Billeder på siden
PDF
ePub

BIONIS RELIQUIAE.

Ι.

Ἐπι
ιτά

φιος

Αδώνιδος.

5

10

Αἴας ̓ ὦ τὸν Αδωνιν· ἀπώλετο καλὸς "Αδωνις,
ὤλετο καλὸς "Αδωνις· ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες.
Μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι Κύπρι κάθευδε·
ἔγρεο δειλαία κυανόστολε καὶ πλατάγησον

στήθεα καὶ λέγε πᾶσιν ἀπώλετο καλός Αδωνις.
αἴαξ ̓ ὦ τὸν Αδωνιν· ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες.

Κεῖται καλὸς Αδωνις ἐν ὥρεσι μηρὸν ὀδόντι,
λευκὸν μηρὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνιῇ
λεπτὸν ἀποψύχων· τὸ δέ οἱ μέλαν εἴβεται αἷμα
χιονέας κατὰ σαρκός, ὑπ ̓ ὀφρύσι δ ̓ ὄμματα ναρκῇ,
καὶ τὸ ῥόδον φεύγει τῶ χείλεος· ἀμφὶ δὲ τήνῳ

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

10

4. κυανόστολε] Vulc., κυανοστόλε vulg.

5. στήθεα] 18. 23. M. Antt., στάθεα Steph.

7. ἐν] Ameis., ἐπ' vulg.

8. λευκὸν μηρὸν] Herm. praeeunte Vossii interpretatione,,wund an dem Schenkel, wund am Lilien

schenkel vom Zahn“, λευκῷ λευκὸν vulg. ὀδόντα 18. Μ. – ἀνιῇ] άviň 18. M., άviεi 23. Ald.", ἀνια M. sup. Ald. Iunt. Call.

10. ἐπ ̓ Ald. α. β. Iunt. Ald.". Call.

ναρκεῖ

11. χείλεος] c. Αld.β. Iunt., χείλευς 18. 23. M. Ald. Call.

IMITT. I. 1] Bucol. Inc. I, 6. καλὸς τέθνακε μελικτάς, Nonn. Dion. XV, 368 seqq. βούτης καλὸς ὄλωλε quater. 4] Nonn. XLVII, 161. έγρεο δειλαίη. 5] Bucol. Inc. I, 17. εἴπατε πάσαις | Βιστονίαις Νύμ φαισιν ἀπώλετο Δώριος Ὀρφεύς“. 10. 11] Virg. Aen. XI, 818. labuntur frigida leto | lumina; purpureus quondam color ora reliquit.

15

20

θνάσκει καὶ τὸ φίλημα, τὸ μήποτε Κύπρις ἀνοίσει. 12
αἴαξ' ὦ τὸν Αδωνιν· ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες.

Αγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὰ μηρὸν Αδωνις·
μεῖζον δ' & Κυθέρῃα φέρει ποτικάρδιον ἕλκος.
κεῖνον μὲν περιπολλὰ φίλοι κύνες ὠρύονται
καὶ Νύμφαι κλαίουσιν Ορειάδες· ἡ δ ̓ ̓Αφροδίτα
λυσαμένα πλοκαμίδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται
πενθαλέα νήπαστος ἀσάνδαλος, αἱ δὲ βάτοι νιν
ἐρχομέναν κείρουσι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται·
ὀξὺ δὲ κωκύοισα δι' ἄγκεα μακρὰ φορεῖται,
Ασσύριον βοόωσα πόσιν καὶ πολλὰ καλεῦσα.

