μοίρας 23. 161. ἀσσυρολο 23. 164. λιπαρόχροα 92.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

1. ἀμαραλλίδα γι 5. λυβικὸν Q. κνάκωκα Μ. pr. 9. τίλαί με 23. 10. τι pro τοι Med., τυ p, φυλασσῶ Q., φυλασῶ 23. 14. ἐκέλευν 23. pr. σου D. 15. θάσαι 23. 16. ἱκόμαν D. 22. φιλάσσω ρι·, φιλασῶ Q. Mor. 26. ἀδύ 23. 23. pr. 30. γὰρ καὶ a. 31. παρεβάτης 23. pr. 32. τὴν κ. οὐδένα λόγον Κ. 33. φυλασσω 23. Q. ἀμέρμνωνος 23. — ἐριθακής 23. pr. — μελάγχρως 6. σω pl 36. μου Med. 37. ἀποκνινθεὶς 23. pr. Μ. Med. Ald. Iunt. 42. ὤθρυος p., ὄρθρυος Y. SchCall. 48. ὕπνων ρι 1. 2. 49. Ιασσίωνα Υ. πεπαυσεῖσθαι p. 51. μέλοι κα.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

με 22. ἐδῶκεν ρι· μόσχια k5. 1Schk. Ald. 6. Αλφειὸν a. pl. 2. collationem intelligo". 9. ἐφθ' ν., ἔφατο Υ., μήτηρ γ'. Υ. 10. χ ̓ ὤχετ' ρ. τε om. Q.

λάσσειν p. 5. τίνα 15.

34. μοι καὶ 35. δώ41. ἄλλετ' 46. άγε 23. 50. ἐκήρυσ

[blocks in formation]

nos k5. a2. 62. M. Q. Med. Ald. 12. δ ̓ αὖ τὸν 16. σιτίζεσθαι 0. 19. βαθύσχινον cum γρ. βαθύσκιον p., βαθύσκιμνον Υ. 21. λαμπριάδα του κ. 22. δήμος γι 23. φύσκων Q. 24. táv a2. 27. ἐς pl. Med. Ald. Iunt. ὅκα τε καὶ τὸ Q. ἠράσαο κ. 6. Q. Call. Comm. 29. γε Ρ.

[blocks in formation]

39. λα

47. πέ

μαι β», ἀνακρούομαι p. – Πυρρω Ο. 32. ζάκινθος Call. 33. ποτ' ἀπον k. Ald. Call., ποτά ώον pl·, ἀπον 1Schk. τὸ ante Λακ- om. p. Q. pr. (add. sec.) λακίνιον. λακίνιον in rasura Qb. (?) πίκτας Call. 34. καταιδέσατο 02. 36. nýð☎n' k3. 38. οὐδὲν Υ. σεύμεθ' κ. Π. ὅσον pro όσσον κ5. 43. αἰθέριος pl. 44. βάλε pl. κάτωθι p1·2·, κάτω σθεν 62. καὶ pro γὰρ 62 μόσχια κα 45. θαλὸν 2 ν., θάλον γ1. σίθ' Med. 46. σίθ ̓ ἁ Med. λος Μ. 48. ποθ ̓ ἕρπει k5, ποθ ̓ ἔρπει ρ!·, ποθ ̓ ἔρπει Q5. 49. λαγοβόλου ρι· παταξῶ a. p. 6. Q. 50. θάσαι κ. Med. τὸν σφ. 1.2. v. 58. ἔντοι pro ἦρ ̓ ἔτι p. κυάνοφυν Med., κυανόφρυν Ald. Heins. Valck. 60. δειλαίαι superscr. ε Μ. αὐτοὺς Iunt. 62. φιλοίφα ρ 63. κακοκάμοισιν κ.

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

-

Idyll. V.

Schk. 51. ώσδ ̓

59. τὴν αὐτὰν ἐκνίσθει Iunt.

13. μετὰ

4. πρώην 1.
Ald. Iunt. 15.
οὔτε τὰν 16. Υ.
ποις D., κατείπῃς k4,
κατεεπης κ.
D5. Call. 31. τι 22. αὐσῇ Υ.
κρίδες ν.
35. où p. τολμᾷς Ο.
41. ὧδὲ pro αἱ δὲ Med.
βοβεῦντι Μ.
54. δὲ om. Μ.

