Den danske hærs historie til nutiden og den norske hærs historie, indtil 1814, Bind 1

Forsideomslag
Gyldendal (F. Hegel), 1872
0 Anmeldelser
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Andre udgaver - Se alle

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 247 - eller af 60 Tdr. Hartkorn. Ved disse Udskrivninger herskede den største Vilkaarlighed, og Bonden brugte baade tilladelige og utilladelige Midler for at slippe for Udskrivning. Thi efter den forfærdelige Ødselhed med Menneskeliv uden Maal og Med i den skaanske Krig, og
Side 248 - de udskrevne, blandede med hvervede, sendtes imod Irer og Tyrker, var der sket et stort Omslag, og der var indtraadt en Ulyst til Tjenesten, som Godsforvaltere og
Side 43 - Korps var rykket frem i Linien, angreb den utaalmodige Eberstein i Spidsen for sit eget Regiment og to polske og brandenborgske Regimenter. Angrebet afsloges, og de kejserlige Regimenter, som fulgte efter Fortroppen, bleve ligeledes slaaede.
Side 9 - værgeløse, der findes hverken Bøsse eller Spyd hos Almuen, og det for en Del af den Aarsag, at de
Side 73 - havde modtaget en slet væbnet og slet klædt Hær, faa Skibe, forfaldne Fæstninger, tomme Forraadshuse og Pengekasser, ingen Indtægter til Soldaters og Matrosers Underhold. Hans Efterfølger modtog en fuldstændig
Side 249 - navnlig naar han sendtes langt bort fra sit Hjem, til Flandern og Ungarn , opretholdes ved idelige Bloddomme.
Side i - DEN DANSKE HÆRS HISTORIE TIL NUTIDEN OG DEN NORSKE HÆRS HISTORIE INDTIL 1814.
Side 299 - staar i Rullen, skal han agtes og æres fremfor alle andre unge Karle, have øverste Sæde ved alle Gilder og gaa foran
Side 249 - blev behandlet med Hovmod og Foragt af de ham paatrængte, raa tyske Befalingsmænd og
Side 42 - og 4 brandenborgske Regimenter, 600 polske Ryttere, 600 danske Dragoner og 500 Mand danske Fodfolk.

Bibliografiske oplysninger