Κύπριδι μὲν τὸ φίλαμα καὶ οὐ ζώοντος ἀρέσκει,
ἀλλ ̓ οὐκ οἶδεν Αδωνις, ὅ μιν θνάσκοντ ̓ ἐφίλασεν.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

213

15

20

20

[blocks in formation]
[blocks in formation]

IMITT. [14] Bucol. Inc. I, 66. τὸ φίλημα, | τὸ πρώαν τὸν Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν. 17] Virg. Ecl. V, 20. extinctum Nymphae crudeli funere Daphnin | flebant. 18 seqq.] Nonn. Dion. V, 374. (de Autonoe Actaeonis filii mortem audiente): νήλιπος ἀκρήδεμνος ἱμάσ σετο πένθει μήτηρ, | καὶ πλοκάμους ἐδάιξεν, ἑὸν δ ̓ ἔρρηξε χιτώνα, πενθαλέοις δ ̓ ὀνύχεσσιν ἑὰς ἐχάραξε παρειάς, | αἵματι φοινίξασα· κατὰ στέρνοιο δὲ γυμνοῦ | παιδοκόμων ἐρύθηνε φερέσβιον ἄντυγα μαζῶν. Deinde vs. 405. φοιταλέοις δὲ πόδεσσι διερχομένη ράχιν ὕλης | τρηχα λέης ἐπάτησε δυσέμβατα νῶτα κολώνης | λυσιχίτων ἀπέδιλος. 21] Nonn. XLVI, 282. ὀξὺ δὲ κωκύουσα. 22] Nonn. XLII, 268. εἰπὲ καὶ αὐτήν | αὐχμηρὴν ἀπέδιλον ἀλωομένην Αφροδίτην, | νυμφίον ἐχνεύουσαν ὀριδρόμου.

25

30

ἀμφὶ δέ μιν μέλαν εἷμα παρ ̓ ὀμφαλὸν αἰωρεῖται,
στήθεα δ ̓ ἐκ χειρῶν φοινίσσεται, οἱ δ ̓ ὑπὸ μαζοί
χιόνεοι τὸ πάροιθεν Αδώνιδι πορφύρονται.

αἰαϊ τὰν Κυθέρῃαν ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. Ὤλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, συνώλεσεν ἱερὸν εἶδος. Κύπριδι μὲν καλὸν εἶδος, ὅτε ζώεσκεν Αδωνις· κάτθανε δ ̓ ἡ μορφὰ σὺν ̔Αδώνιδι. τὰν Κύπριν αἰαι ὤρεα πάντα λέγοντι, καὶ αἱ δρύες αἰαι Αδωνιν· καὶ ποταμοὶ κλαίουσι τὰ πένθεα τῆς ̓Αφροδίτας, καὶ παγαὶ τὸν "Αδωνιν ἐν ὤρεσι δακρύοντι· πάντας ἀνὰ κυαμώς, ἀνὰ πᾶν νάπος οἰκτρὰ ἀηδών

ἄνθεα δ' ἐξ ὀδύνας ἐρυθραίνεται· ὁ δὲ Κυθήρη

[blocks in formation]

25

30

34 36

35

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Id. XXIV, 163.

IMITT. 23-25] Nonn. V, 375. (vid. ad vs. 18.) καὶ μεσάτου στέρνοιο διεσχίζοντο χιτῶνες | στήθεα γυμνώσαντες, άμοιβαίῃσι δὲ ῥιπαῖς | τυπτομένων παλάμῃσιν ἴτυς φοινίσσετο μαζών. id. XVIII, 331. ἐφοινίσσοντο δὲ μαζοί | τυπτόμενοι παλάμησιν, XLVI, 279. στήθεα φοινίξασα καὶ ἀσκεπέων πτύχα μαζῶν. 31] Bucol. Inc. 1, 2. καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα. [35] Bucol. Inc. Ι, 35. νῦν ῥόδα φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναι. 33. 34] Parthen. Er. 11. (fr. 32. Mein.) κλάϊεν ἀδονίδων θαμινώτερον, αἵτ' ἐνὶ βήσσης | Σιδονίῳ κούρῳ περιμυρίον αἰάζουσιν (cod. κλαίεν Σιθονίῳ — πέρι μυρίου). Bucol. Inc. I, 70. τοῦτο Μέλη νέον ἄλγος καινῷ δ ̓ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ.