6. κορίδωνι Ο. 11. ἔθυσεν ν. Μ.
βαία Μ. 16. ἀλοίμαν Αld. Iunt., ἁλοίμην 6.
20. αὔτε πιστεύσοιμι ν.

om. P;
43. τήνου Υ. 46.

[ocr errors]

53. μέλαν 22.

[ocr errors]
[ocr errors]

19.

ἀροίμην Υ. 22. ἀπεί 23. ήρισε Ald. Call. 29. σφαγξ 32. τά τ' ἄλσεα a. 36. ποτιβλέπειν ν. 42. ώδε Med. 50. τε om. Μ.

[ocr errors][merged small]

58. γλαγως 22. 59. πλέω pl, om. D. λυκόπας Ο. 64. αἳ Iunt. ὧδε Ald. 73. Εὐμαίρα Mor., 75. ποιμνιὸν νι. 79. διδυματόκως al. p.2. Q. Υ. om. p. σείεται 'θειρα pl 95. pl. παρθέν ̓ L. 98. πόκαν 62.

p.

34. καὶ 39. καὶ

ἐτρύπει D. 51. μαλακώτερον 56. γλίχων

1.2.

62. 71. t'

62. ἔνθη Μ. pr.
67. ἐλθὼν Q.
74. μή τι ν., τύ γε τις
81. ἔγευσα L. 84.
91. ἐκμένει L. δὲ
λέπυρον L.
96. tn

65. τήνως p1.
εὐμαραδέ 9.
στομύλος D. M.
86. πλεροί νι.
λεπύρον L*,
100. tns p1.
101. μιρίκαι Med.
105. Πραξιτελες Μ5.
109. ἀμπέλως v. Mor.

καὶ μηκάδες Ald.
103. ἀνατολὰς

φυλασσῶ 0.
111. τοὺς Q.

μυκάδες D. γέμεσθε Med. p1. 2. 104. y' avlos D. Q. 106. λύκως Mor., λύκους Y. 112. δασυκέρκως pl. vi. Mor., δυσκέρκος k2 τὰς Μήκωνος k2, Μύκωνος D. 113. ποθέσπερ ̓ ἀεὶ ν. 114. κανθάρως p1.2. vi. Mor. 116. μέμνασαι ν2. (μέμνασ' γ1.) 117. είχετο a2. 118. ov om. L. 119. ἴσαιμι κ. 123. ὄρισσε Med. Ald. 124. de om. pl. 2. 126. μέλει D. 131. πολλαῖς cum γρ. πολλὸς γ. 132. ὅτι μὲν L. Y. 133. ὅκε 1. φύσσαν D. ἔδωκαν Μ. 134. ὅτ' ρ. 135. ἔρεξα D. 139. ἀμνήδα 92. 141. πεμφῶ Μ. νὴ pl πᾶσα et corr. 142. αγέλη μι 144. ἀλεῦμαι p1.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

22. ἕναγκλυκὺν Iunt. 26. φημὶ ν. γυνᾶν ἔχειν Υ. 28. τε om. L.

32. ὀμώση Ald. Call., ὁμόσῃ 38. αὐτὰν Μed. Ald. 39. ἐς L. 43. σύρισδεν Ald. δὲ om. p.

γε pro με Κ., om. 34. καλὸν 92. 41. sinav p1. perscr. η Q., μαλακᾶς Μ.

[ocr errors]

31. ἴσως om. Q.

Iunt.

33. με

ἔπτοισα Call. 44. μαλακῶ su

Idyll. VII.

5. κλυτείας p1,

1. ἀνίκ' Med. Iunt. 4. γὰρ superscr. περ L. κλητίας Iunt. 7. ἐνευσάμενος p1.2. 9. χλωροῖσι a. p. 6. 9. 14.

ἠγνόισιν ρ1· ἔσχεν Μ.

ἐῷκει Med. Ald.

19. δεξιτερή με

μεσόριον 9., ut Zieglero visum est, 25. ποσσὶ κ2. 26. τόν γ' Μ. τέρεσσι L. 32. Δαμάτεροι Μ.

[ocr errors]

42. ἀδὺ Med.

18.

16. ὤμοισιν ἕ ταμ— ρ. ἀτρέμα 1.2. 21. μεσάμερον 6., μεσάριον 9. ἕλκεις πόδας L. 29. ἔν τ' ἀν ἀμ— α, ἔν τ ̓ ἐν ἀμη35. ἀλλά γε D. δὲ om. p. Μ.

-

Call.

58.

57. στορεῦντι 22.
67. τῷ σελ— L.
73. ἐθήνευν ν,
ὅστις L. 76. Αθων
τοῦσαι ρ. 80.
87. ἐσαΐων p1.

75.

36. ὀνασσει 1. 37. κ με Med. Ald. Call. 38. ἀρίστοι γ', ἄριστοι p, sic vel ἄριστος p4. 40. φιλητὰν p. Med. Ald. 41. ἐρίσδων Μ. 43. ἔφαν a2. ούνεκα D. 45. μέγ ̓ ἀπείθεται a2. ἐρευνᾶ 6. 50. σιμιχήδα Ald. Iunt. κἀγὼ s. 51. μελίδρυον D. — ἐξεπόνασσα γι 1. 53. ἑσπερίοισιν L. φύκια γι 63. και om. L. λευκιόων 1. 68. ἀγιάνακτος pl. 72. ἠράσατο D. L. Q. ἐθρήνους Μ5. 74. Ιμέρα γι - φύονται 82 p1. p1. 2. s. 77. ποτ' p1. 79. λειμωνόθεν pl. L. Q. μέλισαι Ald. Call. 81. οὔνεκα ρι· χέεν ν. 90. κἀγὼ Med. 92. θρόνον μ 100. μεγαιροί L., μεγαίρει p1. 2., μεγήροι s. 101. ὡς Antt. ante Brub. III. 102. λελογχα Ald. 107. κρέατα Ο. Med. κατὰ χρόα μὲν Ι. κνηΐδεσσι L. 112. πυμάτεσσι 22. Κ., πημάτεσσι Μ. Αἰθιόποισι D. Q., Αιθιόπεσσιν ὁμεύοις Κ., νομεύεις L. M. 113. βεβλημμύων L. νείλον 92.

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

114. βιβλίδος Ο. ICall. ἀδὺ Med. 115. ξανθᾶν s. ἔδος γι 118. μεν γ', μεῦ pa. va, us Steph. 122. τρίβωμεν p1, τρίβομες Μ. 123. κοκκίσδων v., κοκκύσδω D. (corr. Da.) ἐν ναρκ— Ρ. διδόση Ald. 124. άgχοιτο Q. 125. μέλει L. 126. ἐπιφθίζουσα γι. μὲν pro μὴ p. 127. τὰ λαγ— ν. 128. συνήϊον D. 129. ἀποκρίνας a2. credo. 131. ἔστε p1.2. 132. ἐκνίνθιμες 22. 134. ύπερθεν L., ὅπερ ρ1· 137. ὀροδάμνῃσιν L. ν. 139. τήλθε 1.2. έν 143. μὲν om. D. 146. ἀλεί 151. ἔβαλλεν Q. Y.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

3. πυροτριχο ου χ ̓ ὡ p1·, πυροτρίχω D. (corr. Da.) 7. φῆμι νι. 13. θησεύμεθ' κ. a. 92. L. εσθ' vulg.) 14. θήσω γ'. — ἰσομάτορ' γ', ἰσομάταρα D. pl 16. ἀριθμοῦνται Ι. 18. σύρυγγ' Call. ἐγὼν L. ἶσον L., ἴσην bis Q. 21. κἀγὼ p. 23. vvv p1. 28. ὁ δὲ πόλος ἄοιδε Call. 30. ὑπελάμβανεν 9. 34. βόσκετ' ν. 36. κράναι p1.

pl. 29. ovv 6.

D. M. pr., ἄν τι Ι.

32. αν τοι 37. ἀηδονίσιν p. v. 8. Μ. Υ., ἀηδονίαισι 6. 41. πληροῦσι k. a. v. 6. 8. D. L5. 42. et 46. ἀναφέρπη k. Med. Ald. Iunt. 50. και om. Call. 51. eveμev p. v. 8. M. Y. δένδροισι (2., δένδρει 92. 61. ὄρνισι k. a.

[blocks in formation]

p. 6. 9. ἀγροτέροισι 22. 62. παρθενικῆς ἁπαλῆς p., ἀπαλᾶς Ald.

τι p1.