35

40

45

αἰάζει νέον οἶτον ἀπώλετο καλός Αδωνις.
Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἄρ ̓ αἰαΐ;39
ὡς ἴδεν, ὡς ἐνόησεν Αδώνιδος ἄσχετον ἕλκος,

ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα μαραινομένῳ περὶ μηρῷ,
πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο· μεῖνον Αδωνι,
δύσποτμε μεῖνον Αδωνι, πανύστατον ὡς σε κιχείω,
ὥς σε περιπτύξω καὶ χείλεα χείλεσι μίξω.

37

40

ἔγρεο τυτθὸν Αδωνι, τὸ δ ̓ αὖ πύματόν με φίλησον, 45
τοσσοῦτόν με φίλησον, ὅσον ζώει τὸ φίλημα,

ἄχρις ἀπὸ ψυχᾶς ἐς ἐμὸν στόμα κεἰς ἐμὸν ἡπαρ
πνεῦμα τεὸν ῥεύσῃ, τὸ δέ σευ γλυκὺ φίλτρον ἀμέλξω,
ἐκ δὲ πίω τὸν ἔρωτα, φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω

ὡς σ ̓ αὐτὸν τὸν Αδωνιν, ἐπεὶ σύ με δύσμορε φεύγεις, 50
φεύγεις μακρὸν Αδωνι, καὶ ἔρχεαι εἰς ̓Αχέροντα

Αχὼ δ ̓ ἀντεβόασεν, ἀπώλετο καλὸς "Αδωνις.

34. αἰάζει νέον οἶτον] αἳ αἳ τὰν νότον 23. 11., αϊ αϊ τὰν Κυθέρειαν vulg.

[38.] ἀντεβόησεν Ald. Iunt. — Versus deest in 23. pr., a man. sec. additus.

35. ἄρ ̓] ἂν vulg., om. 23. Ald.“., fort. rectius ἐκλαύιεν αἰαι. Versum recte distinxit Ameisius. Vulgo in f. v. punctum est et praeterea Winsemio et Stephano praeeuntibus ante a at interrogationis signum, ubi in Call. comma, in Ald. «. β. Iunt. nulla distinctio.

38. 39. παχέας 23. superscr. η et Ald.". In Ald. α. β. colon et post Αδωνι et post δύσποτμε, in Iunt. Call. post solum δύσποτμε, cuius loco Div. vulg. comma habent. Recte

38

Winsemio praeeunte in Crisp. distinctum.

40. περισμήξω Αld.β.

41. 42. φίλησον bis] φίλασον vulg., φίλασσον 23. ζώει] Call., ζώη 18. 23. Μ. Αld. Iunt., ξώη Ald.". φίλημα] Κ. sup., φίλα

μα vulg.

43. ψυχάς] Brunck., ψυχῆς vulg. - κείσ' superscr. ϋ 23., κῦσ ̓ Ald. . β. 44. ῥεύσῃ] ῥεύση 23. sup. Iunt., ῥεύσει 18. 23. pr. M. Ald. β. Call.

δέ σευ] Urs., δὲ σοῦ vulg. 45. φίλημα] φίλαμα vulg. Fort. φιλήσω, cf. Imitt.

46. ὡς σ'] 18., ὥς σ' 23. Μ., ὡς Iunt. Call., εἰς Ald. ". β. Colon vel punctum, quod vulgo in f. v. erat, Wintert. praeeuntibus Eob. Hesso et Winsemio in comma mutavit.

IMITT. [38] Ovid. Met. III, 507. planxere et Dryades; plangentibus adsonat Echo. 36] Nonn. Dion. XLVII, 165. παρθενικὴ δ ̓ ὀλόλυζε φιλοθρήνοις ἐν ὀνείροις, | ὡς ἴδεν ἕλκεα λυγρὰ καρήατος, ὡς ἴδε δειλή | λυθρὸν κ. τ. λ. 40] Nonn. Dion. XXIV, 207. ὄφρα περιπτύξω διερὸν νέκυν. 41] Bucol. Inc. V, 45. τὸ δ ̓ αὖ πύματον με φίλασον. 45. 46] Bucol. Inc. I, 66. & Κύπρις, φιλέει δὲ πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα, | τὸ πρώαν τὸν Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλασεν. Achill. Tat. II, c. 8. ἐφύλαττον ἀκριβῶς ὡς θησαυρὸν τὸ φίλημα.