70. μϊδ

iunt., πόθος ἁπαλᾶς 9. πάτερ ζεῦ γ. 63. μόνον ν. 64. ἄειδαν L. 65. αὐδὲν p. 69. παδὶ Μed. Ald. Iunt. Ald. Iunt. 75. Συνοφρυς cum litt. mai. Med. Ald. Iunt. [77.] βώς Iunt. 80. δὲ om. v. 81. μαλίδα νι. 84. τοι pro τι D. 85. κρείσσον 6. 89. ἀμελγέα 82. 90. μèv om. a2. πλατάγησεν ν. 8. Μ. Υ. 91. άλλοιτο p.

Idyll. IX.

1. πρῶτος v. 3. μόσχους Υ.

k2

δὲ om. Υ. 5. δέ τι L.

11. ἐτίναξεν
16. ὄσσ ̓ Ald. Iunt.
ὥραν ν.

20. ὅσσαν ν.
ἐδῶκα ρι·

7. ἡδὺ χ ̓ ἁ ν. 8. ἀδ' Αld. Call. 9. δέ μοι om. v.
6. M. Y. 14. ἄ.εισεν Med., αἴεισεν Ald. Call.
18. κεφαλας κα. pr. — κώκεα μ
22. ἐπλατάγησα να, ἐπεπλατήνησα για
Med., οὐ Iunt., οὐ Call. 30. γλώσσης pl
34. γλυκύτερον Κ. 36. οὔτοι D. pr.

Call.
Call.

γ.

[ocr errors]

ἄκρης Call.

25. ου 32. ὠδὴ

Idyll. X.

ἦγες Υ.

8.

[ocr errors]

2. ὀρθὸν om. pa συνέβη Med. Ald. Iunt. ποθῆσαι ν. 9. ἔκτοσθεν 2. p. 92. Μ. ἐργατῆ γι. 10. συνέβη pl. a 12. μύλων Call. ἐκδεκαταίος 0. 14. προθυρών ν. 15. τοι 92. D. L. Med. Ald. παιδῶν ρι· λημαίνεται Iunt. 20. ᾧ ὄφροντις L. 21. θυμεῦμαι L. 22. κόρακας 92. ἀμβάλλευ ρι· πρόα στερὸν Υ. 25. καὶ pro γὰρ Ald. πάντα καλὰ p. 28. γρυ

30. κύτισιν 6., κύτισσον L. ICall.

23.

πτὰ Μ. 29. ἔμπης ν.
& λύκος
Q. 32. πεπάσθαι Call. Sch3. 33. τῇ ̓Αφροδίτη Med. Ald. Iunt.
34. xal om. D5. (add. Da.) 35. ἀμφοτερῇσιν L. 36. χαρίεσσα με ν.
παῖδες 92. 39. ἐμέτρησε μ 40. μοι om. k. pr. (add. sec.)
τοῦ ν. 41. λητιέρσα Iunt. 43. εὐεργόν τ' Ls. Med. Ald. Iunt.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

τὴν Antt. ante Steph. 14. ήΐονος Υ. κατάκετο Μ., ἐτάκετο ν. 15. ἄχθιστον cum γρ. ἔχθιστον D. ἔλκος Call.

αὐτίκα L. pr.

[16.] πᾶξαι μ'

13.

[20.] πάκτᾶς Call, πηκτᾶς D. (corr. Db.) — ἀπαλωτέρα Ald. Iunt. Call.
20. φοιτᾶς ν. 22. φεύγει et ἀθροίσασα Υ. 23. ἀνίκα pl. Iunt.,
24. μητρὶ θελοῖσα γι 27. μέλλει p1. 30. ὦ Ald.
33. τὸ κράτιστον om. Q. πίνε Υ. 38. ια pro ἕνδεκα a2.
39. σκύμνους Υ. 42. τὴν Med. Ald. Iunt. 44. κυπάρισσαι a2.
46. πολύδενδρος Ο. 47. προΐειτι D. pr. 48. δέ τι γ1. 50. d'
52. ὅτι p1.
γληκερώτερον Iunt.
ἔτεκε a. p.
(corr. D.)
53. χεῖρα ν. 54. tò
55. ἁπαλὴν D5. (corr. Db.) 56. γίγνεται γι
ὧνδ ̓ Iunt. 60. ἐξέλθοις ν. 62. ἐθέλεις 12.
63. πᾶξε Call. 64. μήτης
69. ἐκπεποτήσαι γα

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

70. θαλὸν 12. Call. 71. ἄρνεσι μι· για 72. παρεοῦσαν 94, παροῦκέλλονται γι 77. ἐποίμαινε Κ.

[blocks in formation]
[ocr errors]
« ForrigeFortsæt »