50

55

πὰρ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον· ὁ δὲ τάλαινα
ζώω καὶ θεὸς ἐμμὶ καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν.

λάμβανε Περσεφόνα τὸν ἐμὸν πόσιν. ἐσσὶ γὰρ αὐτά
πολλὸν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ καταρρεῖ. 55
ἐμμὶ δ ̓ ἐγὼ πανάποτμος, ἔχω δ ̓ ἀκόρεστον ἀνίαν,
καὶ κλαίω τὸν Αδωνιν, ὅ μοι θάνε, καὶ σεσόβημαι.
θνάσκεις ὦ τριπόθητε, πόθος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτη.
χήρα δ' & Κυθέρῃα, κενοὶ δ ̓ ἀνὰ δώματ ̓ Ἔρωτες.
σοὶ δ ̓ ἅμα κεστὸς ὄλωλε. τί γὰρ τολμαρὲ κυναγεῖς;
καλὸς ἐὼν τί τοσοῦτον ἐμήναο θηρὶ παλαίειν;“
ὧδ ̓ ὀλοφύρατο Κύπρις· ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες
αἰαϊ τὰν Κυθέρῃαν, ἀπώλετο καλός "Αδω

νις.

60

63

δάκρυα δ ̓ ἁ Παφίη τόσσ ̓ ἐκχέει, ὅσσον Αδωνις
αἷμα χέει· τὰ δὲ πάντα ποτὶ χθονὶ γίνεται ἄνθη.
αἷμα ῥόδον τίκτει, τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν.

48. πάρ] coni. Amcisius, καὶ vulg. ἅδ ̓ ἃ τάλαινα 23. Ald..

51. κρέσσων] 18. 23. Μ., κρείσ σων Antt. πᾶν καλὸν] Iunt. Call., πάγκαλον 18. 23. M. Ald. β. καταρρεί] Steph. mg. Urs., καὶ ἄρρει 18. 23. Μ. Aid., καὶ ἄρη

Ald. Junt. Call.

[blocks in formation]

-

vulg.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

κυναγείς] Schier., κυνάγεις

57. τί τοσοῦτον] coni. Koechly Conii. in Apoll. p. 9., τοσοῦτον 23. 11., τοσοῦτον vulg. ἐμήναο] ἐμῄvao coni. Brunckius, ἔμηνας 18. 23. M. Ald.“. β., ἔμηνας Iunt., ἔμεινας

α

θηρί] 18. 23., θῆρι Μ.,

Call.
θηρσὶ Antt.

58. Fort. ἐπαύτησαν, cf. illuæerunt Div.

[64.] δάκρυα δ'] δάκρυον vulg. & Παφίη] 18. M. Ald. Iunt. τόσσο Call., ἀπαφύη 23. Ald.“. ἐκχέει] τόσσον ἐγχέει 23. Αld.β. τόσον Iunt., τόσσον ἐγχέη Ald.α., ἐγχέει 18. Μ. Call., τόσον ἐκχέει Heins.

[65.] γίνεται] 23. Μ., γίγνεται [66.] τὴν 18. Μ.

vulg.

IMITT. 48. 49] Virg. Aen. XII, 879. quo vitam dedit aeternam ? cur mortis adempta est conditio? possem tantos finire dolores | nunc certe, et misero fratri comes ire per umbras. 54] Bucol. Inc. I, 48. ὦ τριπόθητε, Hymn. in Attin Philol. III, p. 217. Αττι, σὲ καλοῦσι μὲν Ασσύριοι τριπόθητον Αδωνιν.

« ForrigeFortsæt »